Somatisk vurderingskompetanse

Krav til kvalitet og pasientsikkerhet krever kompetanse. Somatisk vurderingskompetanse gir kompetanse i klinisk sykepleie til voksne og eldre med somatiske sykdommer og/eller skader. Systematisk observasjon, kartlegging, vurdering, dokumentasjon og profesjonell kommunikasjon vektlegges.

Fagskoleutdanningen somatisk vurderingskompetanse har som mål å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse knyttet til behandling og sykepleie til voksne og eldre pasienter med somatiske sykdommer og/eller skader. Utdanningen gir også kunnskap om og forståelse for helsefremmende og forebyggende arbeid i dette feltet, samt rehabilitering både i hjemmet og på institusjon. Utdanningen skal gi økt bevissthet om hvilken betydning profesjonalitet i egen rolle og yrkesutøvelse har i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, og om hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten organiseres og samhandler.

Opptakskrav

Krav til opptak jmf. Forskrift om opptak og eksamen ved Fagskolen i Vestfold (2017) er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev eller vitnemål for yrkeskompetanse fra studieretning for helse- og oppvekstfag, med fagbrev/yrkeskompetanse som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider. Søkere med fullført og bestått utdanning i tråd med dette formelle opptakskravet må vedlegge autorisasjonsbevis ved søknad om opptak til studiet. Dersom studenten kan dokumentere at han/hun skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan studenten tildeles plass. Fagprøven må være gjennomført innen 1. oktober i opptaksåret, og søknad om autorisasjon må sendes umiddelbart. Studenten mister plassen hvis han/hun stryker på fagprøven, ikke fullfører fagprøven eller om autorisasjon som helsefagarbeider ikke innvilges.

Oppbygging og arbeidsformer

Studietilbudet er basert på et heltidsstudium med en normert studietid på ett år. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 år med en skoledag og en dag med organisert veiledning per uke. Studiet har 5 emner med teoretisk innhold: ett emne med felles grunnlagsdel, tre fagspesifikke emner og et hovedprosjekt. I tillegg kommer 10 uker med praksis, som utplassering eller utviklingsarbeid, som eget emne. Fagskolen har utarbeidet egne retningslinjer for praksis gjennomført som praksisutplassering/utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.
Teoriundervisning og veiledning utgjør i snitt 8 timer i uken og studenten har ansvar for å delta aktivt i opplæringen. Det forventes at studentens selvstudium utgjør omtrent 9 timer pr uke. Totalt omfang iberegnet egenstudier antas å være ca. 1600 timer.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad i somatisk vurderingskompetanse. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling med klar forankring i arbeidslivet. Utdanningen gir formalisert kompetanse på fagskolenivå. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse-, oppvekst- og sosialsektoren.