Palliasjon

Alvorlig og uhelbredelig syke og døende pasienter har ofte komplekse symptombilder som
endrer seg hyppig og raskt. Pasientene kan oppleve akutte tilstander og
komplikasjoner som en del av forløpet. Høyere yrkesfaglig utdanning i
palliasjon gir kunnskap om hvordan helsepersonell og ulike faginstanser kan
bistå alvorlige og uhelbredelige syke og døende pasienter og deres pårørende.
Gjennom utdanningen utvikler studentene både sin personlige og faglige
kompetanse. Studentene lærer å identifisere behov for og å ivareta palliativ
omsorg til pasienter i og utenfor institusjon.

I studiet vil du lære om hospicefilosofien og dens verdigrunnlag, om livshjelp og livskvalitet. Du vil også lære om ulike alvorlige sykdommer: forekomst, mulige årsaker, symptomer og behandling og om hvordan sykdommene påvirker pasientens behov i palliativ fase og ved livets slutt. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. Pasienter i palliativ fase har ofte komplekse symptombilder som endrer seg hyppig og raskt, og de kan oppleve akutte tilstander og komplikasjoner. Dette kan medføre tap av fysisk funksjon, sviktende organfunksjon, polyfarmasi og et økende behov for pleie og omsorg. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.
  2. Det kan i særskilte tilfeller gjøres opptak på grunnlag realkompetansevurdering, dersom søkeren er 23 år eller eldre i opptaksåret, har relevant arbeidserfaring og realkompetanse tilsvarende Vg3- nivå for ett av yrkene nevnt under opptakskrav. Relevant arbeidserfaring kan være arbeid fra hjemmesykepleie, sykehjem, omsorgsboliger, sykehus e.l. Søknad om realkompetansevurdering sendes til Fagskolen Vestfold og Telemark som foretar vurderingen og fatter vedtak i saken.  

Oppbygging og arbeidsformer 

Studietilbudet er basert på et heltidsstudium med en normert studietid på ett år. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 år med en undervisningsdag og veiledning individuelt og i grupper etter avtale. Aktuelle læringsaktiviteter er undervisning i plenum, veiledning, gruppearbeid, arbeidskrav, refleksjon og ferdighetstrening.

Studiet består av seks emner:

  1. Etikk, samhandling og kommunikasjon
  2. Palliasjon
  3. Sykdom og palliativ omsorg
  4. Yrkesutøvelse og palliativt tjenestetilbud
  5. Praksis i palliasjon
  6. Fordypning i palliasjon

Studiet har 10 ukers praksis i andre studieår, og gjennomføres som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass eller utplassering på en annen arbeidsplass. 

Se studieplanen for mer informasjon om studiet.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg fagskolegrad i palliasjon og gjør deg kvalifisert til å gi palliasjon til pasienter i og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende, som kan være både barn, ungdom og voksne. Gjennom studiet vil du utvikle din personlige og faglige kompetanse for å kunne hjelpe pasientene og deres pårørende til å møte de utfordringene de står overfor i forbindelse med alvorlig og uhelbredelig sykdom og behandling, eller til en verdig død. 

 

Nettbasert studium

Palliasjon tilbys som nettbasert studium med samlinger. Du tar 60 studiepoeng over 2 år (deltid). Nettsamlingene er på dagtid, en dag i uken. Det er i tillegg fire fysiske samlinger á to dager fordelt på 2 år. Se studieplanen for mer informasjon om studiet.

Utdanningen er offentlig finansiert og du betaler kun bøker/PC og semesteravgift.