Somatisk vurderingskompetanse

Krav til kvalitet og pasientsikkerhet krever kompetanse. Somatisk vurderingskompetanse gir kompetanse i klinisk sykepleie til voksne og eldre med somatiske sykdommer og/eller skader. Systematisk observasjon, kartlegging, vurdering, dokumentasjon og profesjonell kommunikasjon vektlegges, samt ferdighetstrening i praktiske prosedyrer.

Fagskoleutdanningen somatisk vurderingskompetanse har som mål å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse knyttet til behandling og sykepleie til voksne og eldre pasienter med somatiske sykdommer og/eller skader. Utdanningen gir også kunnskap om og forståelse for helsefremmende og forebyggende arbeid i dette feltet, samt rehabilitering både i hjemmet og på institusjon. Utdanningen skal gi økt bevissthet om hvilken betydning profesjonalitet i egen rolle og yrkesutøvelse har i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, og om hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten organiseres og samhandler.

Opptakskrav

Krav til opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

Oppbygging og arbeidsformer

Studietilbudet er basert på et heltidsstudium med en normert studietid på ett år. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 år med en skoledag og veiledning individuelt og i grupper etter avtale. Aktuelle læringsaktiviteter er undervisning i plenum, veiledning, gruppearbeid, arbeidskrav, refleksjon og ferdighetstrening.

Studiet består av seks emner (gjelder fra høsten 2023):

  1. Etikk, samhandling og kommunikasjon
  2. Helsefremmende og forebyggende arbeid ved somatisk sykdom og/eller skade 
  3. Somatisk vurderings- og handlingskompetanse
  4. Yrkesutøvelse og organisasjonskunnskap
  5. Praksis i somatisk vurderingskompetanse
  6. Fordypning i somatisk vurderingskompetanse

Studiet har 10 ukers praksis i andre studieår, og gjennomføres som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass eller utplassering på en annen arbeidsplass.

Se studieplanen for mer informasjon om studiet.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg fagskolegrad i somatisk vurderingskompetanse og kompetanse til å yte sykepleie til voksne og eldre pasienter med somatiske sykdommer og skader både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Gjennom studiet vil du få ferdigheter i bruk av ulike kartleggingsverktøy og du vil utvikle observasjons- og vurderingskompetanse til å oppdage tidlige tegn på og iverksette tiltak ved akutt sykdom og funksjonssvikt. Du vil også få opplæring i ulike praktiske prosedyrer i klinisk sykepleie. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer i tjenestene.

 

Nettbasert studium

Somatisk vurderingskompetanse tilbys også som nettstudium med samlinger. Du tar 60 studiepoeng over 2 år (deltid). 

Nettsamlingene er på dagtid, en dag i uken. Det er i tillegg fire fysiske samlinger á to dager fordelt på 2 år. Se studieplanen for mer informasjon om studiet.

 

Begge studietypene (stedbasert og nett) er gratis, du betaler kun bøker/PC og semesteravgift.

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Film der studenter forteller om sine erfaringer med utdanningen

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50