Bachelor i byggeplassledelse

Høyskolen for yrkesfag, - HØFY - som har sitt hovedsete på Gjøvik, har blant annet bachelor i byggeplassledelse. Hvis det blir et tilstrekkelig antall studenter fra Telemark og Vestfold med nærliggende regioner, vil det bli etablert en klasse med fysiske samlinger ved vårt studiested i Porsgrunn. Vi har en klasse i gang som startet høsten 2021 og håper vi får en klasse på plass fra høsten 2022 også. Søkningen går direkte til HØFY Gjøvik. Lenken finner du nede i artikkelen.
høfy

Bedre samspill på byggeplassen, tydeligere ledelse og åpning for større grad av autonomi og involvering av hver enkelt medarbeider. Bachelor i byggeplassledelse legger vekt på kommunikasjon og på at medarbeiderne er forskjellige. Samtidig legges det stor vekt på å gi studentene praktiske ledelsesverktøy som er forankret i moderne ledelsesfilosofi.

  • Bedre samspill – tydelig ledelse og involvering av medarbeidere

  • Kommunikasjon – medarbeidere er forskjellige, riktig kommunikasjon er avgjørende

  • Ledelsesfilosofi – ledelsesverktøy som er forankret i moderne ledelsesfilosofi

 

Hovedregel for opptak til høyskolen er bestått videregående skole på studieforberedende linje. Det vil være en fordel for studentene om de i tillegg har noe praksis da yrkesfaglig forankring er viktig i studiet.

 

Innfasing av fagskoleingeniører

Studenter med eksamen fra toårig teknisk fagskole på bygg- eller anleggslinje, eller annen relevant fagskoleutdanning, vil få god­kjenning for de tre første semestrene i høysko­ledanningen.

 

Ledelsesemnet i studiet

Studiet i byggeplassledelse har som tittelen sier, et fokus på ledelse og da med spesiell vekt på det å være mellomleder. På byggeplassen er det mange utfordringer som høyt tempo i et miljø med mange fremmedspråklige ansatte og mange underleverandører å forholde seg til. Samtidig er det et press for å øke effektiviteten og redusere kostnadene. Da trenger den opera­tive lederen gode verktøy. Studiet søker derfor å gi studentene praktiske verktøy som kan hjelpe i utføringen av lederjobben.

 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet vil kombinere teori og praksis på en spennende og relevant måte. I tillegg til stu- dentens egen praksis og praksisen som inngår i studiet, har alle lærerne relevant yrkespraksis i forhold til de emnene de skal undervise i. Dette gir en god forankring av utdanningen i den praktiske virkeligheten som studenten møter.

Skolearbeidet vil foregå både selvstendig og i grupper, og arbeidsformene vil være fore­lesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet. En del av fagstoffet vil være i form av videoer som kan repeteres så mange ganger studenten ønsker. Dette gjør at det blir mer tid til oppgaveløsning og veiledning på skolen.

 

Forkurs i matematikk for nye studen­ter

Nye studenter som har behov for oppfriskning i matematikk før skolestart, får tilbud om kurs. Det ene kurset er nettbasert, og det andre arran- geres på skolen før oppstart. Det nettbaserte kurset er lagt opp som selvstudium i eget tempo med støtte av undervisningsvideoer, eksempler på oppgaveløsning, forslag til øvingsoppgaver etc.

 

Boklister

Boklister legges ut før oppstart, slik at du kan skaffe deg aktuell faglitteratur i forkant. Skolen vil også gi studentene tilgang til offentlige og bransjerelaterte databanker som grunnlag for studiet og som hjelp i oppgaveløsning.