Slik søker du

Student

Søking på ledige studieplasser etter 15. april!

Informasjon om våre utdanninger finner du her

Det er ledige studieplasser ved alle våre utdanninger. 25.05.2020 åpner Samordna Opptak for innsøking på ledige studieplasser. Da har du fortsatt en mulighet til å søke på enkelte studieplasser ved fagskolen. Du logger deg inn På Samordna Opptak og søker på det studiet som har ledige plasser. Vær oppmerksom på at du har kort frist for allerede 28.05.2020 kjøres et opptak på ledige studieplasser. Følg med på Samordna Opptak og benytt muligheten til å søke og få en studieplass ved Fagskolen Vestfold og Telemark!

Her finner du en orientering om hvordan du forholder deg til ledige studieplasser etter 25. mai.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for første inntak 15. april for alle skolene. Etter 15. april kjører Samordna Opptak et hovedopptak og et tilbud til søkere sendes ut 20. mai.  Svarfrist for deg som søker er 27. mai. Deretter vil det åpnes for å søke på ledige studieplasser via Samordna Opptak. Det blir kjørt løpende opptak med suppleringsplasser (for deg som står på venteliste) og på ledige studieplasser.

Søknad før 15. april

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på www.samordnaopptak.no. Her finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. Opptaket åpner 1. februar i Samordna Opptak.

All nødvendig dokumentasjon må lastes opp sammen med den elektroniske søknaden.

For spørsmål om utdanningen og annen informasjon om tilbudet, må du kontakte en av skolene som har tilbudet. For spørsmål om søkningen og om Samordna Opptak kontakter du:

Samordna Opptak
sokerinfo@samordnaopptak.no
Telefon 21 49 56 09

Kontakt Samordna Opptak

Opptakskrav tekniske fag

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk utdanning er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev
b) Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i videregående kurs 1 og 2 i yrkesfaglige studieretninger.
c) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptakskrav helsefag

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
b) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
c) Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptakskrav maritime fag

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig maritim utdanning er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros (for søkere til dekksoffiser utdanning) eller fagbrev som motormann (for søkere til maskinoffiser utdanning). Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. I tillegg må søker
- enten ha gyldig «grunnleggende sikkerhetsopplæring», ikke eldre enn 3 år pr 1. juli i opptaksåret, eller oppgradere/gjennomføre grunnleggende sikkerhetsopplæring (for egen regning og utenom ordinær undervisningstid) i løpet av studiet på to år, slik at opptakskravet for videregående sikkerhetsopplæring er oppfylt når dette kurset skal gjennomføres etter avsluttet 4. semester
- kunne fremlegge helseerklæring fra godkjent sjømannslege (se FOR-2014-06-05-805).

b) Realkompetanse, kontakt skolen for vilkår

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.

Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk med én av følgende prøver:

  • Bestått norsk fra videregående opplæring Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.
  • Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten).
  • Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter jf. § 26 i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

På Samordna Opptak vil du finne informasjon om opptakskrav og poengberegning. Søkere som gjennomfører fag/svenneprøve før 1. oktober kan få betinget opptak. Søkeren vil miste plassen dersom fag/svenneprøven ikke blir godkjent, jf. fagskoleforskriften § 10 (3)