Somatisk vurderingskompetanse

Krav til kvalitet og pasientsikkerhet krever kompetanse. Somatisk vurderingskompetanse gir kompetanse i klinisk sykepleie til voksne og eldre med somatiske sykdommer og/eller skader. Systematisk observasjon, kartlegging, vurdering, dokumentasjon og profesjonell kommunikasjon vektlegges.

Fagskoleutdanningen somatisk vurderingskompetanse har som mål å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse knyttet til behandling og sykepleie til voksne og eldre pasienter med somatiske sykdommer og/eller skader. Utdanningen gir også kunnskap om og forståelse for helsefremmende og forebyggende arbeid i dette feltet, samt rehabilitering både i hjemmet og på institusjon. Utdanningen skal gi økt bevissthet om hvilken betydning profesjonalitet i egen rolle og yrkesutøvelse har i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, og om hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten organiseres og samhandler.

Opptakskrav

Krav til opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/yrkeskompetanse og autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider. Dersom studenten kan dokumentere at han/hun skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan studenten tildeles plass. Fagprøven må være gjennomført innen 1. oktober i opptaksåret, og søknad om autorisasjon må sendes umiddelbart. Studenten mister plassen hvis han/hun stryker på fagprøven, ikke fullfører fagprøven eller om autorisasjon som helsefagarbeider ikke innvilges.

Oppbygging og arbeidsformer

Studietilbudet er basert på et heltidsstudium med en normert studietid på ett år. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 år med en skoledag og en dag med organisert veiledning per uke.  Aktuelle læringsaktiviteter er klasseromsundervisning, veiledning, individuelt arbeid, gruppearbeid og prosjekter.

Studiet består av seks hovedemner
1. Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
2. Helsefremmende og forebyggende arbeid ved somatisk sykdom og/eller skade 
3. Somatisk sykdom og skade - vurderings- og handlingskompetanse
4. Yrkesutøvelse og organisasjonskunnskap
5. Praksis
6. Hovedprosjekt

Studiet har 10 ukers praksis og gjennomføres som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass eller utplassering på en annen arbeidsplass.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad i somatisk vurderingskompetanse. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling med klar forankring i arbeidslivet. Utdanningen gir formalisert kompetanse på fagskolenivå. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helsesektoren.

 

Nettbasert studie

Høsten 2021 starter vi opp studiet nettbasert. Du tar 60 studiepoeng over 2 år (deltid). Studiet består av fem emner og praksis. Praksis er på 10 uker i 4. semester og det kan gjennomføres enten via utplassering eller som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Du er da i praksis fire dager i uka og har studiesamling på nett en dag.

Nettsamlingene er på dagtid, en dag i uka fra kl. 9 – 15. Det er i tillegg fire fysiske samlinger á to dager fordelt på 2 år. Når dette er gjennomført får du din fagskolegrad. Se studieplanen for mer informasjon om studiet.

Studiet er gratis, du betaler kun bøker/PC og semesteravgift