Kvalitetssystem ved Fagskolen Vestfold og Telemark

Kvalitetssystemet skal bidra til høy kvalitet på fagskolens utdanninger, og til et godt lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte.
Det er fagskolens styre som er ansvarlig for kvalitetsarbeidet. Kvalitetsarbeidet er forankret i fagskolens styre og ledelse, og ansatte og studenter skal være involvert i arbeidet. Dette inkluderer også studentdemokratiet og studentrådsstyret.

Kvalitetssystemet gjelder for hele fagskolen, både ansatte og studenter. Studenter har tilgang til fagskolens kvalitetsdokumenter og avvikssystem via eksternweb på fagskolens nettside. Informasjon og lenke finnes også i Canvas. For ansatte er systemet tilgjengelig fra fagskolens intranett og krever innlogging. 


Krav til kvalitetssystem

Det stilles faglige krav til våre utdanninger fra flere instanser, blant annet fra Sjøfartsdirektoratet, DSB og NKOM. 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga - NOKUT stiller krav til system for å sikre god utdanningskvalitet.
For å sikre ivaretakelse av alle krav, er fagskolens kvalitetssystem bygget opp i henhold til kapittelinndelingen i standarden ISO 9001:2000 og innholdet tilpasset DNV GL-ST-029:2017. Fagskolen Vestfold og Telemark er ikke ISO 9001 sertifisert. 
 

Formål med kvalitetssystemet

Kvalitetssystemet er fagskolens verktøy for å kunne sikre og utvikle kvaliteten i utdanningene som tilbys, og bidra til å:

  • gjennomføre skolens strategi og oppnå målene som er satt for utdanningsvirksomheten ved skolen.
  • sikre at vi oppfyller lover og forskrifter på utdanningsområdet.
  • klargjøre ansvar og roller som ansatte og studenter har i kvalitetsarbeidet.
  • legge til rette for kontinuerlig og systematisk utvikling av emner, studieprogram og for medarbeiderutvikling.
  • avdekke sviktende kvalitet (avvikssystem)

 

Innhold i kvalitetssystemet

Styringsdokumenter

Kvalitetssystemet utvikles og forbedres kontinuerlig ved bruk av kvalitetspolitikk, kvalitetsmål, resultat av revisjoner, analyse av data, korrigerende og forebyggende tiltak og ledelsens gjennomgang. I tillegg til en kvalitetsmanual som dokumenterer prosedyrer for aktiviteter skal kvalitetssystemet også sikre at utøvelsen er i samsvar med regelverket.

Prosedyrer

Prosedyrene beskriver en fremgangsmåte for utførelse av handlinger i en gitt rekkefølge. Dette for å sikre at beskrevet arbeidsoperasjon blir utført på en sikker forhåndsdefinert måte innen et gitt tidspunkt.

Skjemaer

Skjemaene er til bruk for skolens studenter, lærere og ledelse, samt eksterne interesser. De er utarbeidet for både å dokumentere og evaluere skolens utdanningstilbud og skolens rammefaktorer. I tillegg nyttes en rekke skjemaer som sjekklister, søknader og rapporter.

Dreiebøker

Dreiebøkene skal være et verktøy som i henhold til kvalitetssystemet og sammen med andre planer skal bidra til å sikre god kvalitet og igangsetting av aktiviteter og prosesser til riktig tid.

 

 

Ved spørsmål, kontakt kvalitetsleder Heidi Behring Hansen heidi.behring.hansen@vtfk.no