Somatisk vurderingskompetanse

Krav til kvalitet og pasientsikkerhet krever kompetanse. Somatisk vurderingskompetanse gir kompetanse i klinisk sykepleie til voksne og eldre med somatiske sykdommer og/eller skader. Systematisk observasjon, kartlegging, vurdering, dokumentasjon og profesjonell kommunikasjon vektlegges, samt ferdighetstrening i praktiske prosedyrer. Utdanningen gir også ferdighetstrening i praktiske prosedyreferdigheter

Fagskoleutdanningen somatisk vurderingskompetanse har som mål å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse knyttet til behandling og sykepleie til voksne og eldre pasienter med somatiske sykdommer og/eller skader. Utdanningen gir også kunnskap om og forståelse for helsefremmende og forebyggende arbeid i dette feltet, samt rehabilitering både i hjemmet og på institusjon. Utdanningen skal gi økt bevissthet om hvilken betydning profesjonalitet i egen rolle og yrkesutøvelse har i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, og om hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten organiseres og samhandler.

Opptakskrav

Krav til opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/yrkeskompetanse og autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider. Dersom studenten kan dokumentere at han/hun skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan studenten tildeles plass. Fagprøven må være gjennomført innen 1. oktober i opptaksåret, og søknad om autorisasjon må sendes umiddelbart. Studenten mister plassen hvis han/hun stryker på fagprøven, ikke fullfører fagprøven eller om autorisasjon som helsefagarbeider ikke innvilges.

Oppbygging og arbeidsformer

Studietilbudet er basert på et heltidsstudium med en normert studietid på ett år. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 år med en skoledag og en dag med organisert veiledning per uke.  Aktuelle læringsaktiviteter er undervisning i plenum, veiledning, individuelt arbeid, gruppearbeid og prosjekter.

Studiet består av seks hovedemner

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene
  2. Helsefremmende og forebyggende arbeid ved somatisk sykdom og/eller skade 
  3. Somatisk sykdom og skade - vurderings- og handlingskompetanse
  4. Yrkesutøvelse og organisasjonskunnskap
  5. Praksis
  6. Hovedprosjekt

Studiet har 10 ukers praksis og gjennomføres som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass eller utplassering på en annen arbeidsplass.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen helsefagarbeider med fagskolegrad i somatisk vurderingskompetanse. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling med klar forankring i arbeidslivet. Utdanningen gir formalisert kompetanse på fagskolenivå. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helsesektoren.

 

Nettbasert studium

Somatisk vurderingskompetanse tilbys også som nettstudium med samlinger. Du tar 60 studiepoeng over 2 år (deltid). Studiet består av seks emner. Praksis er på 10 uker i 4. semester og det kan gjennomføres enten via utplassering eller som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Du er da i praksis fire dager i uka.

Nettsamlingene er på dagtid, en dag i uka fra kl. 9 – 14. Det er i tillegg fire fysiske samlinger á to dager fordelt på 2 år. Når dette er gjennomført får du din fagskolegrad. Se studieplanen for mer informasjon om studiet.

 

Begge studietypene (stedbasert og nett) er gratis, du betaler kun bøker/PC og semesteravgift

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Film der studenter forteller om sine erfaringer med utdanningen

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50