Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner

Utviklingen av metallurgi og teknologi for metallbearbeiding skjøt fart i annen halvdel av 1800-tallet. Dette var en viktig forutsetning for den andre industrielle revolusjon og utviklingen av industri, skipsfart og infrastruktur det påfølgende hundreåret. Mange av de tidlige konstruksjonene vurderes nå som verneverdige og mange er fredede. Denne utdanningen planlegges startet opp høsten 2022. Har du spørsmål, ta kontakt med oss på fagskolen@vtfk.no

Etter hvert som materialer og produksjonsteknikk er videreutviklet, er kunnskapen om tidligere teknikk og håndverk i ferd med å bli glemt. Utdanningens hovedmål er å opprettholde kompetanse om produksjons- og håndverksteknikker som er viktige for å ivareta og vedlikeholde disse konstruksjonene.
Utdanningen skal utvikle kompetanse innen praktisk rehabilitering av mekaniske konstruksjoner som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i kjente utdanningstilbud. Ved arbeid på konstruksjoner som er fredet eller har annet formelt vern, stilles det antikvariske krav til gjennomføring av prosjektet.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

 1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningene
  Anleggsmaskinmekaniker, Landbruksmaskinmekaniker, Bilskadereparatør
  Chassispåbygger, Finmekaniker, Industrimekaniker, Industrimontør, Motormekaniker
  latearbeider, Støper, Sveiser, Verktøymaker, Bilmekaniker, Motormekaniker, Motorsykkelmekaniker

  ​​​​​Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering.
  Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
   
 2. Relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Inntil fem års praksis blir vurdert ved inntak.

Oppbygging og arbeidsformer

Fagområdet består av følgende tema:

 • Vernefilosofi
 • Regelverk 
 • Undersøkelser og tilstandskontroll 
 • Nedbrytningsmekanismer 
 • Materialkunnskap og materialbruk 
 • HMS
 • Reparasjonsmetoder og –teknikker.

Studiet gjennomføres med nettbasert undervisning og samlinger