Studentdemokrati

Det er et mål for skolen å holde en tett dialog med studenter gjennom et formalisert studentdemokrati. Studentorganet er i sin helhet talerøret for studentene ved Fagskolen Vestfold og Telemark. Under pandemien opplevde skolen at studentdemokratiet ble svekket og det er derfor utarbeidet en ny modell for organisering av studentdemokratiet
student

Organisering av studentdemokratiet 

I dialog med tillitsvalgte er det blitt utarbeidet en modell for organisering av studentdemokratiet. Målet er at dette kan bidra til aktivt studentarbeid og dialog mellom fagskolen og studentene   

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

 • Studentdemokratiet organiseres fra bunnen av med klassetillitsvalgte  

 • Klassetillitsvalgte tilhørende samme studieavdeling nominerer en hovedtillitsvalgt til å representere avdelingen i studentrådet.  

 • Studentrådene utvelger en studentrådsleder per studiested. Studentrådslederne trer inn som styreleder og varaleder i studentstyret. Sekretær utvelges fra studentrådene. Disse danner studentstyret. 

 

Studentstyrets overordnede oppgaver 

 • Tilrettelegge og gjennomføre studentråd og andre studentdemokrati-aktiviteter 

 • Koordinere studentrådsarbeidet 

 • Skrive uttalelser på studentenes vegne i forbindelse med høringer  

 • Representere studentene ved behov/etter avtale 

 • Bidra i promoteringsarbeid overfor studentene når det kommer til studiebarometer og evalueringer 

 • Ansvarlig for nominasjon til lovpålagte organ (kan nomineres utenfor studentorganet)  

 • Innkalle til årlig generalforsamling (anbefales, ikke pålagt)  

 

Godtgjøring for deltakelse i studentråd og studentstyret 

 • Medlemmer av studentrådet er unntatt semesteravgift (1250,- per semester).  

 • Medlemmer av studentstyret mottar i tillegg funksjonstillegg/lønn etter stilling: 
   
  Styreleder: 15.000,- per skoleår  
  Varaleder: 10.000,- per skoleår 
  Sekretær: 10.000,- per skoleår  

 

Kunne du tenke deg å være klassetillitsvalgt? 

Alle klasser utnevner en tillitsvalgt som er valgbare inn i lokalt studentråd på studiested Porsgrunn og studiested Horten. Hvert studentråd være representert fra hver avdeling. Skolens erfaring viser at det er av stor betydning for studentdemokratiet at alle klasser har en egen tillitsvalgt. For skolen er det fint å kunne henvende seg til en talsperson som representerer klassen. 

Er du tillitsvalgt i en klasse kan du fremme saker på vegne av klassen, gruppe eller enkeltstudent. Du kan også velges for verv i Fagskolestyret, AMU, Lokal Klagenemd eller Skikkethetsnemd (helse). 

Les mer om tillitsvalgtrollen her. 

Studentombud 

Fagskolene på Østlandet har inngått et samarbeid om et felles Studentombud. Denne ordningen er opprettet etter Lov om yrkesfaglig utdanning §14a. Alle studenter skal ha tilgang til et studentombud for å få råd og hjelp. Ombudet er ikke en ankeinstans og kan ikke instruere en institusjon eller saksbehandlere, men kan komme med anbefalinger og råd til både studenter og skolen.  

Studentombudets rolle er å påse at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Eksempler på oppgaver som studentombudet kan utføre er å f.eks være en nøytral bisitter på krevende møter, varsle om kritikkverdige forhold eller lese over utkast til søknader og klager.  Les mer om studentombudet

Dine medlemskap som fagskolestudent 

Når du starter din utdanning hos oss blir du automatisk medlem av Studentsamskipnaden(SSN) og organisasjon for Norske fagskolestudenter(ONF). Dette er organisasjoner som arbeider for studentrettigheter og ulike velferdsgoder. Det anbefales at du sjekker inn på ONF(fagskolestudent.no) og SSN(ssn.no) sine nettsider og ser hvilke muligheter dine studentorganisasjoner har å by på. 

Fagskolens ambisjon for studentmedvirkning 

«Et godt samarbeid mellom studenter, ansatte og ledelse er viktig for å sikre et best mulig læringsmiljø. Vi har studentrepresentasjon i alle utvalg og gode uformelle møtepunkter, og dette fortsetter vi å ha fokus på. Vi arbeider med å videreutvikle formelle kommunikasjonsstrukturer spesielt i forhold til studenter som deltar i fleksible nettbaserte utdanninger. Videre utvikling av gode prosesser for studentmedvirkning i alle deler av virksomheten er i fokus». 

Velkommen som student ved Fagskolen Vestfold og Telemark!