To nye fagskoleutdanninger innen rehabilitering av verna konstruksjoner

Fagskolen Vestfold og Telemark har utviklet to nye studier innen Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss, og Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner. De er på 30 studiepoeng og vil gå over ett år. Det blir totalt 7 praksisnære helgesamlinger på objekter over tre dager.
Begge disse utdanningene vil foregå i nært samarbeid med erfarne håndverkere. Det skal utarbeides små fagrapporter fra hver samling. Veiledningen og en del av undervisningen vil foregå på nett.
nia

Tungtvannskjelleren på Vemork. Foto: Halvor Sælebakke / NIA

Følgende utdanninger startes opp høsten 2022

- Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

- Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner

Utdanningene er åpne for alle i hele landet. Det er lagt opp til 7 fysiske samlinger over tre dager i hver av dem.  (fr. ettermiddg til sø. formiddag) . Disse samlingene er av praktisk karakter og viktige for læringsutbyttet. Studentene må derfor legge opp til å delta på disse. Kostnader til vikar/ reiseutgifter og opphold må dekkes av studenten og/ eller arbeidsgiver.

Samlingene vil tilpasses gode objekter der rehabilitering foregår. Vi satser på å gjennomføre de fleste samlingene i Vestfold og Telemark.

Du finner mer informasjon om regionens satsing på vern av bygg og stålkonstruksjoner på Verdensarven. Les mer

 

Søk studiene

Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner 

 

Fagskoleutdanning Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

Beskrivelse

Behovet for rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygg- og anleggs­konstruksjoner er omfattende. Det er et stort behov for håndverkere med spesialisert kompetanse innen feltet.

Mur-, puss- og betongrehabilitering er et fagområde som spenner vidt. Fagområdet består av temaer som bygnings-/anleggshistorie, bygningsvern, vernefilosofi, regelverk, nedbrytningsmekanismer, undersøkelser, tilstandskontroll, materialkunnskap og materialbruk, reparasjonsmetoder og teknikker, samt rehabiliteringsprosessen.

Utdanningen skal utvikle studentens kompetanse innen praktisk rehabilitering  for bygninger og anlegg som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring. Ved arbeid på bygninger og anlegg som er fredet eller har annet formelt vern, stilles det antikvariske krav til gjennomføring av prosjektet. Vedkommende er nøkkelpersonen når verneverdige bygninger og anlegg skal istandsettes. Han må vurdere tilstanden, velge løsninger og materialer og vurdere hvilken annen kompetanse som evt. bør trekkes inn. Videre være kundens nærmeste rådgiver i slike prosjekter. Hans kompetanse bør være så høy som mulig både for å kunne oppdage og for å rette opp feil og mangler, og utføre arbeidet på en riktig måte. Utdanningen skal bidra til spesialfaglig kompetanse og gi økt faglig trygghet. Dette gir grunnlag for god dialog med kolleger, eiere,/byggherrer, materialleverandører og antikvariske myndigheter. Utdanning skal øke bevisstheten om krav til helse, miljø og sikkerhet. Denne utdanningen har hovedfokus på byggeskikk, metoder, teknologi og materialer i anvendelse fra ca. 1830 og framover.

Kalender for fysiske samlinger studie betong, mur og puss

Uke nr.

Samling nr.

Dato

Samling

34-22

1

26.-28.aug

Introduksjonshelg  Vemork, Rjukan

38-22

2

23.-25.sept

Betong, mur og puss, Ulefoss

42-22

3

21.--23. okt

Betong, Bru/ kraftstasjon

46-22

4

18.-20.nov

Betong, Bru/ kraftstasjon

10-23

5

10.-12. mars

Murbyen Skien

16-23

6

21.-23. april

Mur/ puss, Kirker i Vestfold

22-23

7

02.-04. juni

Avslutning, samling Porsgrunn

Målgruppe for utdanningen

Utdanningen retter seg mot yrkesutøvere som har befatning med prosjekter innen antikvarisk mur-, puss- og betongrehabilitering. Dette er utøvende håndverkere, utøvende arkitekter og personer med bygg- relaterte tekniske utdanninger fra fagskole, universitet eller høyskole. Videre andre som kan dokumentere relevant praksis.

Fagbrev innen følgende fag er kvalifiserende for opptak:

 • Murer
 • Jernbinder
 • Betong
 • Forskaling
 • Stein
 • Anleggsgartner
 • Malersvenn/ overflatebehandler

Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering.

Omfang

30 stp

Studieordning

Deltid nettbasert med samlinger.

Les mer og søk her

 

Fagskoleutdanning Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner

Beskrivelse

Utviklingen av metallurgi og teknologi for metallbearbeiding skjøt fart i annen halvdel av 1800-tallet. Dette var en viktig forutsetning for den andre industrielle revolusjon og utviklingen av industri, skipsfart og infrastruktur det påfølgende hundreåret. Mange av de tidlige konstruksjonene vurderes nå som verneverdige og mange er fredede. Etter hvert som materialer og produksjonsteknikk er videreutviklet, er kunnskapen om tidligere teknikk og håndverk i ferd med å bli glemt. Utdanningens hovedmål er å opprettholde kompetanse om produksjons- og håndverksteknikker som er viktige for å ivareta og vedlikeholde disse konstruksjonene. Fagområdet spenner vidt, og består av temaer som vernefilosofi, regelverk, undersøkelser, tilstandskontroll, nedbrytningsmekanismer, materialkunnskap og materialbruk, HMS, samt reparasjonsmetoder og –teknikker.

Utdanningen skal utvikle kompetanse innen praktisk rehabilitering av mekaniske konstruksjoner som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i kjente utdanningstilbud. Ved arbeid på konstruksjoner som er fredet eller har annet formelt vern, stilles det antikvariske krav til gjennomføring av prosjektet. Utdanningen skal bidra til spesialfaglig kompetanse og gi økt faglig trygghet som kommer ansvarlig eier til gode. Dette gir grunnlag for god dialog med kolleger, eiere, materialleverandører og antikvariske myndigheter. Utdanning skal øke bevisstheten om krav til helse, miljø og sikkerhet.

 

Fysiske samlinger for utdanningen

Følgende steder er planlagt som objekter på helgesamlingene:

 1. 26.-28.aug Oppstart Vemork kraftstasjon på Rukan, Omvisning
 2. 23.-25.sept Telemarkskanalen og slusene, Nome
 3. Rjukan, NIA, Praktiske øvelser, Jernbanen, ferjene
 4. Bilfinger mekaniske verksteder, Herøya
 5. Bredalsholmen fartøyvernsenter, Kristiansand
 6. Bredalsholmen fartøyvernsenter, Kristiansand
 7. 02.-04. juni Avslutning, samling Porsgrunn

Målgruppe for utdanningen

Studiet retter seg mot yrkesutøvere som arbeider med prosjekter innen restaurering / rehabilitering av mekaniske konstruksjoner innen industri, skipsfart og teknisk infrastruktur knyttet til jernbane og øvrig samferdsel, samt mekaniske bygningskonstruksjoner. Dette er utøvende håndverkere samt andre som kan dokumentere relevant praksis.

Fagbrev innen følgende fag er kvalifiserende for opptak:

 • Anleggsmaskinmekaniker
 • Landbruksmaskinmekaniker
 • Bilskadereparatør
 • Chassispåbygger
 • Finmekaniker
 • Industrimekaniker
 • Industrimontør
 • Motormekaniker
 • Platearbeider
 • Støper
 • Sveiser
 • Verktøymaker
 • Bilmekaniker
 • Motormekaniker
 • Motorsykkelmekaniker

Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering, eventuelt i kombinasjon med relevant praksis.

Omfang

30 stp

Studieordning

Deltid nettbasert med samlinger.

Les mer og søk her