To nye fagskoleutdanninger innen rehabilitering av verna konstruksjoner

Fagskolen Vestfold og Telemark har utviklet to nye studier innen Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss, og Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner. De er på 30 studiepoeng og går over ett år. Det blir i løpet av året 7 praksisnære helgesamlinger på objekter over tre dager. I tillegg er det forelesning på nett med opptak en gang pr. uke. Begge studier starter opp med en fysisk samling august/ september 2023.
Søkerne hittil har vært forskjellige kategorier håndverkere og ledere i bedrifter som jobber med kulturminnevern, rådgivende ingeniører, konsulenter, lærere, osv.
Begge disse utdanningene skjer i nært samarbeid med dyktige lærere og erfarne håndverkere. Det skal utarbeides fagrapporter fra hver samling. I tillegg skal studentene skrive egne læringsnotater. Veiledningen og en del av undervisningen vil foregå på nett. Sluttvurderingen er en presentasjon av fagrapportene og læringsprosessen gjennom året.
Vemork

Vemork med tungtvannskjelleren Foto: NIA

Følgende utdanninger startes opp høsten 2023

- Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

- Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner

Utdanningene er åpne for alle i hele landet. Det er lagt opp til 7 fysiske samlinger over tre dager i hver av dem.  (fr. ettermiddg til sø. formiddag) . Disse samlingene er av praktisk karakter og viktige for læringsutbyttet. Studentene må derfor legge opp til å delta på disse. Kostnader til vikar/ reiseutgifter og opphold må dekkes av studenten og/ eller arbeidsgiver.

Samlingene vil tilpasses gode objekter der rehabilitering foregår. Vi satser på å gjennomføre de fleste samlingene i Vestfold og Telemark.

Du finner mer informasjon om regionens satsing på vern av bygg og stålkonstruksjoner på Verdensarven. Les mer

 

Søk studiene

Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner 

 

Fagskoleutdanning Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

Beskrivelse

Behovet for rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygg- og anleggs­konstruksjoner er omfattende. Det er et stort behov for håndverkere med spesialisert kompetanse innen feltet.

Mur-, puss- og betongrehabilitering er et fagområde som spenner vidt. Fagområdet består av temaer som bygnings-/anleggshistorie, bygningsvern, vernefilosofi, regelverk, nedbrytningsmekanismer, undersøkelser, tilstandskontroll, materialkunnskap og materialbruk, reparasjonsmetoder og teknikker, samt rehabiliteringsprosessen.

Utdanningen skal utvikle studentens kompetanse innen praktisk rehabilitering  for bygninger og anlegg som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring. Ved arbeid på bygninger og anlegg som er fredet eller har annet formelt vern, stilles det antikvariske krav til gjennomføring av prosjektet. Vedkommende er nøkkelpersonen når verneverdige bygninger og anlegg skal istandsettes. Han må vurdere tilstanden, velge løsninger og materialer og vurdere hvilken annen kompetanse som evt. bør trekkes inn. Videre være kundens nærmeste rådgiver i slike prosjekter. Hans kompetanse bør være så høy som mulig både for å kunne oppdage og for å rette opp feil og mangler, og utføre arbeidet på en riktig måte. Utdanningen skal bidra til spesialfaglig kompetanse og gi økt faglig trygghet. Dette gir grunnlag for god dialog med kolleger, eiere,/byggherrer, materialleverandører og antikvariske myndigheter. Utdanning skal øke bevisstheten om krav til helse, miljø og sikkerhet. Denne utdanningen har hovedfokus på byggeskikk, metoder, teknologi og materialer i anvendelse fra ca. 1830 og framover.

 

Lærebøker og læremateriell

Lærebøker til antikvariske utdanninger har lang leveringstid. Derfor bestiller skolen disse nå til begge studier for å sikre at dere får dem ved oppstart. Normalt skal våre studenter kjøpe dette selv. Kostnadene for dette blir derfor lagt inn i studieavgiften. Du må imidlertid selv sørge for å ha en maks fem år gammel pc. Skolen hjelper deg med å installere all nødvendig programvare, som Windows, Word, Excel, PP. Tilleggslitteratur som nødvendige forskrifter osv bestiller den enkelte student ut fra behov.

 Målgruppe for utdanningen

Utdanningen retter seg mot yrkesutøvere som har befatning med prosjekter innen antikvarisk mur-, puss- og betongrehabilitering. Dette er utøvende håndverkere, utøvende arkitekter og personer med bygg- relaterte tekniske utdanninger fra fagskole, universitet eller høyskole. Videre andre som kan dokumentere relevant praksis.

Fagbrev innen følgende fag er kvalifiserende for opptak:

 • Murer
 • Jernbinder
 • Betong
 • Forskaling
 • Stein
 • Anleggsgartner
 • Malersvenn/ overflatebehandler

Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering.

Omfang

30 stp

Studieordning

Deltid nettbasert med samlinger.

Les mer og søk her

 

Fagskoleutdanning Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner

Beskrivelse

Utviklingen av metallurgi og teknologi for metallbearbeiding skjøt fart i annen halvdel av 1800-tallet. Dette var en viktig forutsetning for den andre industrielle revolusjon og utviklingen av industri, skipsfart og infrastruktur det påfølgende hundreåret. Mange av de tidlige konstruksjonene vurderes nå som verneverdige og mange er fredede. Etter hvert som materialer og produksjonsteknikk er videreutviklet, er kunnskapen om tidligere teknikk og håndverk i ferd med å bli glemt. Utdanningens hovedmål er å opprettholde kompetanse om produksjons- og håndverksteknikker som er viktige for å ivareta og vedlikeholde disse konstruksjonene. Fagområdet spenner vidt, og består av temaer som vernefilosofi, regelverk, undersøkelser, tilstandskontroll, nedbrytningsmekanismer, materialkunnskap og materialbruk, HMS, samt reparasjonsmetoder og –teknikker.

Utdanningen skal utvikle kompetanse innen praktisk rehabilitering av mekaniske konstruksjoner som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i kjente utdanningstilbud. Ved arbeid på konstruksjoner som er fredet eller har annet formelt vern, stilles det antikvariske krav til gjennomføring av prosjektet. Utdanningen skal bidra til spesialfaglig kompetanse og gi økt faglig trygghet som kommer ansvarlig eier til gode. Dette gir grunnlag for god dialog med kolleger, eiere, materialleverandører og antikvariske myndigheter. Utdanning skal øke bevisstheten om krav til helse, miljø og sikkerhet.

 

Målgruppe for utdanningen

Studiet retter seg mot yrkesutøvere som arbeider med prosjekter innen restaurering / rehabilitering av mekaniske konstruksjoner innen industri, skipsfart og teknisk infrastruktur knyttet til jernbane og øvrig samferdsel, samt mekaniske bygningskonstruksjoner. Dette er utøvende håndverkere samt andre som kan dokumentere relevant praksis.

Fagbrev innen følgende fag er kvalifiserende for opptak:

 • Anleggsmaskinmekaniker
 • Landbruksmaskinmekaniker
 • Bilskadereparatør
 • Chassispåbygger
 • Finmekaniker
 • Industrimekaniker
 • Industrimontør
 • Motormekaniker
 • Platearbeider
 • Støper
 • Sveiser
 • Verktøymaker
 • Bilmekaniker
 • Motormekaniker
 • Motorsykkelmekaniker

Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering, eventuelt i kombinasjon med relevant praksis.

Omfang

30 stp

Studieordning

Deltid nettbasert med samlinger.

Les mer om utdanningen og søk her