Håndtering av farlig avfall og miljøgifter

Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Norsk forening for farlig avfall (NFFA) har tatt initiativ til etablering av en offentlig godkjent utdanning innen farlig avfall. Bakgrunnen er kompleksiteten og de voksende mengdene av farlig avfall i samfunnet.

Farlig avfall har hittil «druknet» i ambisjonene om sirkulær økonomi. Denne avfallsfraksjonen har dessverre blitt synonymt med deponi og lokalisering av nødvendig deponikapasitet. Høy kompetanse, avansert teknologi og anerkjent profesjonalitet vil kreves for også i fremtiden å kunne tilse at miljøgifter tas ut av kretsløpet.

De virksomhetene som håndterer farlig avfall i Norge er definert ved å ha en viktig samfunnsrolle, er underlagt omfattende regelverk, reguleringer og myndighetstillatelser. De ansatte i bransjen representerer et bredt utdanningsspekter, både generell fagutdanning og praktisk erfaring. Nå ønsker Fagskolen og bransjeorganisasjonen NFFA å etablere et formalisert utdanningsløp innen farlig avfall og miljøgifter. 

Avfallsbransjens ambisjoner innen sirkulær økonomi og bruk av ny teknologi er vektlagt i innhold og omfang på utdanningsløpet. Teknologi- og digitaliseringsverktøy blir i fremtiden viktig både for å identifisere, registrere, materialgjenvinne samt ikke minst bidra til omsetning av de nyttige komponentene i avfallet fra blant annet bygg- og anleggsindustrien.

Ett av disse kravene må oppfylles:

 1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningene Gjenvinningsfaget, Gjenvinningsoperatør, Produksjonsteknikk, Kjemiske prosessfag, Kjøretøy, Transport og logistikk. Andre fagbrev kan kvalifisere etter realkompetansevurdering. Ta i så fall kontakt med den aktuelle skolen.
  Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
   
 2. Relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Inntil fem års praksis blir vurdert ved inntak.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet skal kombinere teori og praksis og deltakerne vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, teoretisk og praktisk undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet. 

 1. Det grønne skiftet, miljø, bærekraft og sirkulær økonomi
 2. Kjemi, toksikologi og materiallære
 3. Teknologi og digitale verktøy
 4. Miljø- og avfallsrett
 5. Håndtering av farlig avfall
 6. HMS og logistikk

Samlinger 4 ganger i året fordelt på 2 - 3 dager, endringer kan forekomme. Se studieplan for mer informasjon om studiet.

 

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50

 

Film der studenter forteller om sine erfaringer med utdanningen