Energidesign og bygningsfysikk, bransjeprogrammet for elektrofagene

Denne delutdanningen er foreløpig fulltegnet.
Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr del-utdanning i Energidesign og bygningfysikk,15 studiepoeng, finansiert gjennom bransjeprogrammet for elektrofagene. Denne del-utdanningen er 100% nettbasert. Den gir deg også mulighet til å søke godkjenning som Enova energirådgiver om kravene til øvrig utdanning innfris. Se Enovas hjemmeside.
Nytt kurs Energidesign 4 bransjeprogram starter feb.- mars -21
smaer

Denne delutdanningen er foreløpig fulltegnet.

Ønsker du å utvide eller endre ditt arbeidsområde? Energi- og klimautfordringene engasjerer sterkt i samfunnet. Kravene til å bygge eller rehabilitere bygg til å bli mer energi- effektive står sterkt i fokus. Dette er en utvikling som vil forsterkes i årene fremover. For å møte markedet for energieffektivisering er kompetente bransjeaktører sentralt.

Denne delutdanningen vil gi deg kompetanse innenfor fagområdene energirådgivning, Simien, bygningsfysikk og energivurdering av bygg. Det blir 12 samlinger på nett. I tillegg kommer det en del egeninnsats, individuelt eller i gruppe på nett. Se kalender nedenfor.

 

Les mer om energirådgivning på Enovas hjemmesider

Energidesign 3 bransjeprogram

 

Energidesign og bygningsfysikk, agenda

Punkt

Dato

Kl.

1

24.08

13 00- 16 00

2

31.08

13 00- 16 00

3

07.09

13 00- 16 00

4

14.09

13 00- 16 00

5

21.09

13 00- 16 00

6

28.09

13 00- 16 00

7

05.10

13 00- 16 00

8

12.10

13 00- 16 00

9

19.10

13 00- 16 00

10

26.10

13 00- 16 00

11

02.11

13 00- 16 00

12

09.11

13 00- 16 00

   

Med forbehold om endring av datoer og klokkeslett

Energidesign 4 bransjeprogram

Du vil få en grunnleggende innføring i Bygningsautomatisering. Gjennom kurset vil du få tilgang til e- læringsplattformen Canvas, og online klasserom Teams og all annen nødvendig programvare.

Studenten får relevante individuelle innleveringsoppgaver. Utdanningen avsluttes med et tverrfaglig prosjekt.

Du vil få utstedt modulkompetansebevis fra Fagskolen Telemark. Du vil få et eget kompetansebevis på gjennomført modul i energiberegningsprogrammet Simien.

Målgruppe

Kursets innhold er tilpasset elektrobransjen.

I dette inngår prosjektledere, saksbehandlere, selgere og fagarbeidere og montører med interesse for faget. Videre også rådgivere, forretningsutviklere og eiendomsforvaltere som har ønske om å bygge opp og styrke forretningsvirksomhet knyttet til energiløsninger og tjenester.

Søkere uten formell fagskoleutdanning får vurdert sin realkompetanse som grunnlag for inntak til studiet. I praksis innebærer dette at vi vurderer søkere med relevant fagbrev og praksis.

Studentene lærer både om det "grønne skifte", byggeskikk, bygningsfysikk, oppvarming, vannbåren varme, varmepumper, energisentraler, ventilasjon, inneklima, økonomi samt hvilke styringsdokumenter (lover og forskrifter) som ligger til grunn.

Denne utdanningen vil kvalifisere deg til å ta posisjon som energirådgiver og rådgiver på energieffektive løsninger.

Sluttvurdering

Tverrfaglig prosjekt med muntlig høring.  Du kan levere individuelt eller som gruppe.

Søkere uten formell kompetanse

Mangler du formell kompetanse, men har relevant yrkespraksis innenfor bygg eller automasjon/ bygg- automasjon/ bygningsdrift/ forvaltning, kan du søke. men da må du først sende cv til vår rådgiver for godkjenning. Kontakt rådgiver på e-post fagskolen@vtfk.no

Delutdanningen er hentet fra studieplan Bygningsautomatisering fordypning, emne 6 og emne 8. Disse emnene er til sammen 25 studiepoeng. Denne delutdanningen har noe tilpasset innhold og vil ha et omfang tilsvarende 15 studiepoeng.

Utvalg emne 6 fra utdanningen Bygningsautomatisering fordypning

Tema

Energidesign og bygningsfysikk med faglig ledelse

(Omfang 10fp)

Faglig ledelse (integrert)

Energimerking

Energivurdering

Klimaskjerm

NS3031

TEK

SIMIEN

Dokumentasjon      

Læringsutbytte for kandidaten

Kunnskap:

 • har kunnskap om energiflyten i bygg
 • har kunnskap om byggeskikk (tette bygg, kullebuer med mer)
 • har kunnskap om FDV
 • har kunnskap om energivurdering og energimerking av bygg
 • har kunnskap om myndighetenes krav til energibruk i bygg
 • har kunnskap om dokumentasjon innen energidesign og bygningsfysikk
 • kan oppdatere sin kunnskap om energidesign og bygningsfysikk
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen fagfeltet energidesign og bygningsfysikk

Ferdigheter:

 • kan gjøre rede for valg og bruk av tekniske løsninger i samsvar med miljø, operasjonelle krav og funksjon
 • kan kartlegge en situasjon i et bygg relatert til energibruk og funksjoner for å identifisere behov for teoretiske og praktiske problemstillinger
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen energidesign og bygningsfysikk og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff innen fagområdet energidesign og bygningsfysikk og vurdere relevansen for et arbeidsprosjekt
 • kan planlegge og gjennomføre prosjektaktiviteter i et energidesign og bygningsfysikk anlegg
 • kan kartlegge funksjonsfeil i bygget ved feilsøking og finne og iverksetting av tiltak

Generell kompetanse:

 • kan planlegge og gjennomføre prosjektaktiviteter i et energidesign og bygningsfysikk anlegg for å avdekke bygningas teoretiske og faktiske energibruk
 • kan planlegge og gjennomføre arbeid inne energidesign og bygningsfysikk ved å utøve tverrfaglig lederskap og ta ansvar under idriftsettelse innenfor rammene av gjeldende myndighetskrav, sikkerhet, kvalitet, økonomi og teknikk
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper som leverandører og spesialister for erfaringsutveksling og kompetansebygging og for å inngå formelle arbeidsavtaler
 • kan utføre arbeidet etter leverandørers og spesialisters behov og krav
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved bruk av avviksmeldinger ved eventuelle hendelser og bruke rapporteringen i kontinuerlig forbedringer

 

 

Utvalg emne 8 fra utdanningen Bygningsautomatisering fordypning

Tema

Feltbusser, systemintegrasjon, reguleringsteknikk, prosjektadministrasjon, vedlikehold m/faglig ledelse

 

(Omfang 15 studiepoeng)

Faglig ledelse (integrert)

Energisentraler

Feltbus

Mikroprosessor

Fra sensor til WEB

Topologi

ITB

Generell programmering, App for mobil tlf.

Generell styring og regulering (bygningsrelatert)

Måleteknikk (bygningsrelatert)

Entrepriseformer

Kvalitetsledelse

Vedlikeholds strategier

EPC

NS

Dokumentasjon 

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kunnskap om feltbusser og protokoller som er aktuelle for bygg
 • har kunnskap om elektronikk og mikroprosessorer
 • har kunnskap om programmering fra sensor til web
 • har kunnskap om Integrerte Teknisk Bygg
 • har kunnskap om grensesnitt mellom feltbusser og HMI
 • har kunnskap om programmering av HMI
 • har kunnskap om programmering av app for mobil tlf
 • har kunnskap om oppbygging og programmering av dataprogrammer
 • har kunnskap om styring og regulering av bygnigsautomasjon
 • har kunnskap om inneklima
 • har kunnskap om DSB sin rolle
 • har kunnskap om Nkom sin rolle
 • har kunnskap om vedlikehold
 • har kunnskap om FDV
 • har kunnskap om bruk av EPC kontrakter
 • har kunnskap om entrepriseformer
 • har kunnskap om kvalitetsledelse
 • har kunnskap om dokumentasjon
 • kan oppdatere sin kunnskap
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter

Ferdigheter:

 • kan gjøre rede for valg og bruk av tekniske løsninger i samsvar med miljø, operasjonelle krav og funksjon
 • kan kartlegge og dokumentere bruk av mikroprosessorer i bygnigsautomasjon
 • kan gjøre rede for valg og bruk av tekniske løsninger
 • kan gjøre rede for bruk av OPC server og klient
 • kan gjøre rede for bruk av topologiskisser
 • kan gjøre rede for valg programmerings verktøy
 • kan gjøre rede for bruk av app innen bygnigsautomasjon
 • kan kartlegge og dokumentere behov for HMI innen bygnigsautomasjon
 • kan gjøre rede for valg av styrings strategier innen bygnigsautomasjon
 • kan gjøre rede for parametere som påvirker inneklima
 • kan gjøre rede for valg av måletekniske løsninger
 • kan gjøre rede for valg og bruk av entrepriseformer
 • kan gjøre rede for valg og bruk av vedlikeholds strategier
 • kan kartlegge og dokumentere bruk av kompetanse
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen feltbus og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for et arbeidsprosjekt
 • kan planlegge og gjennomføre prosjektaktiviteter i et feltbusser
 • kan kartlegge funksjonsfeil i bygget ved feilsøking og finne og iverksetting av tiltak

Generell kompetanse:

 • kan planlegge og gjennomføre prosjektaktiviteter for å bruke feltbus teknologi i et bygg
 • kan planlegge og gjennomføre ITB rollen
 • kan planlegge og gjennomføre programmering av et HMI system
 • kan planlegge og gjennomføre idriftsettelse av tekniske anlegg innen bygnigsautomasjon
 • kan planlegge og gjennomføre vedlikehold
 • kan ta i bruk FDV systemer
 • kan planlegge EPC kontrakter
 • kan planlegge og gjennomføre anbudsrunder
 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter
 • kan planlegge og gjennomføre arbeid inne feltbus og utføre tverrfaglig lederskap og ta ansvar under idriftsettelse innenfor rammene av gjeldende myndighetskrav, sikkerhet, kvalitet, økonomi og teknikk