To nye fagskoleutdanninger innen rehabilitering av verna konstruksjoner

Fagskolen Vestfold og Telemark har utviklet to nye studier innen Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss, og Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner. De er på 30 studiepoeng og vil gå over ett år. Det blir totalt 7 praksisnære helgesamlinger på objekter over tre dager. Begge studier starter på Vemork, Rjukan 19. til 21. august 2022. Det blie en samling på nett hver uke der det gjøres opptak.
Begge disse utdanningene vil foregå i nært samarbeid med dyktige lærere og erfarne håndverkere. Det skal utarbeides små fagrapporter fra hver samling. I tillegg skal studentene skrive egne læringsnotater. Sluttvurderingen er en presentasjon av fagrapportene. Veiledningen og en del av undervisningen vil foregå på nett.
Vemork

Vemork med tungtvannskjelleren Foto: NIA

Følgende utdanninger startes opp høsten 2022

- Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

- Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner

Utdanningene er åpne for alle i hele landet. Det er lagt opp til 7 fysiske samlinger over tre dager i hver av dem.  (fr. ettermiddg til sø. formiddag) . Disse samlingene er av praktisk karakter og viktige for læringsutbyttet. Studentene må derfor legge opp til å delta på disse. Kostnader til vikar/ reiseutgifter og opphold må dekkes av studenten og/ eller arbeidsgiver.

Samlingene vil tilpasses gode objekter der rehabilitering foregår. Vi satser på å gjennomføre de fleste samlingene i Vestfold og Telemark.

Du finner mer informasjon om regionens satsing på vern av bygg og stålkonstruksjoner på Verdensarven. Les mer

 

Søk studiene

Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner 

 

Fagskoleutdanning Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

Beskrivelse

Behovet for rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygg- og anleggs­konstruksjoner er omfattende. Det er et stort behov for håndverkere med spesialisert kompetanse innen feltet.

Mur-, puss- og betongrehabilitering er et fagområde som spenner vidt. Fagområdet består av temaer som bygnings-/anleggshistorie, bygningsvern, vernefilosofi, regelverk, nedbrytningsmekanismer, undersøkelser, tilstandskontroll, materialkunnskap og materialbruk, reparasjonsmetoder og teknikker, samt rehabiliteringsprosessen.

Utdanningen skal utvikle studentens kompetanse innen praktisk rehabilitering  for bygninger og anlegg som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring. Ved arbeid på bygninger og anlegg som er fredet eller har annet formelt vern, stilles det antikvariske krav til gjennomføring av prosjektet. Vedkommende er nøkkelpersonen når verneverdige bygninger og anlegg skal istandsettes. Han må vurdere tilstanden, velge løsninger og materialer og vurdere hvilken annen kompetanse som evt. bør trekkes inn. Videre være kundens nærmeste rådgiver i slike prosjekter. Hans kompetanse bør være så høy som mulig både for å kunne oppdage og for å rette opp feil og mangler, og utføre arbeidet på en riktig måte. Utdanningen skal bidra til spesialfaglig kompetanse og gi økt faglig trygghet. Dette gir grunnlag for god dialog med kolleger, eiere,/byggherrer, materialleverandører og antikvariske myndigheter. Utdanning skal øke bevisstheten om krav til helse, miljø og sikkerhet. Denne utdanningen har hovedfokus på byggeskikk, metoder, teknologi og materialer i anvendelse fra ca. 1830 og framover.

 

Lærebøker og læremateriell

Lærebøker til antikvariske utdanninger har lang leveringstid. Derfor bestiller skolen disse nå til begge studier for å sikre at dere får dem ved oppstart. Normalt skal våre studenter kjøpe dette selv. Kostnadene for dette blir derfor lagt inn i studieavgiften. Du må imidlertid selv sørge for å ha en maks fem år gammel pc. Skolen hjelper deg med å installere all nødvendig programvare, som Windows, Word, Excel, PP. Tilleggslitteratur som nødvendige forskrifter osv bestiller den enkelte student ut fra behov.

Kalender for fysiske samlinger studie betong, mur og puss

Uke nr.

Samling nr.

Dato

Samling

33-22

1

19.-21.aug

Samling Vemork, Rjukan
Fredag

Minibuss fra parkeringsplass ved Vemork brua kl 13:30
14:00 Introduksjon, velkommen ved leder NIA og faglige ledere
14:30 Presentasjon studenter og andre
16:00 Fylkeskommunenes rolle i kulturminneforvaltningen, lovverk og roller med eksempler v/ Gunnhild Randen.

17:30 Tungtvannkjeller, historisk tilbakeblikk, arbeidet bak restaureringsarbeidet og omvisning i hele museet. v/ Halvor Sælebakke

 

Det er å få kjøpt mat på kaffen på Vemork om noen ønsker det i pauser.

Gruppearbeid
Hensikt og mål med utdanningen. Klassevis (om vi rekker det).

Lørdag
10:00 Fortidsminneforeningen og frivillighetenes rolle. Tilskudd og finansiering. v/ Else Skau.
12:00-14:00
Bjørn Strander forteller litt om det å være student på fagskolen, og erfaringer knyttet opp imot restaurering på bygg.

14:00-16:00 Lunsj og forflytning til Rjukan stasjon

16:00 Rjukanbanen og ferjene, tur til Mæl med omvisning.
Gruppearbeid på Storegut og jernbanen:

Oppstart, læringsnotater, innleveringer
20:00 Sosialt samvær med middag og underholdning. 5. etg. Rjukan Hotell

Søndag
10:00 – 15:00
Gruppearbeid, forventninger og studentmedvirkning. Presentasjoner,
Hva skal til for å få til trivsel og god læring?
Læringsarbeid og kommunikasjon på fysiske samlinger og nett.

38-22

2

23.-25.sept

Fredag

14 00 - 16 30 Holden hovedgård, v/ Asbjørn
17 00- 20 00 Søve vgs. Orientering og lørdagens aktiviteter 
20 00- Søve vgs Foredrag og gruppearbeid.

Lørdag
09 00- 14 00 Ulefoss hovedgård, felles begge klasser Takbeslag og div.  v/ Asbjørn
15 00- 17 00 Telemarkskanalen, diverse utfordringer innen vedlikehold, begge klasser
18 00- 20 00 Søve vgs 
20 00 - Oppmøte Øvre Verket. Sosialt samvær. Bespisning og foredrag

Søndag
09 00 Jobbing med læringsnotatet og innleveringsoppgave.
12 00 Holla kirkeruin, Gjennomføring av rehabilitering og vedlikehold. Ekskursjon.

42-22

3

21.--23. okt

Program samling Notodden 21-23 okt

Fredag
14:00 -14.45 Ankomst. Praktisk informasjon. Gjennomgang program. Kort presentasjon av Hydroparken
15.00 -16.00 Befaring med orientering om utførte prosjekt med mur og puss
17.00 -19.00 Presentasjon/ diskusjon/ gjennomgang av gruppeoppgaver fra Ulefoss
19.30 -20.30 Hydroparken og verdensarven. Foredrag v/ Trond Åsland

Lørdag
08.45-09.00 Kaffe og vrimling
09:00-11:00 Bygg 55. Utført rehabilitering betongbygg. Trinnvis gjennomgang av problemstillinger og diskusjon om valgte løsninger.
12.00-14.00 Bygg 95. Utført rehabilitering betongbygg. Trinnvis gjennomgang av problemstillinger og diskusjon om valgte løsninger.
14.30-18.30 Bygg 140. Fagoppgave gruppearbeid. Tilstandsvurdering. Forslag til løsninger.
19.00-20.00 Idéen bak- og behovet for fagskolestudiet. Innlegg/ foredrag v /Borgar Løberg

Søndag
09.00-12.00 Oppsummering av samlingen. Gruppearbeid fagoppgave Bygg 140.
12.00 Hjemreise

46-22

4

18.-20.nov

Program samling Skien 18.- 20 november

Fredag   Sted: Ypsilon Contractors, Elsetvegen 67, Skien
14:00-16:30   Tilstandskontroll og betongreparasjon 
-  Demonstrasjon av metoder for betongreparasjon
-  Praktisk oppmåling og klassifisering av skader
-  Praktiske øvinger betongreparasjon
-  Tilstandskontroll praktiske øvinger på betongelementer
17.00 -18.00  Ibsens Venstøp. Omvisning med fokus på pågående restaurering og ombygging
19.00 -20.00  Felles middag (pizzabuffét) i Brekkeparken/ Telemark Museum
20.00-21.00  Oppsummering. Gjennomgang øvingsoppgaver fra tidligere
 
Lørdag   Sted: Ypsilon Contractors, Elsetvegen 67, Skien  
09:00-09:30   Forberedelse gruppearbeid. Transport til Skotfoss kraftstasjon
09.30 -11.30  Skotfoss kraftstasjon Oppstart gruppearbeid ved befaring og tilstandskontroll av fasade på kraftstasjonen
12:00-17:00   Sted: Ypsilon Contractors, Elsetvegen 67, Skien 
-  Demonstrasjon av metoder for betongreparasjon
-  Praktisk oppmåling og klassifisering av skader
-  Praktiske øvinger betongreparasjon
-  Tilstandskontroll praktiske øvinger på betongelementer
18.00 -19.00  Felles middag (pizzabuffét) i Brekkeparken/ Telemark Museum
19.00 -21.00  Oppsummering av dagen. Gjennomgang/ presentasjon gruppeoppgaver og øvingsoppgaver
 
Søndag   Sted: Ypsilon Contractors, Elsetvegen 67, Skien
09.00-12.00  Oppsummering og gruppearbeid

10-23

5

10.-12. mars

Murbyen Skien
(Kulturminneforvaltningen svarer på spm.)
Denne samlingen er felles med Restaureringsmekanikk på fredag.

16-23

6

21.-23. april

Mur/ puss, Kirker i Vestfold

22-23

7

02.-04. juni

Avslutning, samling Porsgrunn

 Målgruppe for utdanningen

Utdanningen retter seg mot yrkesutøvere som har befatning med prosjekter innen antikvarisk mur-, puss- og betongrehabilitering. Dette er utøvende håndverkere, utøvende arkitekter og personer med bygg- relaterte tekniske utdanninger fra fagskole, universitet eller høyskole. Videre andre som kan dokumentere relevant praksis.

Fagbrev innen følgende fag er kvalifiserende for opptak:

 • Murer
 • Jernbinder
 • Betong
 • Forskaling
 • Stein
 • Anleggsgartner
 • Malersvenn/ overflatebehandler

Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering.

Omfang

30 stp

Studieordning

Deltid nettbasert med samlinger.

Les mer og søk her

 

Fagskoleutdanning Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner

Beskrivelse

Utviklingen av metallurgi og teknologi for metallbearbeiding skjøt fart i annen halvdel av 1800-tallet. Dette var en viktig forutsetning for den andre industrielle revolusjon og utviklingen av industri, skipsfart og infrastruktur det påfølgende hundreåret. Mange av de tidlige konstruksjonene vurderes nå som verneverdige og mange er fredede. Etter hvert som materialer og produksjonsteknikk er videreutviklet, er kunnskapen om tidligere teknikk og håndverk i ferd med å bli glemt. Utdanningens hovedmål er å opprettholde kompetanse om produksjons- og håndverksteknikker som er viktige for å ivareta og vedlikeholde disse konstruksjonene. Fagområdet spenner vidt, og består av temaer som vernefilosofi, regelverk, undersøkelser, tilstandskontroll, nedbrytningsmekanismer, materialkunnskap og materialbruk, HMS, samt reparasjonsmetoder og –teknikker.

Utdanningen skal utvikle kompetanse innen praktisk rehabilitering av mekaniske konstruksjoner som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i kjente utdanningstilbud. Ved arbeid på konstruksjoner som er fredet eller har annet formelt vern, stilles det antikvariske krav til gjennomføring av prosjektet. Utdanningen skal bidra til spesialfaglig kompetanse og gi økt faglig trygghet som kommer ansvarlig eier til gode. Dette gir grunnlag for god dialog med kolleger, eiere, materialleverandører og antikvariske myndigheter. Utdanning skal øke bevisstheten om krav til helse, miljø og sikkerhet.

 

Fysiske samlinger for utdanningen

Kalender for fysiske samlinger studie Mekaniske konstruksjoner

Uke nr.

Samling nr.

Dato

Samling

33-22

1

19.-21.aug

Samling Vemork, Rjukan
Fredag

Minibuss fra parkeringsplass ved Vemork brua kl 13:30
14:00 Introduksjon, velkommen ved leder NIA og faglige ledere
14:30 Presentasjon studenter og andre
16:00 Fylkeskommunenes rolle i kulturminneforvaltningen, lovverk og roller med eksempler v/ Gunnhild Randen.

17:30 Tungtvannkjeller, historisk tilbakeblikk, arbeidet bak restaureringsarbeidet og omvisning i hele museet. v/ Halvor Sælebakke

 

Det er å få kjøpt mat på kaffen på Vemork om noen ønsker det i pauser.

Gruppearbeid
Hensikt og mål med utdanningen. Klassevis (om vi rekker det).

Lørdag
10:00 Fortidsminneforeningen og frivillighetenes rolle. Tilskudd og finansiering. v/ Else Skau.
12:00-14:00
Bjørn Strander forteller litt om det å være student på fagskolen, og erfaringer knyttet opp imot restaurering på bygg.

14:00-16:00 Lunsj og forflytning til Rjukan stasjon

16:00 Rjukanbanen og ferjene, tur til Mæl med omvisning.
Gruppearbeid på Storegut og jernbanen:

Oppstart, læringsnotater, innleveringer
20:00 Sosialt samvær med middag og underholdning. 5. etg. Rjukan Hotell

Søndag
10:00 – 15:00
Gruppearbeid, forventninger og studentmedvirkning. Presentasjoner,
Hva skal til for å få til trivsel og god læring?
Læringsarbeid og kommunikasjon på fysiske samlinger og nett.

38-22

2

23.-25.sept

fredag 23. september
12 00- 18 00 Ulefos brug. Praktisk støping. (flytende metall på fredag)
Støper en kasse eller to
19 00 Møte på Søve . Foredrag og gruppearbeid.

Lørdag 24. september
09 00- 12 00 Lage former til støping. Ta med nistepakke til lunsj
13 00- 15 00 Ulefoss hovedgård, Takrenner og beslag, spesielle forhod å ta hensyn til.
15 00- 17 00 Telemarkskanalen, diverse utfordringer innen vedlikehold, begge klasser
18 00- 20 00 Søve vgs, oppsummering
20 00 - Oppmøte Øvre Verket. Sosialt samvær. Bespisning og foredrag

Søndag 25. september Kl 10-15
10 00 Jobbing med læringsnotatet og innleveringsoppgave.
12 00 Holla kirkeruin, Gjennomføring av rehabilitering og vedlikehold. Ekskursjon

43-22

3

28-30. oktober

Bredalsholmen fartøyvernsenter, Kristiansand

Fredag
14.00     Ankomst, «innsjekk», matbit og påkledning
14.30     Spantebøying og maltaking. Utfordinger med vinkelspant.
18.00     Omvisning på anlegget
20.00     Middag, historie om dokka og dagens drift som fartøyvernsenter.

Lørdag
08.00     Frokost i Gamle Messa
09.00     Økt nr 1: Naglebrenning, brosjing, klinking og dikking: Gruppearbeid
10.30     Økt nr 2: Naglebrenning, brosjing, klinking og dikking: Gruppearbeid
12.00     Lunsj i Gamle Messa
13.00     Økt nr 3: Naglebrenning, brosjing, klinking og dikking: Gruppearbeid
14.30     Økt nr 4: Naglebrenning, brosjing, klinking og dikking: Gruppearbeid
16.00     Oppsummering av dagen
17.00     Middag i Gamle Messa
19.00     Omvisning på DS Hestmanden, «hovedpersonen» i den kinoaktuelle filmen «Krigsseileren»
21.00    Filmvisning av «Martha» i amfiet om bord på DS Hestmanden

Søndag
08.00     Frokost
09.00     Platekopiering. Merking, kutting, hulltaking og krumming.
13.00     Lunsj og hjemreise

3-23

4

20-22.. januar

Rjukan, NIA, Praktiske øvelser ved Rjukan vgs, Maskinering, sveising
Tørris- bløsing, praktiske øvelser

 

Program samling NIA og Rjukan

NB: Husk varmt tøy og gode utesko da vi skal være mye ute. Vernesko, Vernebriller og arbeidstøy til jobbing inne.

Fredag

14.00       Ankomst, «innsjekk», matbit og påkledning

14.30       Tørrisblåsing, overflatebehandling, Jobbe sammen med Rjukanbanens venner.

18.00       Omvisning i lokstallen og i NIA bygget.

20.00       Middag, historie om restaurering av slippen på Tinnoset. Med Tom Kaafjeld

Lørdag

08.00     Frokost på egen bo plass

09.00     Oppmøte Mæl, ferjene og Smia. Deler gruppe i to.

09.15     En gruppe ser på jobber som skal gjøres på ferjene. Andre gruppe går til Smia, Smi en meisel

12.00    Lunsj på MÆL.

13.00     Bytter grupper, ser på jobber som skal gjøres på ferjene. Smia, Smi en meisel

15.30     Kjører til Rjukan VGS

16.00     Sponfraskillende arbeid og Sammenføyning. Deler gruppe i to.

17.30     Middag

19.00     Sponfraskillende arbeid og Sammenføyning. Deler gruppe i to.

20.30    Oppsummering av dagene i klasserommet på skolen. Takk for i dag. 

Søndag

08.00       Frokost på egen bo sted. Ta med egen lunsj til denne dagen.

09.00       Se på Vemorks broa sammen med Leif Eek.

10.30       Se nærmere på tungtvanns kolonnen ved Saaheim med Vidar Jensen. Reise herfra senest kl 12

12.00       Kjører til slippen på Tinnoset, omvisning med Tom Kaafjeld

14.30       Hjemreise

10-23

5

10.-12 mars-23

Bilfinger mekaniske verksteder, Herøya
Workshop. Gunnhild

16-23

6

21.- 23 april-23

Bredalsholmen fartøyvernsenter, Kristiansand

22-23

7

02.-04. juni

Avslutning, samling Porsgrunn

 

Målgruppe for utdanningen

Studiet retter seg mot yrkesutøvere som arbeider med prosjekter innen restaurering / rehabilitering av mekaniske konstruksjoner innen industri, skipsfart og teknisk infrastruktur knyttet til jernbane og øvrig samferdsel, samt mekaniske bygningskonstruksjoner. Dette er utøvende håndverkere samt andre som kan dokumentere relevant praksis.

Fagbrev innen følgende fag er kvalifiserende for opptak:

 • Anleggsmaskinmekaniker
 • Landbruksmaskinmekaniker
 • Bilskadereparatør
 • Chassispåbygger
 • Finmekaniker
 • Industrimekaniker
 • Industrimontør
 • Motormekaniker
 • Platearbeider
 • Støper
 • Sveiser
 • Verktøymaker
 • Bilmekaniker
 • Motormekaniker
 • Motorsykkelmekaniker

Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering, eventuelt i kombinasjon med relevant praksis.

Omfang

30 stp

Studieordning

Deltid nettbasert med samlinger.

Les mer om utdanningen og søk her