Dekksoffiser på ledelsesnivå

Den norske maritime klyngen har en sterk posisjon internasjonalt. Derfor ønsker stadig flere å utdanne seg innen maritim næring. Fagskolen gir deg en utdanning som gir et grunnlag for å løse et maritimt sertifikat på ledelsesnivå. Med et maritimt sertifikat får du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere.

Verdenshavene er bare så vidt utforsket, og utnyttelse av havrommet er blant Norges viktigste satsningsområder i fremtiden. Det vil være behov for seilende personell, men landbasert virksomhet vil også ha et stort behov for maritim kompetanse. Derfor vil behovet for fagfolk med erfaring fra sjøen være økende.

Den maritime fagskoleutdanningen ved Fagskolen i Vestfold er samlokalisert med den maritime utdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og studentene er medlemmer i Studentsamskipnaden. Vi har et godt samarbeid med USN og har avtale om  bruk av deres bibliotek og fagkompetanse. Opplæring på navigasjonssimulator gis ved RS Sjøredningsskolen på Langgrunn, https://www.sjoredningsskolen.no/. Der får studentene også kursene «Videregående sikkerhetsopplæring» og «Medisinsk behandling».
Skolen har i tillegg et tett samarbeid med øvrige maritime fagskoler i Norge.

Studiet gir en fordypning i navigasjon, lastelære, stabilitet, samt en innføring i ledelses- og administrative fag.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

I tillegg må søker
- enten ha gyldig «grunnleggende sikkerhetsopplæring», ikke eldre enn 3 år pr 1. juli i opptaksåret, eller oppgradere/gjennomføre grunnleggende sikkerhetsopplæring (for egen regning og utenom ordinær undervisningstid) i løpet av studiet på to år, slik at opptakskravet for videregående sikkerhetsopplæring er oppfylt når dette kurset skal gjennomføres etter avsluttet 4. semester
- kunne fremlegge helseerklæring fra godkjent sjømannslege (se FOR-2014-06-05-805)

2. Realkompetanse, kontakt skolen for vilkår.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av 7 emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng. 

1. Navigasjon
2. Lasting, lossing og stuing
3. Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord
4. Engelsk
5. Norsk
6. Matematikk
7. Fysikk

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter studiet kan du, etter å hå opparbeidet tilstrekkelig fartstid, løse sertifikater som gir mulighet til å bekle stillinger som overstyrmann og kaptein.