Bygg, anlegg og KEM

Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet. Dette studiet kvalifiserer deg til arbeid med både prosjektering, drift og vedlikehold av slike anlegg.

Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

Behovet for rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygg- og anleggs-konstruksjoner er omfattende. Det er et stort behov for håndverkere og annet fagpersonell med spesialisert kompetanse innen feltet. Det stilles i dag stadig sterkere krav til dokumentert kompetanse for å få lov til å jobbe med vernede konstruksjoner. Denne utdanningen er initiert og godkjent av bransjene og gir uteksaminerte studenter denne etterspurte kompetansen.
Utdanningen retter seg mot yrkesutøvere som har befatning med prosjekter innen antikvarisk mur-, puss- og betongrehabilitering. Dette er utøvende håndverkere, utøvende arkitekter og personer med bygg- relaterte tekniske utdanninger fra fagskole, universitet eller høyskole. Videre andre som kan dokumentere relevant praksis.

Bygg

Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Våre utdanningstilbud gir deg kompetanse som leder innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Anlegg

Anleggsbransjen melder om stort behov for kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og fagskoleutdannede anleggsingeniører vil være sterkt etterspurte. Etter studiet er du kvalifisert til stillinger som f.eks prosjektleder eller anleggsleder. Ta studiet på heltid eller som nett- og samlingsbasert mens du er i jobb.

Bygg, anlegg og KEM, Teknologifag

Håndtering av farlig avfall og miljøgifter

Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Norsk forening for farlig avfall (NFFA) har tatt initiativ til etablering av en offentlig godkjent utdanning innen farlig avfall. Bakgrunnen er kompleksiteten og de voksende mengdene av farlig avfall i samfunnet.

Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner

Utviklingen av metallurgi og teknologi for metallbearbeiding skjøt fart i annen halvdel av 1800-tallet. Dette var en viktig forutsetning for den andre industrielle revolusjon og utviklingen av industri, skipsfart og infrastruktur det påfølgende hundreåret. Mange av de tidlige konstruksjonene vurderes nå som verneverdige og mange er fredede.
Studiet retter seg mot yrkesutøvere som arbeider med prosjekter innen restaurering / rehabilitering av mekaniske konstruksjoner innen industri, skipsfart og teknisk infrastruktur knyttet til jernbane og øvrig samferdsel, samt mekaniske bygningskonstruksjoner. Dette er utøvende håndverkere samt andre som kan dokumentere relevant praksis.

Elektro

Bygningsautomatisering fordypning. 1,5 år (N)

Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene eller KEM, kan du nå ta fordypningsfagene i Bygningsautomatisering. Her bygger du direkte på de grunnlagsfagene du allerede har.

Automatisering

Alt som kan automatiseres, kommer til å bli det. Prosesser i industrien og automasjon i bygninger er selvsagte i en slik utvikling, men også mange andre fagområder kommer til å bli berørt. Automasjonssystemer blir mer og mer aktuelt i moderne industri, og behovet for fagpersoner er økende.

Elkraft

Elkraftfaget omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk og er et fagområde i rask utvikling. Alternativ energi og automatisering er noen stikkord her. Det er stort behov for fagskoleingeniører innen elkraft. Her får du også teorien som kreves for autorisasjon som elektroinstallatør og ekominstallatør.

Elektrotekniker

Elektroentreprenørene opplever at altfor mange dyktige elektrikere forsvinner til andre jobber. Mangel på kompetanse gjør også at installasjonsoppgaver flyttes til andre faggrupper. Dette studiet skal bidra til en påkrevet oppdatering av elektrikere og på den måten beholde flere flinke fagfolk i bransjen.

Energitekniker

Studieplanen er utviklet i samarbeid med Lede, som på vegne av bransjen ønsket en videreutdanning for energimontører. Utdanningen gir energimontører oppdatert kompetanse til å møte fremtidige utfordringer i bransjen. Grønt skifte, faglig ledelse, digitalisering, Emc, Ekom, kommunikasjon og dokumentasjon er nøkkelord for denne utdanningen. Studiet er tilrettelagt som et nettstudium, slik at studentene kan være i jobb under studietiden.

Bygningsautomatisering

Varme, ventilasjon, elektrisitet, lys, AV-systemer, solskjerming, skallsikring, brannvarsling og adgangskontroll – alle tekniske anlegg i en bygning kan automatiseres og blir det også i stadig større grad. Dette er et eget fagfelt innen automatisering, med stor vekst og stort behov for fagfolk.

Elektronikk

Elektronikkens utvikling skyter fart med halvledere og transistoren på 1950-tallet, og i dag finnes det elektronikk i nær sagt alt som det går strøm i. Stadig flere felter tar i bruk elektronikk for styring og overvåking av prosesser. Verden automatiseres, og som fagskoleingeniør kan du ta del i den spennende utviklingen.

Elektro, Helsefag

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi
har vokst frem som svar på utfordringene samfunnet møter i forhold til helse,
omsorg og velferd. Flere mennesker, både unge og gamle, vil nå og i fremtiden
trenge teknologisk hjelp til å leve aktivt og selvstendig. Velferdsteknologi er
et tverrfaglig nettstudium for helsepersonell, teknikere og byggdriftere.

Helsefag

Observasjons- og vurderingskompetanse

Høyere yrkesfaglig utdanning i observasjons- og
vurderingskompetanse har som mål å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse til
å oppdage tidlig forverring av somatisk tilstand ved å observere, kartlegge og
undersøke pasientene. Studenten skal etter endt utdanning ha observasjons- og
vurderingskompetanse når det gjelder utvalgte somatiske sykdommer, skader,
psykiske sykdommer og ruslidelser.

Palliasjon

Alvorlig og uhelbredelig syke og døende pasienter har ofte komplekse symptombilder som
endrer seg hyppig og raskt. Pasientene kan oppleve akutte tilstander og
komplikasjoner som en del av forløpet. Høyere yrkesfaglig utdanning i
palliasjon gir kunnskap om hvordan helsepersonell og ulike faginstanser kan
bistå alvorlige og uhelbredelige syke og døende pasienter og deres pårørende.
Gjennom utdanningen utvikler studentene både sin personlige og faglige
kompetanse. Studentene lærer å identifisere behov for og å ivareta palliativ
omsorg til pasienter i og utenfor institusjon.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helse og rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge i dag. Samfunnet
trenger fagarbeidere med spisskompetanse i psykisk helsearbeid og rusarbeid. Høyere
yrkesfaglig utdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid har et klart
brukerperspektiv, der fagkunnskap og bevissthet om etikk og lovverk ligger til
grunn for utvikling av relasjonskompetanse. Studentene skal gjennom utdanningen
utvikle sin personlige og faglige kompetanse til å kunne planlegge og utføre
helsefremmende, forebyggende og behandlende miljøarbeid i møte med mennesker med
psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

Fagskolegrad i eldrehelse

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med Fagskolen Aldring og helse tatt initiativ til en desentralisert, fleksibel og modulbasert utdanning innen eldrehelse. Dette er et prosjekt som utvikles i samarbeid med Notodden og Midt-Telemark kommuner i perioden 2023 - 2026.

De ulike modulene tilbys til helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere som jobber i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller i spesialisthelsetjenesten i Telemark eller Vestfold fylke. Ansatte fra Midt-Telemark og Notodden som søker vil bli prioritert, da de to kommunene er samarbeidsparter i prosjektet. Studenter som allerede har gjennomført og bestått enkeltmoduler vil også bli prioritert.

Habilitering og atferdsstøtte – i tjenester til personer med utviklingshemming

Høyere yrkesfaglig utdanning i habilitering og atferdsstøtte er en modulbasert fagskoleutdanning for tjenesteytere i tjenester til personer med utviklingshemming. Utdanningen skal bidra til å sikre at det tilbys gode, trygge og forsvarlige tjenester slik at personer med utviklingshemming kan leve gode, likeverdige og selvstendige liv.

Ledelsesfag

Kjøkken- og restaurantledelse

Fagskoleutdanning i kjøkken- og restaurantledelse skal bidra til å sikre serveringsvirksomheter kompetente ledere, som kan medvirke til godt arbeidsmiljø, bedre kvalitet, og høyere lønnsomhet i næringen, mangfold og bærekraft.

Innføring i økonomiforståelse

De fleste mellomledere i kjøkken- og restaurantvirksomheter har økonomisk ansvar for driften, men mangler ofte formell kompetanse. Dette studiet tar sikte på å gi studenten en grundig innføring i økonomiforståelse slik at de blir i stand til å delta og ivareta den økonomiske driften og utviklingen i egen virksomhet på en etisk, forsvarlig og bærekraftig måte.

Coachende ledelse

Fagarbeidere innen ulike bedrifter, restauranter og hotellvirksomheter har behov for økt kompetanse innen coachende ledelse. Vår utdanning gir deg kunnskapen til å kunne bidra med tilrettelegging og oppfølging av dine medarbeidere.

Maritim utdanning

Dekksoffiser på ledelsesnivå

Den norske maritime klyngen har en sterk posisjon internasjonalt. Derfor ønsker stadig flere å utdanne seg innen maritim næring. Fagskolen gir deg en utdanning som gir et grunnlag for å løse et maritimt sertifikat på ledelsesnivå. Med et maritimt sertifikat får du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere.

Teknologifag

3D-modellering og teknisk tegning med DAK (CAD)

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr en praktisk utdanning innen 3D-modellering og teknisk tegning rettet mot produktutvikling og mekanisk industri.

Maskinteknikk

Mennesket har laget maskiner i tusenvis av år, fra de enkleste vann- og vindmøller til våre dagers hi-tech. Nå står vi midt i en utvikling der fossil energi fases ut og prosesser automatiseres. Høyere kompetanse om bygging, drift og vedlikehold av maskiner er viktigere enn noen gang.

Digitalisering og prosessteknikk

Fagskolen i Vestfold og Telemark tilbyr sammen med Herøya Industripark og TS Kompetansesenter utdanningen digitalisering og prosessteknikk.