Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

Behovet for rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygg- og anleggs-konstruksjoner er omfattende. Det er et stort behov for håndverkere med spesialisert kompetanse innen feltet. Denne utdanningen planlegges startet opp høsten 2022. Har du spørsmål, ta kontakt med oss på fagskolen@vtfk.no

Utdanningen skal utvikle håndverkerens kompetanse innen praktisk rehabilitering for bygninger og anlegg som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring. Ved arbeid på bygninger og anlegg som er fredet eller har annet formelt vern, stilles det antikvariske krav til gjennomføring av prosjektet. Håndverkeren er nøkkelpersonen når verneverdige bygninger og anlegg skal istandsettes.
Utdanningen skal bidra til spesialfaglig kompetanse og gi økt faglig trygghet og utdanningen har hovedfokus på byggeskikk, metoder, teknologi og materialer i bruk fra ca. år 1830 og framover.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

 1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen. Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering.
  Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
   
 2. Relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Inntil fem års praksis blir vurdert ved inntak.

Oppbygging og arbeidsformer

Fagområdet består av følgende tema:

 • Bygnings- og anleggshistorie
 • Bygningsvern og vernefilosofi
 • Regelverk
 • Nedbrytningsmekanismer
 • Undersøkelser og tilstandskontroll
 • Materialkunnskap og materialbruk
 • Reparasjonsmetoder og teknikker
 • Rehabiliteringsprosessen

Studiet gjennomføres med nettbasert undervisning og samlinger