Slik søker du

slik søker du

Henvendelser til Fagskolen Vestfold og Telemark

For spørsmål og veiledning knyttet til opptak på fagskolen kan du kontakte vår studieadministrajon fagskolen@vtfk.no.

Studieadministrasjonen kan kontaktes vedrørende:

 • Opptakskrav
 • Egen kompetanse/realkompetanse
 • Dokumentasjon til søknaden i samordna opptak
 • Søkere med utenlandsk kompetanse
 • Studieveiledning

Studieadministrasjonen kan ikke foreta en endelig vurdering av dokumenter eller opptak over e-post, dette gjøres kun når en offisiell søknad er mottatt gjennom samordna opptak. 

Vi oppfordrer alle søkere til å gjøre seg godt kjent med studiesiden og studieplanen før de kontakter studieadministrasjonen.

Viktige datoer for opptaket i 2024. 

Hva: Når:
Samordna opptak åpner 1. februar
Søknadsfrist  15. april
Du får svar på søknaden 25. mai
Samordna opptak legger ut ledige studieplasser 30. mai
Svarfrist på tilbud om studieplass 1. juni
Suppleringsopptak (Opptak til ledige studieplasser gjøres ukentlig over sommeren)  5. juni
Sommerferie (ingen søknadsbehandling)  08.juli - 28. juli

Studiestart

Fagskolen starter undervisningsåret i slutten av august. Blir du innvilget opptak på en utdanning hos oss, vil du få detaljert informasjon om undervisningsstarten i god tid før dette.

Særskilt tilrettelegging og fritak fra emner

Har du rett på særskilt tilrettelegging ber vi deg ta kontakt med oss så snart som mulig etter studiestart. Studieadministrasjonen vil sørge for at du får tilrettelegging for studieløpet ditt. Skolen tilbyr veiledning vedrørende tilrettelegging i forbindelse med søking eller ved opptak.

Dersom du ønsker fritak fra enkeltemner basert på tidligere erfaring/utdanning kan du søke om dette. Du må først få tilbud om plass på en ordinær utdanning før du kan søke fritak. Du må dokumentere tidligere erfaring og studieadministrasjonen må behandle og godkjenne en offisiell søknad før endelig fritak blir innvilget.

 

Opptakskrav

Opptak basert på fagbrev eller vitnemål for yrkeskompetanse

 • Et fullført og bestått videregående opplæringsløp med fagbrev eller vitnemål for yrkeskompetanse. Spesifikke krav til fagbrev eller yrkeskompetanse for hver utdanning finner du på studiesiden og/eller studieplanen.
 • Betinget opptak: Du kan få tildelt en plass uten fagbrev, men husk at denne plassen avhenger av at du består eller fullfører fagprøven i løpet av det første semesteret i opptaksåret. Du søker som normalt og legger ved dokumentasjon på når du skal ta fagbrevet i søknaden. 

Realkompetanse

Vi kan vurdere alle søkere som er 23 år eller eldre for opptak basert på realkompetanse. 

I en søknad må du legge ved dokumentasjon på: 

 • Relevant praksis (yrkespraksis, frivilligarbeid, prosjektarbeid etc). Dette dokumenteres med attest. 
 • Utdanning 
 • Din realkompetanse vil bli vurdert i forhold til det ordinære opptakskravet. Du kan søke som vanlig gjennom samordna opptak. 

Nordiske søkere

Søkere fra andre nordiske land kvalifiserer for opptak hvis den videregående opplæringen tilsvarer norsk yrkesopplæring, og ditt fagbrev oppfyller de samme kravene som i Norge.

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere som har et opptaksgrunnlag fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger. Dokumenter på engelsk trenger ikke å bli oversatt til norsk. 

Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk med én av følgende prøver:

 • Bestått norsk fra videregående opplæring Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.
 • Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten).
 • Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter jf. § 26 i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.  

Studielån og stipend

Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

 

Studieavgift

Alle våre utdanninger koster kr 1750 pr semester. 

  

Du kan klage på vedtak om opptak

Mener du at det er gjort feil i behandlingen av søknaden din, har du rett til å klage.

Du har etter forvaltningsloven § 28 rett til å klage. Dette kan for eksempel være om du ønsker å klage på poengberegning eller vedtak om at du er ukvalifisert.

Du bør klage så raskt som mulig, og senest 3 uker etter at du fikk svar på opptaket. I klagen må det komme klart frem hva du klager på, og hva du mener er gjort feil.

Husk å merke klagen med søknadsnummeret ditt.

For at klagen skal kunne behandles etter krav i lov og forskrift, må du rette en formell klage til Fagskolen Vestfold og Telemark. Ta kontakt med studieadministrasjon via fagskolens e-post: fagskolen@vtfk.no