Studiekontrakt, studieåret 2024- 2025

Studiekontrakt mellom student og Fagskolen Vestfold og Telemark studieåret 2024 - 2025
student

1.Forpliktende kontrakt

Kontrakten er bindende for begge parter fra det tidspunkt første semesteravgift er innbetalt av student og er gjeldende så lenge student er tilknyttet Fagskolen Vestfold og Telemark.

2.Skolens ansvar

Skolen skal gjennomføre utdanningen i samsvar med gjeldende studieplan, lokal forskrift og Fagskoleloven. Skolen kan allikevel foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier det. Skolen må dokumentere og begrunne hvorfor endringene er nødvendige.

I studieplan skal det fremkomme i hvert enkelt emne retningslinjer for vurderingsformer (skriftlig og/eller muntlig) og antall arbeidskrav. Frister for innleveringer skal fremkomme av emneplan.  Ved fravær bestemmer avdelingen når ny karaktergivende aktivitet skal avholdes dersom det er grunnlag for å vurdere dette.

3.Studentens ansvar

Studenten skal sette seg inn i og følge skolens reglement slik det til enhver tid er fastsatt av skolen.

Studenten må møte presis til undervisningen og beskjed til faglærer i forkant dersom student er syk og ikke kan møte til karaktergivende aktivitet. Student skal delta aktivt i all undervisning i den form den blir gitt og det er forventet at student har et fremmøte på webundervisning, fysiske samlinger(minst 3 av 4 samlinger) og daglig undervisning tilsvarende 75% slik den er planlagt for studiet og at student tar ansvar for eget læringsutbytte.

Studenten plikter å holde seg orientert om hva som legges ut på skolens læringsplattform (Canvas) og følge med på sin egen e-post som er oppgitt til skolen. Adresseendring må straks meldes skolen skriftlig.

Informasjon som er lagt ut på Canvas eller sendt til studentens oppgitte bosteds- eller mailadresse er å anse som meddelt.

Kopiering av studiemateriell, dataprogram eller annen informasjon som tilhører skolen, eventuelt den/de skolen har avtale med, må ikke forekomme uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra skolen.

Dersom studenten har et spesielt behov for tilrettelegging av studiesituasjonen må dette meddeles skolen. Legeerklæring kreves og det er helsemessige(medisinsk, funksjonsevne, varig eller midlertidig) årsaker som skal ligge til grunn for en søknad om tilrettelegging.

4.Studieavbrudd

Ved oppsigelse av studieplass etter skolens studiestart i høstsemesteret og etter 1. februar for vårsemesteret, betales semesteravgiften fullt ut uavhengig av sluttårsak. Skolen vil ved dokumentert sykdom eller ved andre tungtveiende grunner, eller skriftlig søknad fra studenten kunne godkjenne midlertidig avbrudd i studiet. Ved avbrudd som følge av innkalling til militær- eller siviltjeneste, har studenten rett til å foreta midlertidig avbrudd i studiet dersom militær- eller siviltjenesten gjør det umulig eller urimelig tyngende å gjennomføre studiet i henhold til opprinnelige planer, og studenten har varslet skolen omgående etter å ha mottatt innkallingen.

Dersom studenten avbryter studiet midlertidig eller sier fra seg studieplassen, skal skriftlig varsel om dette sendes skolens administrasjon snarest mulig. I de tilfeller hvor studenten mener å ha rett til midlertidig avbrudd og søker permisjon må studenten dokumentere årsaken(e) til avbruddet i studieløpet. Det er kun helse- og velferdsårsaker, samt verneplikt og foreldrepermisjon som er gyldig søknadsgrunn.

5.Mislighold av kontrakt

Dersom fagskolen misligholder kontrakten ved at den ikke gir det studietilbudet slik det er definert i studieplaner, lokal forskrift og fagskoleloven og øvrig dokumentasjon som er å finne på Canvas som studenten har krav på etter kontrakten, har skolen rett og plikt til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt opplæringstilbud. Så fremt forholdet ikke kan utbedres i samsvar med ovennevnte, kan studenten heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold fra skolens side. Melding om en slik heving må gis skolen innen rimelig tid.

Ved manglende betaling av semesteravgift fra student følges Vestfold og Telemarks Fylkeskommunes rutiner for varsling og inndrivelse. Tilgang til IT-systemer kan bli midlertidig lukket inntil betaling er innfridd. Ved manglende deltakelse og gjennomføring av arbeidskrav (obligatoriske innleveringer, tester, mappekrav og prøver) skal faglærer i emnet varsle student om faren for at emnet ikke vil bli bestått. Student står ansvarlig for å melde seg opp i emne(r) som ikke er bestått. Emne(r) må fullføres det påfølgende studieåret.

6.  Audio- og videopptak av undervisning

En gjengivelse av forelesning kan ikke publiseres uten samtykke, selv om den har interesse også for andre studenter eller er samfunnsaktuell. Det kreves samtykke fra foreleseren både for å kunne ta opptak av forelesningen og for gjenbruk av opptak utarbeidet av student eller lærer i det offentlige i etterkant, som f.eks. podcast eller webcast. Et slikt samtykke kan foreleseren også trekke tilbake. Opptak hvor medstudenter er filmet skal heller ikke legges ut uten et samtykke fra berørte studenter.

7. Gjeldende satser

De gjeldende satser for semesteravgift fastsettes årlig og den dekker et medlemskap i studentorganisasjonen ONF, Studentsamskipnaden, lisenser og kompendier benyttet i undervisning, samt utskrifter og kopiering på skolens maskiner. Semesteravgiften er 1800,- fra høsten 2024. Avgiftsendring kan forekomme før et nytt studieår påbegynnes. Enkelte studier kan etter avtale omfattes av en annen sats på semesteravgiften.

8. Eksamen

Det er ingen avgift for ordinær eksamen eller for utsatt eksamen dersom student kan dokumentere gyldig grunn. Student er selv ansvarlig for å melde seg opp til ny eksamen.

9. Personvern

Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven med forordningen (GDPR).Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Fagskolen har behov for å behandle personopplysningene dine når du gjennomfører undervisning, eksamen og praksis. Fagskolen gjennomfører også digital undervisning og eksamen.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav e), jf. fagskoleloven § 1 og fagskoleforskriften § 4.For nærmere informasjon om hvordan fylkeskommunene Vestfold og Telemark behandler personopplysninger og dine rettigheter se personvernerklæringen for Telemark fylkeskommune

I personvernerklæring til VTFK vil studenten finne informasjon om sine rettigheter ihht. GDPR og kontaktinformasjon til personvernombudet.

10. Bekreftelse

Ved å betale semesteravgift bekrefter jeg å ha lest og forstått studentinformasjonen for Fagskolen i Vestfold og Telemark og satt meg inn i innholdet på skolens nettsider og skolens læringsplattform. Jeg vil holde meg oppdatert på de nevnte informasjonsmediene gjennom fagskolestudiet. Jeg bekrefter at jeg har lest og er kjent med innholdet i skolens reglement.