Ta nettbasert fagskoleutdanning i somatisk vurderingskompetanse, palliativ omsorg eller velferdsteknologi

Vi tilbyr somatisk vurderingskompetanse og palliativ omsorg som nettbaserte tilbud med samlinger og velferdsteknologi som nettstudium uten samlinger. Somatisk vurderingskompetanse og palliativ omsorg retter seg mot helsefagarbeidere, gir 60 studiepoeng og går på deltid over to år. Velferdsteknologi er et tverrfaglig studium for helsearbeidere og teknikere over ett år og gir 30 studiepoeng. Palliativ omsorg gir kompetanse i lindrende pleie, omsorg og behandling til alvorlig og uhelbredelig syke og døende og deres pårørende. Somatisk vurderingskompetanse gir kompetanse i klinisk sykepleie til voksne og eldre med somatiske sykdommer og/eller skader. Systematisk observasjon, kartlegging, vurdering, dokumentasjon og profesjonell kommunikasjon vektlegges. Velferdsteknologi gir deg kunnskapen du trenger for å delta i planlegging, vurdering, innkjøp, implementering, utvikling og bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunale og private helse-, omsorg og velferdstjenester.
helse

Fagskoleutdanning i helse skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og oppvekstsektoren.

Vi tilbyr deg nå følgende spennende og oppdaterte helseutdanninger på nett. Vi har undervisning en gang i uken i sanntid med opptak. Det blir fire to- dagers samlinger på skolen i løpet av hele utdanningen som varer i to år. I tillegg til undervisningen blir det veiledning på nett individuelt og i gruppe. I tillegg blir det mulighet for veiledning på de fysiske samlingene.

Palliativ omsorg

Demografisk utvikling, med blant annet økende antall personer med alvorlige kroniske sykdommer, økende andel eldre i befolkningen og stadig høyere levealder gir økt etterspørsel etter alle typer helse- og omsorgstjenester, ikke minst innen palliativ omsorg. Med dette studiet vil du få kompetanse til å ta initiativ til, organisere og iverksette individuelt tilpassete tiltak for alvorlig og uhelbredelig syke og døende og deres pårørende.

I studiet vil du lære om hospicefilosofien og dens verdigrunnlag, om livshjelp og livskvalitet. Du vil også lære om ulike alvorlige sykdommer: forekomst, mulige årsaker, symptomer og behandling og om hvordan sykdommene påvirker pasientens behov i palliativ sykdomsfase og ved livets slutt. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. Pasienter i palliativ fase har ofte komplekse symptombilder som endrer seg hyppig og raskt, og de kan oppleve akutte tilstander og komplikasjoner. Dette kan medføre tap av fysisk funksjon, sviktende organfunksjon, polyfarmasi og et økende behov for pleie og omsorg. 

Oppbygging og arbeidsformer 

Studietilbudet er basert på et heltidsstudium med en normert studietid på ett år. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 år med en skoledag og en dag med organisert veiledning per uke.  Aktuelle læringsaktiviteter er klasseromsundervisning, veiledning, individuelt arbeid, gruppearbeid og prosjekter.

Studiet består av seks hovedemner:
1. Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
2. Palliasjon
3. Sykdommer og palliativ omsorg til alvorlig syke og døende
4. Palliativt tjenestetilbud, organisering og pasienttilpassede forløp
5. Praksis
6. Hovedprosjekt

Studiet har 10 ukers praksis og gjennomføres som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass eller utplassering på en annen arbeidsplass.

Les mer og søk her

 

Somatisk vurderingskompetanse

Krav til kvalitet og pasientsikkerhet krever kompetanse. Somatisk vurderingskompetanse gir kompetanse i klinisk sykepleie til voksne og eldre med somatiske sykdommer og/eller skader. Systematisk observasjon, kartlegging, vurdering, dokumentasjon og profesjonell kommunikasjon vektlegges.

Fagskoleutdanningen somatisk vurderingskompetanse har som mål å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse knyttet til behandling og sykepleie til voksne og eldre pasienter med somatiske sykdommer og/eller skader. Utdanningen gir også kunnskap om og forståelse for helsefremmende og forebyggende arbeid i dette feltet, samt rehabilitering både i hjemmet og på institusjon. Utdanningen skal gi økt bevissthet om hvilken betydning profesjonalitet i egen rolle og yrkesutøvelse har i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, og om hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten organiseres og samhandler.

Oppbygging og arbeidsformer

Studietilbudet er basert på et heltidsstudium med en normert studietid på ett år. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 år med en skoledag og en dag med organisert veiledning per uke.  Aktuelle læringsaktiviteter er klasseromsundervisning, veiledning, individuelt arbeid, gruppearbeid og prosjekter.

Studiet består av seks hovedemner
1. Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
2. Helsefremmende og forebyggende arbeid ved somatisk sykdom og/eller skade 
3. Somatisk sykdom og skade - vurderings- og handlingskompetanse
4. Yrkesutøvelse og organisasjonskunnskap
5. Praksis
6. Hovedprosjekt

Studiet har 10 ukers praksis og gjennomføres som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass eller utplassering på en annen arbeidsplass.

Les mer og søk her!

 

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi har vokst frem som svar på utfordringene samfunnet møter i forhold til helse, omsorg og velferd. Flere mennesker, både unge og gamle, vil i fremtiden trenge teknologisk hjelp til å leve aktivt og selvstendig. Velferdsteknologi er et tverrfaglig nettstudium for helse- og omsorgs personell og teknikere.

 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er nettbasert på deltid over to semestre på ett år. Undervisningen foregår på nettsamlinger i videokonferanse, som tillater direkte kontakt med læreren og medstudenter. Nettsamlingene foregår på ettermiddagen og tidlig kveld mellom kl. 16 og kl. 20. Undervisningen på nettsamlingene blir tatt opp og gjort tilgjengelig på læringsplattformen, slik at du kan se forelesningen når det passer deg og så mange ganger som du ønsker. Læringsplattformen inneholder også oppgaver, fagstoff, supplerende videoer, mm. Du får lenker til innlogging, og trenger ikke å installere program på PC-en. Du vil få tett oppfølging fra lærer og elæringskoordinator, og inngå i en læringsgruppe med medstudenter. 

Studiet består av fire hovedemner og to valgfag, i tillegg til et avsluttende prosjekt:

1. Introduksjon til velferdsteknologi 
2. Teknologien og dens premisser
3. Brukerne og deres premisser
4. Organisasjon og samfunn   

Les mer og søk her!