Slik søker du

slik søker du

Henvendelser til Fagskolen Vestfold og Telemark

For spørsmål og veiledning knyttet til opptak på fagskolen kan du kontakte vår studieadministrajon fagskolen@vtfk.no.

Studieadministrasjonen kan kontaktes vedrørende:

 • Opptakskrav
 • Egen kompetanse/realkompetanse
 • Dokumentasjon til søknaden i samordna opptak
 • Søkere med utenlandsk kompetanse
 • Studieveiledning

Studieadministrasjonen kan ikke foreta en endelig vurdering av dokumenter eller opptak over e-post, dette gjøres kun når en offisiell søknad er mottatt gjennom samordna opptak. Samordna opptak for skoleåret 2023/2024 er nå stengt. 

Vi oppfordrer alle søkere til å gjøre seg godt kjent med studiesiden og studieplanen før de kontakter studieadministrasjonen.

Nedenfor ser du en kalender med viktige datoer:

 

Aktivitet

Start

Slutt

Innsøking hovedopptak

1.februar

15. april kl. 23.59

Saksbehandlingsperiode for fagskolen

1.februar

22. mai

Siste frist for dokumentasjon i søknad

Påminnelser vil bli sendt ut til deg som søker i søknadsperioden

 12.04.2023

Tilbud til søkere i hovedopptak

25. mai

1. juni

Åpning av ledige studieplasser

31. mai

30. september

Ingen saksbehandling av søknader(Ledige studieplasser stengt)

f.om. tirsdag 11. juli t.o.m 31.07.2023

Ledige studieplasser åpner igjen 01.08.2023

Behandling av søknader i suppleringsopptak gjenopptas

Publiseres før sommeren

 Innen 07.08.2023

Frist for søknad på ledige studieplasser

Uke 38 for Fagskolen Vestfold og Telemark

19.09.2023 kl 23.59

Frist for svar på ledige studieplasser

 Gjelder gjennom hele suppleringsopptaket

Innen 5 dager etter mottak av tilbud om studieplass

Praktisk informasjon for oppstart på hver enkelt utdanning

Legges ut etter 15. juni

Formell og generell oppstart er 21. august – spesifikk oppstartsdato for hver enkelt utdanning vil bli publisert

Nettsiden oppdateres løpende gjennom sommeren – følg med!

* Du kan søke på ledige studieplasser, men grunnet ferieavvikling ved Fagskolen Vestfold og Telemark vil ingen søknader bli behandlet denne perioden

 

Studiestart

Fagskolen starter undervisningsåret 21. august. Blir du innvilget opptak på en utdanning hos oss, vil du få detaljert informasjon om undervisningsstarten i god tid før dette.

Særskilt tilrettelegging og fritak fra emner

Har du rett på særskilt tilrettelegging ber vi deg ta kontakt med oss så snart som mulig etter studiestart. Studieadministrasjonen vil sørge for at du får tilrettelegging for studieløpet ditt. Skolen tilbyr veiledning vedrørende tilrettelegging i forbindelse med søking eller ved opptak.

Dersom du ønsker fritak fra enkeltemner basert på tidligere erfaring/utdanning kan du søke om dette. Du må først få tilbud om plass på en ordinær utdanning før du kan søke fritak. Du må dokumentere tidligere erfaring og studieadministrasjonen må behandle og godkjenne en offisiell søknad før endelig fritak blir innvilget.

 

Opptakskrav

Tekniske fag

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk utdanning er:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev
 • Søkere over 23 år uten fagbrev kan få opptak på realkompetanse, det forventes relevant arbeidspraksis og realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i videregående kurs 1 og 2 i yrkesfaglige studieretninger.
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Helsefag

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
 • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Politiattest:

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja

 

Maritime fag

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig maritim utdanning er:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. I tillegg må søker
  • enten ha gyldig «grunnleggende sikkerhetsopplæring», ikke eldre enn 3 år pr 1. juli i opptaksåret, eller oppgradere/gjennomføre grunnleggende sikkerhetsopplæring (for egen regning og utenom ordinær undervisningstid) i løpet av studiet på to år, slik at opptakskravet for videregående sikkerhetsopplæring er oppfylt når dette kurset skal gjennomføres etter avsluttet 4. semester
  • kunne fremlegge helseerklæring fra godkjent sjømannslege (se FOR-2014-06-05-805).
 • Realkompetanse, kontakt skolen for vilkår

 

 Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.

Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk med én av følgende prøver:

 • Bestått norsk fra videregående opplæring Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.
 • Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten).
 • Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter jf. § 26 i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

På Samordna Opptak vil du finne informasjon om opptakskrav og poengberegning. Søkere som gjennomfører fag/svenneprøve før 1. oktober kan få betinget opptak. Søkeren vil miste plassen dersom fag/svenneprøven ikke blir godkjent, jf. fagskoleforskriften § 10 (3)

  

Studielån og stipend

Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Søk lån og stipend ››

 

Studieavgift

Alle våre utdanninger koster kr 1250 pr semester 

  

Du kan klage på vedtak om opptak

Mener du at det er gjort feil i behandlingen av søknaden din, har du rett til å klage.

Du har etter forvaltningsloven § 28 rett til å klage. Dette kan for eksempel være om du ønsker å klage på poengberegning eller vedtak om at du er ukvalifisert.

Du bør klage så raskt som mulig, og senest 3 uker etter at du fikk svar på opptaket. I klagen må det komme klart frem hva du klager på, og hva du mener er gjort feil.

Husk å merke klagen med søknadsnummeret ditt.

For at klagen skal kunne behandles etter krav i lov og forskrift, må du rette en formell klage til Fagskolen Vestfold og Telemark. Ta kontakt med studieadministrasjon via fagskolens e-post: fagskolen@vtfk.no