Habilitering og atferdsstøtte – i tjenester til personer med utviklingshemming

Høyere yrkesfaglig utdanning i habilitering og atferdsstøtte er en modulbasert fagskoleutdanning for tjenesteytere i tjenester til personer med utviklingshemming. Utdanningen skal bidra til å sikre at det tilbys gode, trygge og forsvarlige tjenester slik at personer med utviklingshemming kan leve gode, likeverdige og selvstendige liv.

Fagskoleutdanning i habilitering og atferdsstøtte har som mål at studentene skal utvikle kompetanse om funksjonshemming, utviklingshemming, syndromer og tilleggslidelser for å forstå og møte individuelle behov. Studentene skal også få kompetanse til å utføre målrettet miljøarbeid til personer med utviklingshemming i tråd med rammeverket for positiv atferdsstøtte for å fremme mestring og livskvalitet hos tjenestemottaker og deres pårørende. Målet er at studentene skal forstå betydningen av kvalitet og kompetanse i tjenestene og være med å utvikle tjenestene til personer med utviklingshemming.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Aktivitørutdanning gir også grunnlag for opptak. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering, dersom søkeren er 23 år eller eldre i opptaksåret, har relevant arbeidserfaring fra kommunal og/eller privat helse- og omsorgstjeneste, barnehage, grunnskole og/eller videregående opplæring og realkompetanse tilsvarende Vg3- nivå for ett av yrkene nevnt under opptakskrav. Søkere med bachelor innen helse, oppvekst eller sosialfag kan realkompetansevurderes.

Oppbygning og arbeidsformer

Fagskoleutdanning i habilitering og atferdsstøtte er et fleksibelt og modulbasert studietilbud på deltid. For å få godkjent fagskolegraden med 60 studiepoeng må studenten gjennomføre fire obligatoriske og to valgbare moduler à 10 studiepoeng hver. Den ene obligatoriske modulen er en avsluttende modul som må gjennomføres til slutt i studieløpet for å få godkjent fagskolegrad i habilitering og atferdsstøtte. Studenten kan også velge å ta enkeltmoduler à 10 studiepoeng.

Utdanningen er nettbasert med fysiske samlinger. Hver modul gjennomføres over 10-12 uker. Det vil totalt være 9 nettsamlinger i løpet av hver modul og 1 fysisk samling à 2-3 dager. Nettsamlingene vil vare i 2 timer på dagtid på en fast ukedag.

Aktuelle undervisnings- og læringsformer i utdanningsmodulene er undervisning i plenum, veiledning, gruppearbeid, studiekrav, refleksjon og ferdighetstrening.

Moduler

Obligatoriske moduler:

  • Grunnleggende forståelse for utviklingshemming og tjenestetilbudet
  • Målrettet miljøarbeid
  • Positiv atferdsstøtte
  • Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid (avsluttende modul)

Valgbare moduler:

  • Alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Forebygging og regulering av tvang og makt
  • Helseoppfølging
  • Tilpassing av arbeidssituasjon
  • Palliasjon

Utdanningen er gratis, du betaler kun bøker/PC og semesteravgift. 

Kompetanse og jobbmuligheter

Fagskoleutdanning i habilitering og atferdsstøtte har som mål at studentene skal utvikle kompetanse om funksjonshemming, utviklingshemming, syndromer og tilleggslidelser for å forstå og møte individuelle behov. Studentene skal også få kompetanse til å utføre målrettet miljøarbeid til personer med utviklingshemming i tråd med rammeverket for positiv atferdsstøtte for å fremme mestring og livskvalitet hos tjenestemottaker og deres pårørende. Målet er at studentene skal forstå betydningen av kvalitet og kompetanse i tjenestene og være med å utvikle tjenestene til personer med utviklingshemming.

Utdanningen gir deg fagskolegrad i habilitering og atferdsstøtte. Studenter og tjenesteytere med denne kompetansen vil bidra å styrke fagmiljøene de jobber i, og til kvalitetsutvikling og forbedring av tjenesten til personer med utviklingshemming.  

Utdanningen i media

Nyhetssak fra NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

 

 

hab