Din rolle som tillitsvalgt

Er du tillitsvalgt for klassen eller kunne du tenke deg å bli valgt som klassens tillitsvalgte?


Tillitsvalgtrollen handler om å fremme studentenes interesser. I hvilken grad dette utøves kan være avhengig av om du er heltidsstudent eller deltidsstudent. Fagskolen ønsker at alle klasser har en tillitsvalgt.

Dette kan være et verv som gir nyttig organisasjonserfaring, men som samtidig ikke skal gå på bekostning av din egen studie- og læringssituasjon. Studentstyret, tillitsvalgte og studentdemokratiet er til for studentene og studenter skal være representert i bl.a fagskolestyret, lokal klagenemd og skikkethetsnemd og LMU(Læringsmiljøutvalg).

Tillitsvalgtrollen utøves forskjellig og dette har sammenheng med at de fleste av våre studenter er i fullt arbeid i tillegg til å gjennomføre krevende studier. For fagskolen er derfor viktig å bidra til at tillitsvalgtrollen blir håndterbar for hver enkelt av dere. Vårt mål er å arbeide for at studentenes læringsutbytte og læringsmiljø blir ivaretatt gjennom et samarbeid med dere.
 

Støttende systemer


Studentstyret

Studentdemokratiet har et studentstyre hvor begge studiesteder er representert. Valg gjennomføres hvert år på høsten i september etter studiestart. Styret består av leder, nestleder, sekretær og styremedlem p.t. Ta kontakt med studentstyret dersom du mener at det er saker som berører flere studenter f.eks knyttet til læringsmiljø, studentvelferd og studentevalueringer. Studentstyrets mandat er som følgende:

 • Tilrettelegge og gjennomføre studentråd og andre studentdemokrati-aktiviteter 
 • Koordinere studentrådsarbeidet 
 • Skrive uttalelser på studentenes vegne i forbindelse med høringer  
 • Representere studentene ved behov/etter avtale 
 • Bidra i promoteringsarbeid overfor studentene når det kommer til studiebarometer og evalueringer 
 • Ansvarlig for nominasjon til lovpålagte organ (kan nomineres utenfor studentorganet)  
 • Innkalle til årlig generalforsamling (anbefales, ikke pålagt)  

Følg lenken og se hvem som representerer studentstyret pr. 09.01.2024:

https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/studentstyret

Studentkontrakt og samarbeidsavtale

Studentdemokratiet og Fagskolen Vestfold og Telemark har utarbeidet en samarbeidssamtale. Samarbeidsavtalen revideres hvert år i vårsemesteret. Du finner oppdatert samarbeidsavtale på Studentdemokratiflisa i Canvas. Når studenter betaler sin semesteravgift signerer de samtidig på at de har lest studentkontrakten. Når du er tillitsvalgt kan det være greit å være kjent med innholdet i både samarbeidsavtalene og studentkontrakten. Studentkontrakten ligger også ute på vår nettside:

https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/studiekontrakt-studiearet-2023-2024

 

Fagskolestyret

Fagskolestyret er fagskolens høyeste besluttende organ. Her er leder og nestleder fra studentstyret representert og skal tale studentenes sak og fremme og sikre at studentenes rettigheter blir ivaretatt gjennom studieløpet.

Fagskolen ønsker å være en tilgjengelig og transparent organisasjon hvor løsningsfokus, forbedring og tilgjengelighet er viktige faktorer overfor dere som er studenter hos oss.

Fagskolen ønsker en tilbakemeldingskultur som er preget av åpenhet, dialog og fokus løsninger.

 

Organisasjon for norske fagskolestudenter(ONF), Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge(SSN) og Studentombud

ONF er en organisasjon for alle fagskolestudenter som arbeider for studentenes interesser, rettigheter og vilkår overfor fagskolene. Les mer her:

https://www.fagskolestudent.no/

Studentsamskipnaden er et lovpålagt medlemskap som betales gjennom semesteravgiften. Skipnaden tilbyr tjenester som bidrar til å styrke studentvelferden. Som fagskolestudent kan du dra nytte av disse tjenestene som et fullverdig medlem av samskipnaden. Les mer her:

https://www.ssn.no/

Studentombudet er en nøytral og uavhengig bistandsperson som kan bidra med råd og hjelp i studiehverdagen for å sikre at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Les mer her:

https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/studentombud

 

Lokal klagenemd

Fagskolen har en lokal klagenemd. Saker som behandles i lokal klagenemd er ofte alvorlige for studentene omfatter bl.a annullering av eksamen, fusk, bortvisning og utestengning, skikkethetssaker og fritakssaker.

Øvrige klager som for eksempel klage på emnekarakter eller klage knyttet til selve undervisningen behandles utenfor klagenemd. Rektor mottar klager delegerer saksbehandlingen videre til avdelingsledere eller studieadministrasjon.

Les mer her om lokal klagenemd:

https://www.nokut.no/fagskule--hogare-yrkesfagleg-utdanning/regelverk-for-fagskoler/alle-fagskoler-skal-ha-ei-lokal-klagenemnd/

Fagskolens forskrift(oppdatert versjon er alltid å finne i fagskolens kvalitetssystem og på lovdata.no) kapittel 6 Begrunnelser og klager:

https://lovdata.no/forskrift/2023-06-22-1336/§6-1

Ta gjerne kontakt med studieadministrasjon dersom du lurer på hvordan du skal gå frem når du vil ta opp saker som gjelder klagesaker, studentvelferd og læringsmiljø. Mange saker blir løst uten at det fremmes klage og fagskolen ønsker at det skal være en lav terskel for å ta opp saker på laveste nivå slik at utfordringer løses , direkte, fortløpende og gjennom dialog.

 

Kvalitetssystemet

Fagskolen har et elektronisk kvalitetssystem som det anbefales å benytte dersom det oppstår avvik eller dere har forbedringsforslag. Kvalitetssystemet skal sikre at enkeltstudenter, studentgrupper og studentdemokratiet som sådan har anledning til å melde inn saker og hendelser av betydning for læringsarbeidet og studentvelferden. Denne måten å melde inn saker på sikrer at saken kommer til rette vedkommende og bidrar til saker som blir fremmet ikke blir lukket før saker er oppklart eller en løsning er funnet.

 

Studenthåndbok

Det kan være lurt å få oversikt over informasjonen i studenthåndboka. Studieadministrasjonene arbeider hele tiden for å forbedre informasjonsflyten ut til studenter. Gi gjerne tips om hva som kan forbedres og legges til her:

https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/studenthandbok

 

Grunnleggende oppgaver for tillitsvalgte


I rollen som tillitsvalgt kan du ta tak i ulike oppgaver. Hver enkelt student har et eget ansvar for å ta opp saker felles i klassen slik at du som tillitsvalgt kan ta opp saker på rett sted til rett tid. Oppgavene kan innebære:

 • Å gjennomføre klassens time
 • Å fremme saker på klassens vegne
 • Å kjenne til forskrift og regelverk for fagskolen
 • Å delta på møter du innkalles til
 • Årlig møte med studentstyret
 • Samarbeid med andre tillitsvalgte, studentstyret og fagskolens ansatte
 • Å motivere for at studenter deltar på evalueringer i regi av skolen eller NOKUT
 • Å være løsningsorientert og en nøytral part
 • Å være tilgjengelig og lytte til dine medstudenter

 

 

Klassens time

Det anbefales generelt at klassen(heltidsstudenter/ stedbaserte studenter) setter av tid en gang i måneden for å gjennomføre klassens time. For nettstudenter vil det være mer naturlig å knytte dette til samlinger(4 ganger i året) eller i forkant av en web-undervisning på ettermiddag 2 ganger i semesteret.

I klassens time kan det drøftes i fellesskap om dere ønsker å levere en tilbakemelding, avvik eller forbedringsforslag. Det er viktig at studenter får tatt opp saker som berører dem og alle skal få anledning til å bli hørt.

 

Snakk med den saken angår

Saker som innebærer navngitte personer skal ikke fremmes i Kvalitetssystemet. Gå gjerne i dialog med vedkommende det gjelder(faglærer, klasseteamleder, avdelingsleder, administrasjon) og dersom saken ikke fører frem kan dette meldes til avdelingsleder og alternativt via kvalitetssystemet forutsatt at det ikke er en personsak. Når du som tillitsvalgt fremmer saker gjør du det som en nøytral part og det kan innebære at du ikke selv er en del av saken som fremmes.

 

Dialog og referat

Bli gjerne enige om det skal skrives referat/egen saksfremstilling. Det må alltid fremgå hvem saken fremmes på vegne av(tillitsvalgt, enkeltstudent, gruppe av studenter i en klasse eller hele klassen). Skolens ansatte tar gjerne en prat med dere studenter. Ofte er det dialogen som aller best bidrar til de beste løsningene. Det kan i tillegg alltid være lurt å skrive et notat eller referat som viser hva som ble drøftet og hva som ble konkludert.

Som tillitsvalgt trenger du ikke kjenne til detaljer i alle lovverk og forskrifter for de er lett tilgjengelige på lovdata.no. Sliter du med å finne frem til rette dokumenter så ta kontakt med studieadministrasjonen så finner vi frem sammen med deg. Søk og finn aktuelle dokumenter her: https://lovdata.no/

 

Si ifra dersom du ikke kan delta

Tillitsvalgte kan være medlem i fagskolens formelle organer og det er forventet det at du møter. Dersom du ikke kan møte melder du i fra og kobler på din vara slik at han/hun kan tiltre. Det anbefales også å delta på møter som studentstyret innkaller til – det kan være aktuelt 1-2 ganger i året. Samarbeid gjerne med andre tillitsvalgte – ofte har studenter felles erfaringer og utfordringer som det er behov for dele eller løse i fellesskap.

 

 

Tilbakemeldinger gjennom evalueringer


Fagskolen har i hovedsak 3 typer evalueringer:

 • Oppstartsevaluering
 • Emneevaluering
 • Studiebarometeret(Nasjonal undersøkelse for fagskolestudenter i regi av NOKUT)

Tilbakemeldinger gjennom evalueringer bidrar til å styrke vår evne til å organisere oss, gi undervisning som sikrer forventet læringsutbytte og utvikle og forbedre opplevelsen av studiehverdagen for dere som er studenter. Undersøkelser blir alltid gjennomgått i avdelingene og studentdemokratiet er involvert gjennom fagskolestyret og studentstyret.

Våre beste forbedringer oppstår i dialog med studentene og studentdemokratiet - så vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere!

Lykke til som tillitsvalgt og vi ser frem til samarbeide med deg!