To nye fagskoleutdanninger innen rehabilitering av verna konstruksjoner

Fagskolen Vestfold og Telemark har utviklet to nye studier innen Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss, og Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner. De er på 30 studiepoeng og vil gå over ett år. Begge disse utdanningene er praksisnære og vil foregå i nært samarbeid med erfarne håndverkere. En del av undervisningen vil foregå på nett.

Følgende utdanninger startes opp høsten 2021

- Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

- Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner

Utdanningene er åpne for alle i hele landet. Det er lagt opp til 8 fysiske samlinger på to dager i hver av dem. Disse samlingene er av praktisk karakter og viktige for læringsutbyttet. Studentene må derfor legge opp til å delta på disse. Kostnader til vikar/ reiseutgifter og opphold må dekkes av studenten og/ eller arbeidsgiver.

Utgangspunktet er Notodden (Mur, puss og betong) og Rjukan (stål), men det kan bli enkelte samlinger andre steder knyttet til spesielle emner/teknikker.

Du finner mer informasjon om regionens satsing på vern av bygg og stålkonstruksjoner på Verdensarven. Les mer

 

Fagskoleutdanning Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

Beskrivelse

Behovet for rehabilitering og vedlikehold  av eksisterende bygg- og anleggs­konstruksjoner er omfattende. Det er et stort behov for håndverkere med spesialisert kompetanse innen feltet.

Mur-, puss- og betongrehabilitering er et fagområde som spenner vidt. Fagområdet består av temaer som bygnings-/anleggshistorie, bygningsvern, vernefilosofi, regelverk, nedbrytningsmekanismer, undersøkelser, tilstandskontroll, materialkunnskap og materialbruk, reparasjonsmetoder og teknikker, samt rehabiliteringsprosessen.

Utdanningen skal utvikle håndverkerens kompetanse innen praktisk rehabilitering  for bygninger og anlegg som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring. Ved arbeid på bygninger og anlegg som er fredet eller har annet formelt vern, stilles det antikvariske krav til gjennomføring av prosjektet. Håndverkeren er nøkkelpersonen når verneverdige bygninger og anlegg skal istandsettes. Handverkeren må vurdere tilstanden, velge løsninger og materialer og vurdere hvilken annen kompetanse som evt. bør trekkes inn. Håndverkeren kan være kundens nærmeste rådgiver i slike prosjekter. Håndverkerens kompetanse bør være så høy som mulig både for å kunne oppdage og for å rette opp feil og mangler, og utføre arbeidet på en riktig måte. Utdanningen skal bidra til spesialfaglig kompetanse og gi økt faglig trygghet. Dette gir grunnlag for god dialog med kolleger, eiere,/byggherrer, materialleverandører og antikvariske myndigheter. Utdanning skal øke bevisstheten om krav til helse, miljø og sikkerhet. Denne utdanningen har hovedfokus på byggeskikk, metoder, teknologi og materialer i anvendelse fra ca. 1830 og framover.

Målgruppe for utdanningen

Utdanningen retter seg mot yrkesutøvere som har befatning med prosjekter innen antikvarisk mur-, puss- og betongrehabilitering. Dette er utøvende håndverkere, utøvende arkitekter og personer med bygg- relaterte tekniske utdanninger fra fagskole, universitet eller høyskole. Videre andre som kan dokumentere relevant praksis.

Fagbrev innen følgende fag er kvalifiserende for opptak:

 • Murer
 • Jernbinder
 • Betong
 • Forskaling
 • Stein
 • Anleggsgartner

Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering.

Omfang

30 stp

Studieordning

Deltid nettbasert med samlinger.

Les mer og søk her

 

Fagskoleutdanning Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner

Beskrivelse

Utviklingen av metallurgi og teknologi for metallbearbeiding skjøt fart i annen halvdel av 1800-tallet. Dette var en viktig forutsetning for den andre industrielle revolusjon og utviklingen av industri, skipsfart og infrastruktur det påfølgende hundreåret. Mange av de tidlige konstruksjonene vurderes nå som verneverdige og mange er fredede. Etter hvert som materialer og produksjonsteknikk er videreutviklet, er kunnskapen om tidligere teknikk og håndverk i ferd med å bli glemt. Utdanningens hovedmål er å opprettholde kompetanse om produksjons- og håndverksteknikker som er viktige for å ivareta og vedlikeholde disse konstruksjonene. Fagområdet spenner vidt, og består av temaer som vernefilosofi, regelverk, undersøkelser, tilstandskontroll, nedbrytningsmekanismer, materialkunnskap og materialbruk, HMS, samt reparasjonsmetoder og –teknikker.

Utdanningen skal utvikle kompetanse innen praktisk rehabilitering av mekaniske konstruksjoner som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i kjente utdanningstilbud. Ved arbeid på konstruksjoner som er fredet eller har annet formelt vern, stilles det antikvariske krav til gjennomføring av prosjektet. Utdanningen skal bidra til spesialfaglig kompetanse og gi økt faglig trygghet som kommer ansvarlig eier til gode. Dette gir grunnlag for god dialog med kolleger, eiere, materialleverandører og antikvariske myndigheter. Utdanning skal øke bevisstheten om krav til helse, miljø og sikkerhet.

Målgruppe for utdanningen

Studiet retter seg mot yrkesutøvere som arbeider med prosjekter innen restaurering / rehabilitering av mekaniske konstruksjoner innen industri, skipsfart og teknisk infrastruktur knyttet til jernbane og øvrig samferdsel, samt mekaniske bygningskonstruksjoner. Dette er utøvende håndverkere samt andre som kan dokumentere relevant praksis.

Fagbrev innen følgende fag er kvalifiserende for opptak:

 • Anleggsmaskinmekaniker
 • Landbruksmaskinmekaniker
 • Bilskadereparatør
 • Chassispåbygger
 • Finmekaniker
 • Industrimekaniker
 • Industrimontør
 • Motormekaniker
 • Platearbeider
 • Støper
 • Sveiser
 • Verktøymaker
 • Bilmekaniker
 • Motormekaniker
 • Motorsykkelmekaniker

Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering, eventuelt i kombinasjon med relevant praksis.

Omfang

30 stp

Studieordning

Deltid nettbasert med samlinger.

Les mer og søk her