Helsefag

Fagskolegrad i eldrehelse

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med Fagskolen Aldring og helse tatt initiativ til en desentralisert, fleksibel og modulbasert utdanning innen eldrehelse. Dette er et prosjekt som utvikles i samarbeid med Notodden og Midt-Telemark kommuner i perioden 2023 - 2026.

De ulike modulene tilbys til helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere som jobber i kommuner i Telemark og på Sykehuset i Telemark. Ansatte fra Midt-Telemark og Notodden som søker vil bli prioritert, da de to kommunene er samarbeidsparter i prosjektet.

Habilitering og atferdsstøtte – i tjenester til personer med utviklingshemming

Høyere yrkesfaglig utdanning i habilitering og atferdsstøtte er en modulbasert fagskoleutdanning for tjenesteytere i tjenester til personer med utviklingshemming. Utdanningen skal bidra til å sikre at det tilbys gode, trygge og forsvarlige tjenester slik at personer med utviklingshemming kan leve gode, likeverdige og selvstendige liv.

Observasjons- og vurderingskompetanse

Høyere yrkesfaglig utdanning i observasjons- og
vurderingskompetanse har som mål å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse til
å oppdage tidlig forverring av somatisk tilstand ved å observere, kartlegge og
undersøke pasientene. Studenten skal etter endt utdanning ha observasjons- og
vurderingskompetanse når det gjelder utvalgte somatiske sykdommer, skader,
psykiske sykdommer og ruslidelser.

Palliasjon

Alvorlig og uhelbredelig syke og døende pasienter har ofte komplekse symptombilder som
endrer seg hyppig og raskt. Pasientene kan oppleve akutte tilstander og
komplikasjoner som en del av forløpet. Høyere yrkesfaglig utdanning i
palliasjon gir kunnskap om hvordan helsepersonell og ulike faginstanser kan
bistå alvorlige og uhelbredelige syke og døende pasienter og deres pårørende.
Gjennom utdanningen utvikler studentene både sin personlige og faglige
kompetanse. Studentene lærer å identifisere behov for og å ivareta palliativ
omsorg til pasienter i og utenfor institusjon.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helse og
rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge i dag. Samfunnet
trenger fagarbeidere med spisskompetanse i psykisk helsearbeid og rusarbeid. Høyere
yrkesfaglig utdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid har et klart
brukerperspektiv, der fagkunnskap og bevissthet om etikk og lovverk ligger til
grunn for utvikling av relasjonskompetanse. Studentene skal gjennom utdanningen
utvikle sin personlige og faglige kompetanse til å kunne planlegge og utføre
helsefremmende, forebyggende og behandlende miljøarbeid i møte med mennesker med
psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

Somatisk vurderingskompetanse

Krav til kvalitet og pasientsikkerhet krever kompetanse. Somatisk vurderingskompetanse gir kompetanse i klinisk sykepleie til voksne og eldre med somatiske sykdommer og/eller skader. Systematisk observasjon, kartlegging, vurdering, dokumentasjon og profesjonell kommunikasjon vektlegges, samt ferdighetstrening i praktiske prosedyrer.

Utdanningsmodul i sår og sårbehandling for helsefagarbeidere

Systematisk behandling av sår krever kompetanse hos fagutøveren og en god organisering av virksomheten og tverrfaglig samarbeid. Helsefagarbeidere i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har behov for økt kompetanse om sår, sårheling, sårbehandling og forebygging av sår og om hvordan helsefagarbeidere kan bidra med observasjon, kartlegging og vurdering av kroniske og kirurgiske sår. Kompetanse som optimaliserer sårheling og forebygging av sår sparer pasienten for smerter og alvorlige helsekomplikasjoner og samfunnet for store økonomiske kostnader.

Utdanningsmodul i stomi for helsefagarbeidere

Helsefagarbeidere, både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har behov for økt kompetanse om stomi og om hvordan man kan bidra med informasjon, veiledning og oppfølging til en person som skal få eller har fått stomi. Slik at stomiopererte i størst mulig grad skal kunne få en god livskvalitet og oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi
har vokst frem som svar på utfordringene samfunnet møter i forhold til helse,
omsorg og velferd. Flere mennesker, både unge og gamle, vil nå og i fremtiden
trenge teknologisk hjelp til å leve aktivt og selvstendig. Velferdsteknologi er
et tverrfaglig nettstudium for helsepersonell, teknikere og byggdriftere.