Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helse og
rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge i dag. Samfunnet
trenger fagarbeidere med spisskompetanse i psykisk helsearbeid og rusarbeid. Høyere
yrkesfaglig utdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid har et klart
brukerperspektiv, der fagkunnskap og bevissthet om etikk og lovverk ligger til
grunn for utvikling av relasjonskompetanse. Studentene skal gjennom utdanningen
utvikle sin personlige og faglige kompetanse til å kunne planlegge og utføre
helsefremmende, forebyggende og behandlende miljøarbeid i møte med mennesker med
psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

Studiet vil gi deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske helseproblemer og rusproblematikk. Du vil lære å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper og frivillige i helse- og omsorgsektoren. Utdanningen vil kunne gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver, og du vil oppleve større mestring i ditt arbeid. 

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider, barne- og ungdomsarbeider, helsesekretær, tannhelsesekretær, ambulansearbeider eller fotterapeut. Aktivitørutdanning gir også grunnlag for opptak. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.
  2. Det kan i særskilte tilfeller gjøres opptak på grunnlag realkompetansevurdering, dersom søkeren er 23 år eller eldre i opptaksåret, har relevant arbeidserfaring og realkompetanse tilsvarende Vg3- nivå for ett av yrkene nevnt under opptakskrav. Relevant arbeidserfaring kan være arbeid fra hjemmesykepleie, sykehjem, tilrettelagte boliger, spesialisthelsetjenesten (psykiatri og rus) og arbeid med barn og unge (barnehage, skole osv.). Søknad om realkompetansevurdering sendes til Fagskolen Vestfold og Telemark som foretar vurderingen og fatter vedtak i saken.

Oppbygging og arbeidsformer

Studietilbudet er basert på et heltidsstudium med en normert studietid på ett år. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 år med en undervisningsdag og veiledning individuelt og i grupper etter avtale. Aktuelle læringsaktiviteter er undervisning i plenum, veiledning, gruppearbeid, arbeidskrav, refleksjon og ferdighetstrening

Studiet består av seks emner (gjeldende fra høsten 2023): 

  1. Etikk, samhandling og kommunikasjon 
  2. Helsefremmende og forebyggende arbeid 
  3. Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
  4. Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering 
  5. Praksis i psykisk helsearbeid og rusarbeid
  6. Fordypning i psykisk helsearbeid og rusarbeid

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg fagskolegrad i psykisk helsearbeid og rusarbeid og kvalifiserer for arbeid innen rus og psykisk helsearbeid i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, samt med forebyggende arbeid med barn og unge i oppvekstsektoren. Gjennom studiet vil du utvikle din personlige og faglige kompetanse til å kunne utføre helsefremmende, forebyggende og behandlende arbeid i møte med mennesker med psykiske lidelser, rusrelaterte lidelser, ROP- lidelser og ulike typer avhengighet.  

Nettbasert studium

Psykisk helsearbeid og rusarbeid tilbys også som nettbasert studium med samlinger. Du tar 60 studiepoeng over 2 år (deltid). 

Nettsamlingene er på dagtid, en dag i uken. Det er i tillegg fem fysiske samlinger á to dager fordelt på 2 år. Se studieplanen for mer informasjon om studiet.

 

Begge studietypene (stedbasert og nett) er gratis, du betaler kun bøker/PC og semesteravgift.

Film der student forteller om sine erfaringer med utdanningen

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50