Palliativ omsorg/Palliasjon

Alvorlig og uhelbredelig syke og døende pasienter har ofte komplekse symptombilder som endrer seg hyppig og raskt. De kan oppleve akutte tilstander og komplikasjoner som en del av forløpet. Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Høyere yrkesfaglig utdanning i palliativ omsorg gir kunnskap om hvordan helsepersonell og ulike faginstanser kan bistå alvorlige og uhelbredelige syke og døende pasienter og deres pårørende. Gjennom utdanningen utvikler studentene både sin personlige og faglige kompetanse. De lærer å identifisere behov for og å ivareta palliativ omsorg til pasienter i og utenfor institusjon.

I studiet vil du lære om hospicefilosofien og dens verdigrunnlag, om livshjelp og livskvalitet. Du vil også lære om ulike alvorlige sykdommer: forekomst, mulige årsaker, symptomer og behandling og om hvordan sykdommene påvirker pasientens behov i palliativ sykdomsfase og ved livets slutt. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. Pasienter i palliativ fase har ofte komplekse symptombilder som endrer seg hyppig og raskt, og de kan oppleve akutte tilstander og komplikasjoner. Dette kan medføre tap av fysisk funksjon, sviktende organfunksjon, polyfarmasi og et økende behov for pleie og omsorg. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.
  2. Det kan i særskilte tilfeller gjøres opptak på grunnlag realkompetansevurdering, dersom søkeren er 23 år eller eldre i opptaksåret, har relevant arbeidserfaring og realkompetanse tilsvarende Vg3- nivå for ett av yrkene nevnt under opptakskrav. Relevant arbeidserfaring kan være arbeid fra hjemmesykepleie, sykehjem, tilrettelagte boliger, spesialisthelsetjenesten (psykiatri og rus) og arbeid med barn og unge (barnehage, skole osv.) Søknad om realkompetansevurdering sendes til Fagskolen Vestfold og Telemark som foretar vurderingen og fatter vedtak i saken.  

Oppbygging og arbeidsformer 

Studietilbudet er basert på et heltidsstudium med en normert studietid på ett år. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 år med en undervisningsdag og en dag med organisert veiledning per uke.  Aktuelle læringsaktiviteter er undervisning i plenum, veiledning, individuelt arbeid, gruppearbeid og prosjekter.

Studiet består av seks hovedemner:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene
  2. Palliasjon
  3. Sykdommer og palliativ omsorg til alvorlig syke og døende
  4. Palliativt tjenestetilbud, organisering og pasienttilpassede forløp
  5. Praksis
  6. Hovedprosjekt

Studiet har 10 ukers praksis og gjennomføres som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass eller utplassering på en annen arbeidsplass.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg fagskolegrad i palliativ omsorg og gjør deg kvalifisert til å gi palliativ omsorg til pasienter i og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende, som kan være både barn, ungdom og voksne. Gjennom studiet vil du utvikle din personlige og faglige kompetanse for å kunne hjelpe pasientene og deres pårørende til å møte de utfordringene de står overfor i forbindelse med alvorlig og uhelbredelig sykdom og behandling, eller til en verdig død. 

 

Nettbasert studium

Palliativ omsorg tilbys også som nettbasert studium med samlinger. Du tar 60 studiepoeng over 2 år (deltid). Studiet består av seks emner. Praksis er på 10 uker i 4. semester og det kan gjennomføres enten via utplassering eller som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Du er da i praksis fire dager i uka og har studiesamling på nett en dag.

Nettsamlingene er på dagtid, en dag i uka fra kl. 9 – 15. Det er i tillegg fire fysiske samlinger á to dager fordelt på 2 år. Når dette er gjennomført får du din fagskolegrad. Se studieplanen for mer informasjon om studiet.

Studiet er gratis, du betaler kun bøker/PC og semesteravgift

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Film der studenter forteller om sine erfaringer med utdanningen

 

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50

Nettbasert studium

Palliativ omsorg tilbys også som nettbasert studium med samlinger. Du tar 60 studiepoeng over 2 år (deltid). Studiet består av seks emner. Praksis er på 10 uker i 4. semester og det kan gjennomføres enten via utplassering eller som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Du er da i praksis fire dager i uka og har studiesamling på nett en dag.

Nettsamlingene er på dagtid, en dag i uka fra kl. 9 – 15. Det er i tillegg fire fysiske samlinger á to dager fordelt på 2 år. Når dette er gjennomført får du din fagskolegrad. Se studieplanen for mer informasjon om studiet.

Studiet er gratis, du betaler kun bøker/PC og semesteravgift