Slik søker du

slik søker  du

Oppdatert 11.05.21: Er du en av dem som ikke har søkt om studieplass innen ordinær søknadsfrist den 15. april så vil det bli en ny mulighet fra den 25. mai. 2021. På Samordna Opptak vil det bli publisert en oversikt over ledige studieplasser den 24. mai. Du kan søke på ledige studieplasser fra denne datoen.
Prinsippet er at de som er kvalifiserte og som er raskest med å søke vil få tilbud om plass dersom opptakskravene er oppfylt.
Det vil være løpende suppleringsopptak hver uke gjennom sommeren, med unntak av 2 uker i juli for Fagskolen Vestfold og Telemark.
Det vil være mulig å søke suppleringsopptak på flere studier både innenfor våre tekniske- og helserelaterte utdanninger.
 

Søknadsfrist

Søknadsfristen for første inntak 15. april for alle skolene. Etter 15. april kjører Samordna Opptak et hovedopptak og et tilbud til søkere sendes ut 20. mai.  Svarfrist for deg som søker er 27. mai. Deretter vil det åpnes for å søke på ledige studieplasser via Samordna Opptak. Det blir kjørt løpende opptak med suppleringsplasser (for deg som står på venteliste) og på ledige studieplasser.

Søknad før 15. april

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på www.samordnaopptak.no. Her finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. Opptaket åpner 1. februar i Samordna Opptak.

All nødvendig dokumentasjon må lastes opp sammen med den elektroniske søknaden.

For spørsmål om utdanningen og annen informasjon om tilbudet, må du kontakte en av skolene som har tilbudet. For spørsmål om søkningen og om Samordna Opptak kontakter du:

Samordna Opptak
sokerinfo@samordnaopptak.no
Telefon 21 49 56 09
Kontakt Samordna Opptak

 

Bachelor i byggeplassledelse kan søkes på lokalt opptak på nettsiden til Høgskolen for yrkesfag (HØFY). Søknadsfrist 15.april.

SØK BACHELOR I BYGGELPLASSLEDELSE VED HØFY ››

Opptakskrav tekniske fag

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk utdanning er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev
b) Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i videregående kurs 1 og 2 i yrkesfaglige studieretninger.
c) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptakskrav helsefag

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
b) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
c) Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptakskrav maritime fag

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig maritim utdanning er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros (for søkere til dekksoffiser utdanning) eller fagbrev som motormann (for søkere til maskinoffiser utdanning). Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. I tillegg må søker
- enten ha gyldig «grunnleggende sikkerhetsopplæring», ikke eldre enn 3 år pr 1. juli i opptaksåret, eller oppgradere/gjennomføre grunnleggende sikkerhetsopplæring (for egen regning og utenom ordinær undervisningstid) i løpet av studiet på to år, slik at opptakskravet for videregående sikkerhetsopplæring er oppfylt når dette kurset skal gjennomføres etter avsluttet 4. semester
- kunne fremlegge helseerklæring fra godkjent sjømannslege (se FOR-2014-06-05-805).

b) Realkompetanse, kontakt skolen for vilkår

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.

Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk med én av følgende prøver:

  • Bestått norsk fra videregående opplæring Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.
  • Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten).
  • Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter jf. § 26 i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

På Samordna Opptak vil du finne informasjon om opptakskrav og poengberegning. Søkere som gjennomfører fag/svenneprøve før 1. oktober kan få betinget opptak. Søkeren vil miste plassen dersom fag/svenneprøven ikke blir godkjent, jf. fagskoleforskriften § 10 (3)