Digitalisering og prosessteknikk

Fagskolen i Vestfold og Telemark tilbyr sammen med Herøya Industripark, TS Kompetansesenter og Green Industry Cluster Norway utdanning digitalisering og prosessteknikk.

Samlingsplan

Samlingsplan og mer informasjon om utdanningen for 2023 

 

Utdanningene er utviklet i nært samarbeid med teknologileverandører, kunnskapsbedrifter og industribedriftene i regionen. Hensikten er at ansatte i industri- og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen. Fokus vil være på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser. Selv om mye digitalisering foregår stykkevis og delt ute i bedriftene skal utdanningen skal ta for seg «best practice» løsning hvor prosessene er digitalisert og informasjonsflyten foregår sømløst. Utdanningen skal synliggjøre informasjonsflyten i hele organisasjonen hvor dataene brukes og til hva. Utdanningen skal skape økt forståelse og økt kunnskap rundt temaet digitalisering samt gi en opplevelse av at dette gir en verdi også for prosess operatøren.

Målgruppe

Målgruppen er prosessoperatører, prosessteknikere og andre fagarbeidere som er nært knyttet til selve produksjonen. fagpersonell knyttet til mekanisk vedlikehold og elektro/automasjon. Logistikkoperatører er også aktuelle som del av målgruppen.

Utdanningen vil delvis foregå på nett og ved oppmøte (nettbasert med samlinger). Utdanningen vil gripe inn i arbeidstiden, og du må gjøre nødvendige avtaler med din arbeidsgiver.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningene Teknologi- og industrifag, Elektro og datateknologi.  Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering. Ta kontakt med den skolen det gjelder. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
     
  2. Relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Inntil fem års praksis blir vurdert ved inntak.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet gjennomføres med nettbasert undervisning og fysiske samlinger
For detaljert informasjon om studiet jf. «Studieoversikt – Digitalisering og prosessteknikk – Fagskolen Vestfold og Telemark»

 

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50