Observasjons- og vurderingskompetanse

Høyere yrkesfaglig utdanning i observasjons- og
vurderingskompetanse har som mål å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse til
å oppdage tidlig forverring av somatisk tilstand ved å observere, kartlegge og
undersøke pasientene. Studenten skal etter endt utdanning ha observasjons- og
vurderingskompetanse når det gjelder utvalgte somatiske sykdommer, skader,
psykiske sykdommer og ruslidelser.

Studenten skal ha kompetanse i å kartlegge risiko og identifisere særlig sårbare pasientgrupper. Utdanningen vil gi studenten opplæring i utvalgte praktiske prosedyreferdigheter, førstehjelp, smittevern og legemiddelhåndtering. Utdanningen skal gi økt bevissthet om hvilken betydning profesjonalitet i egen rolle og yrkesutøvelse har i arbeidet med pasientsikkerhet og forbedrings- og kvalitetsarbeid.

Opptakskrav

Krav til opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

Oppbygging og arbeidsformer

Studietilbudet er basert på et heltidsstudium med en normert studietid på ett år. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 år med en skoledag og veiledning individuelt og i grupper etter avtale. Aktuelle læringsaktiviteter er undervisning i plenum, veiledning, gruppearbeid, arbeidskrav, refleksjon og ferdighetstrening.

Studiet består av seks emner:

  • Etikk, samhandling og kommunikasjon
  • Tidlig oppdagelse av forverret somatisk helsetilstand
  • Særlig sårbare pasientgrupper
  • Profesjonell yrkesutøvelse
  • Praksis i somatisk vurderingskompetanse
  • Fordypning i somatisk vurderingskompetanse

Studiet har 10 ukers praksis i andre studieår, og gjennomføres som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass eller utplassering på en annen arbeidsplass.

Kompetanse og jobbmuligheter

Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene framover. Demografisk utvikling, med blant annet økende antall personer med alvorlige kroniske sykdommer, økende andel eldre i befolkningen gir økt etterspørsel etter alle typer helsetjenester og behov for kvalifisert og kompetent personell. Utdanningen reflekterer behovet i dagens helsevesen for fagpersoner som er i stand til å observere, vurdere og agere effektivt for å møte komplekse og varierte utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Utdanningen i observasjons- og vurderingskompetanse svarer på kompetansebehovet i tjenestene, ved at studentene får oppdatert kompetanse om kunnskapsbasert fagutvikling, nye teknologiske løsninger, samt opplæring i praktiske prosedyrer i klinisk sykepleie.

Nettbasert studium

Observasjons- og vurderingskompetanse tilbys som nettstudium med samlinger. Du tar 60 studiepoeng over 2 år (deltid). 

Nettsamlingene er på dagtid, en dag i uken. Det er i tillegg fire fysiske samlinger á to-tre dager fordelt på 2 år. Se studieplanen for mer informasjon om studiet.

Kontakt

Hilde Eide Tørring 
E-post: hilde.eide.torring@vtfk.no