Digitalisering og prosessteknikk på nett, 30 stp

Ett av norsk næringslivs store konkurransefortrinn er de ansattes kompetanse. Derfor har vi har nå i samarbeid med teknologibedrifter utviklet en ny videreutdanning innen digitalisering og prosess/ produksjon. Ved hjelp av teknologi fra Industri 4.0 og nye digitale verktøy ønsker vi å gi deg en kompetanse som gjør deg etterspurt i arbeidsmarkedet. Vi omgis i dag med med sensorer og digitale verktøy. Denne utdanningen passer for alle som jobber i prosess- og produksjonsbedrifter der man har en produksjonslinje.

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr denne utdanningen i samarbeid med Herøya Industripark, TS Kompetansesenter og Green Industry Cluster Norway. Utviklingen av utdanningen er finansiert av Diku -Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Bli med oss på laget og bli en av de første produksjonsmedarbeiderne med framtidens kompetanse!

Vi har jobbet i nært samarbeid med teknologileverandører, kunnskapsbedrifter og industribedriftene i regionen. Hensikten var å utvikle en utdanning slik at industri- og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye teknologiske løsninger kan bidra med. Her vil studentene lære om anvendelse av digitale verktøy sett i forhold til bærekraft, miljø og utslipp. Vi vil fokusere på mulighetene for effektivisering og optimalisering av eksisterende og nye produksjonsprosesser.

Utdanningen dekkes av offentlige midler. Den vil foregå på nett med to fysiske samlinger i semesteret på digital lab på Herøya. Utdanningen vil gripe litt inn i arbeidstiden, derfor må selv gjøre nødvendige avklaringer med din arbeidsgiver.

 

Emne

Studie-poeng

Sentrale tema

Emne 1:

Basisferdigheter

3

 • Grunnleggende digital kompetanse
 • Miljø og bærekraftsbetraktninger
 • Grunnleggende prosess forståelse del 1

Emne 2:

Prosesstyring og regulering

5

 • Reguleringsteknikk
 • Prosessforståelse del 2
 • Måleteknikk
 • Komponentkunnskap
 • Prosessoptimalisering

Emne 3:

Generell digital informasjonsflyt

5

 • Digitale kommunikasjonssystemer
 • Generell digital informasjonsflyt
 • Ekom, IoT
 • IIoT (Industrial Internet of things)
 • AI (Artificial Intelligence)
 • PLS (Programmerbar logisk styring)
 • Digital vedlikeholdsmetodikk
 • Enheter brukt i produksjon for enklere digitalisering

Emne 4:

Digitale verktøy

2

 • AR/VR (Augmented Reality/Virtual reality) del 1
 • AI (Artificial Intelligence)
 • Enheter brukt i produksjon for enklere digitalisering
 • Digital arbeidsordre vedlikehold
 • Digital lagerstatus/ordrestatus

Emne 5

Prosessovervåking og kontroll

5

 • Digital tvilling
 • ERP Entreprise resource planning
 • RCM Prediktivt vedlikehold
 • AR/VR (Augmented Reality/Virtual reality) del 2

Emne 6:

Digital lab

5

I den digitale laben vil kandidaten bruke kunnskap fra emnene i utdanningen i praksis. Laben tar utgangspunkt i en fleksibel testrigg som inneholder sentrale

prosesskomponenter. Riggen er satt opp med sensorer og kan styres digitalt. Undervisningen vil være casebasert og kandidaten vil trenes på ulike temaer relevante for prosessindustrien.

 

Temaer for laboratoriearbeid:

 • Jobbe med «kontrollrom overalt»
 • Bruke ulike digitale sensorer og målere
 • Jobbe med digitale vedlikeholdssystemer
 • Kontrollere og håndtere uforutsette hendelser
 • Prosesstyring, stabilisering og optimalisering
 • Bruke ny teknologi som AR (Augmented reality).
 • Teste og bruke trådløs kommunikasjonsteknologi
 • Lære å programmere og utføre 3D- print

Emne 7:

Prosjektrapport, tverrfaglig

5

 •  Valg av prosjekt- tema:
  Kandidaten tar utgangspunkt i sin egen bedrift og drøfter og identifiserer forbedrings-muligheter innen digitalisering relatert til effektivisering og miljø.
 • Utarbeidelse av prosjektplan for godkjenning
 • Utarbeidelse av dokumentasjon
 • Innhenting av relevant faginformasjon
 • Etablering av samarbeid med relevante aktører ut fra prosjektplan
 • Gjennomføring av prosjektaktiviteter ihht prosjektplan
 • Veiledning over læringsplattform eller direkte mot veileder

 

 

 

 

 

NKR DESKRIPTORER

OVERORDNEDE LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER I DIGITALISERING OG PROSESSTEKNIKK

Kunnskap (Studenten):

Kunnskap om Digitalisering og prosessteknikk (Studenten):

-Har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et spesialisert fagområde

 -Har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet

 -Har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet

 -Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap

 -Forstår egen bransjes/yrkes betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

 

-har forståelse for viktigheten av datasikkerhet

-har kunnskap om grunnleggende bedriftsøkonomi og lønnsomhetsvurderinger

 -har kunnskap om generell og yrkesfaglig digital kommunikasjon sett i lys av fagarbeiders arbeidsoppgaver

 -har kunnskap om kjemiske prosesser og hvordan parametere som trykk, temperatur etc. påvirker prosessen og hvordan dette kan utnyttes til å kontrollere prosessen.

 -har forståelse for prosessutstyrets hensikt og virkemåte

 -har kunnskap om hvilke konsekvenser utslipp har for miljøet

 -har grunnleggende kunnskaper om metoder for systematisk forbedringsarbeid

 -har kunnskap om ulike digitale styringssystemer og vedlikeholdssystemer brukt i prosessindustrien

 -har generell kunnskap om Ekom

 -har kunnskap om sensor- og måleteknikk

 -har kunnskap om styre- og reguleringsteknikk

 -har kjennskap til digitalisering og teknologisk utvikling i prosessindustrien

 -har kunnskaper om Artifical intelligence(AI) og hvilke muligheter som ligger i dette.

Ferdigheter (Studenten):

 

Ferdigheter i Digitalisering og prosessteknikk (Studenten):

-Har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et spesialisert fagområde

 -Har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet

 -Har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet

 -Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap

 -Forstår egen bransjes/yrkes betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

 

-har forståelse for viktigheten av datasikkerhet

-har kunnskap om grunnleggende bedriftsøkonomi og lønnsomhetsvurderinger

 -har kunnskap om generell og yrkesfaglig digital kommunikasjon sett i lys av fagarbeiders arbeidsoppgaver

 -har kunnskap om kjemiske prosesser og hvordan parametere som trykk, temperatur etc. påvirker prosessen og hvordan dette kan utnyttes til å kontrollere prosessen.

 -har forståelse for prosessutstyrets hensikt og virkemåte

 -har kunnskap om hvilke konsekvenser utslipp har for miljøet

 -har grunnleggende kunnskaper om metoder for systematisk forbedringsarbeid

 -har kunnskap om ulike digitale styringssystemer og vedlikeholdssystemer brukt i prosessindustrien

 -har generell kunnskap om Ekom

 -har kunnskap om sensor- og måleteknikk

 -har kunnskap om styre- og reguleringsteknikk

 -har kjennskap til digitalisering og teknologisk utvikling i prosessindustrien

 -har kunnskaper om Artifical intelligence(AI) og hvilke muligheter som ligger i dette.

Generell kompetanse (Studenten):

Generell kompetanse i Digitalisering og prosessteknikk (Studenten):

-Har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper

 -Har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket

 -Kan utføre arbeidet etter utvalgte målgruppers behov

 -Kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper

 -Kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for yrkesutøvelsen

 

-kan bygge relasjoner med fagfeller på tvers av fag som elektro, maskin, data og digitalteknikk

 -har kjennskap til FN bærekrafts mål relatert til prosessindustrien

 -har kjennskap til begrepet bærekraftig utvikling og tema som: det grønne skiftet, grønn teknologi og sirkulærøkonomi.

 -har kunnskap om hvilke konsekvenser utslipp har for miljøet

  -har forståelse for bærekraft sett i forhold til produksjon samt bruk av råstoffer, energi og andre innsatsfaktorer.

  -har forståelse for sirkulærøkonomi og se potensialet dette medfører for prosessindustrien.

  har forståelse for mulighetene som ligger i data tilgjengelig «overalt og alltid».

 -har forståelse for begreper som «smart produksjon» og «Industri 4.0», hva som menes, og hvilke muligheter dette gir.

 -har kunnskap om hvilke muligheter som ligger i «Artificial intelligence».

     

 

Kode

Emnenavn

Omfang (SP)

Undervisning Timer

Egenarbeid Timer

Veiledning Timer

Totalt timer

 

Basis ferdigheter

3

18

50

12

80

 

Prosesstyring og regulering

5

30

83

20

133

 

Generell digital informasjonsflyt

5

30

83

20

133

 

Digitale verktøy

2

12

33

8

53

 

Prosessovervåking og kontroll

5

30

83

20

133

 

Digital Lab

5

50

50

33

133

 

Prosjektoppgave med rapport

5

33

70

30

133

 

Sum

30

203

452

143

798

 

Målgruppe:

Målgruppen vil være fagarbeidere og ansatte med relevant erfaring i det som er beskrevet under opptakskravene  

Opptakskrav:

Ett av disse kravene må oppfylles: 

 1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen alle fagretningene Teknologi- og industrifag, (Prosessoperatør, laborant, mekaniker osv.), Elektro, automasjon og datateknologi.  Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering.
  Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
   
 2. Relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Inntil fem års praksis blir vurdert ved inntak.

 

Prosess- og produksjonsbedrifter ser at moderne industrielle teknologier basert på Industri 4.0 i samhandling med mennesker blir enda mer viktig for morgendagens vinnerbedrifter. Gjennom innovasjon og smart produksjon kan norsk industri bli enda mer konkurransedyktig.

Fordeler ved satsing mot Industri 4.0 er eksempelvis bedre utnyttelse av råvarer, lavere energiforbruk, riktig kvalitet og dermed økt bærekraft, i tillegg til økt produktivitet. En økt satsing og bevisstgjøring rundt temaet vil også gi raskere omstillingsevne, økt helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og flere særnorske fordeler som vil gi oss økt konkurransekraft. Utdanningen skal å øke prosessoperatørers kompetanse innen industriell digitalisering og mulighetene relatert til dette som økt lønnsomhet sikrere drift og reduksjon av miljø avtrykk.

Selv om mye digitalisering foregår stykkevis og delt ute i bedriftene skal utdanningen skal ta for seg «best practice» løsning hvor prosessene er digitalisert og informasjonsflyten foregår sømløst. Utdanningen skal synliggjøre informasjonsflyten i hele organisasjonen hvor dataene brukes og til hva. Utdanningen skal skape økt forståelse og økt kunnskap rundt temaet digitalisering samt gi en opplevelse av at dette gir en verdi også for prosess operatøren. Dette oppnås ved søkelys på enkeltelementer for å fremstille en helhetlig fleksibel digital løsning. Datafangst og generering i alle nivå.
Utdanningen er praktisk bygd opp, basert på konkrete varierte realistiske eksempler som kan gi studenten kompetanse til å selv se nye muligheter og reflektere over, hvor digitalisering kan være hensiktsmessig og hvordan dette kan gjøres.

Gjennom utdanningen skal studenten få kunnskap inn et bredt spekter av temaer innen industriell digitalisering. Utdanningen starter med en kort gjennomgang av basis-tema for å sikre at studenten har den grunnleggende kompetansen som skal til for å gjennomføre studiet. 

«Prosess overvåkning og kontroll» og «prosess styring og optimalisering» vil utgjøre en tredjedel av studiet. Her vil studenten bli introdusert for et bredt spekter av digitale verktøy brukt i forebyggende vedlikehold -RCM, Digital tvilling, avansert reguleringsteknikk etc. som skal sikre at studentene kan delta aktivt i en pågående utvikling i bedriften.

Studenten vil også bli introdusert for digitale verktøy som AR/VR, AI etc. Dette er et område som i fremtiden vil bli integrert i langt større grad og det er derfor viktig at man har relevant kunnskap om framtidens teknologiske muligheter.

Studenten vil få opplæring i en Digital læringslab, - en digital treningsarena, der vedkommende gis mulighet til å gjennomføre praktiske øvelser og anvende den kompetanse han/hun har tilegnet seg gjennom utdanningen.
I den avsluttende oppgaven tas det utgangspunkt i egen bedrift og identifiserer/ drøfter mulig anvendelse og forbedringsmuligheter innen digitalisering relatert til effektivisering og miljø.

 Les mer og søk her