Studentdemokrati – informasjon til deg som er student ved Fagskolen Vestfold og Telemark!

Det er et mål for skolen at det utveksles tilstrekkelig og nyttig informasjon og at det samhandles med studenter i saker som angår studentenes studiesituasjon. Både formelle og uformelle arenaer kan bidra til å sikre dette. Skolen har et aktivt studentråd og foretar evalueringer underveis i studietiden. Dette bidrar til at skolen til enhver tid har oversikt og mulighet til å utvikle fagskolen til et godt utviklings- og læringsmiljø for både studenter og ansatte.
student

Samarbeidsavtale

Fagskolen Vestfold og Telemark har inngått en samarbeidsavtale med Studentrådet som er det formelle studentorganet ved skolen. Samarbeidsavtalen er utarbeidet i samarbeid med studentrådet og utkast er sendt ut til tillitsvalgte underveis for tilbakemeldinger. Pr. i dag finner du Samarbeidsavtalen på «informasjon for studenter» under «Filer» og den skal revideres hvert år med utgangspunkt i studentrådsmøte hver høst.

 

Hensikten er å sikre at studenter høres i alle saker som angår og berører studentenes velferd og læring. For å sikre medvirkning er studentene representert i fagskolens styre, lokal klagenemd og på sikt også i skikkehetsnemd for helse-utdanningene når denne opprettes.

 

Tillitsvalgte

Alle tillitsvalgte er medlemmer i studentrådet. Dette gjelder altså heltids- deltids- og nettstudenter på teknisk- og helseutdanninger. Det velges nye tillitsvalgte på våren og ved oppstart for første klasse på høsten. Det er ønskelig å ha en tillitsvalgt slik at klassen kan fremme aktuelle saker gjennom en navngitt person enten dette skjer kollektivt eller fra grupper eller enkeltindivider. For skolen er det viktig å ha en tillitsvalgt som kan kontaktes ved behov og som kan fremme saker til studentrådet. Studentrådet avholder møte en gang i måneden og møteplan utarbeides i første studentrådsmøte som administrasjonen(v/rådgiver) innkaller til.

 

Læringsplattformen Canvas som kommunikasjons- og informasjonskanal

På Canvas finnes det en boks(flis) som heter «Informasjon for studenter Felles». Denne flisen skal alle studenter ha tilgang på og det er i denne flisen informasjon og nyheter som kan tenkes å angå alle studenter legges ut. I denne flisen finnes også den lokale forskriften, liste over kontaktlærere og en liste med oversikt over tillitsvalgte. Du finner denne informasjonen når du trykker på «Filer». Har du ikke tilgang på denne kan du be om tilgang ved å kontakte IT-kontoret. I tillegg er det opprettet en informasjonsflis for hver utdanning. Studentrådet har også en flis som heter «Studentdemokrati Felles» hvor alle innkallinger, referater, lovverk/forskrift, samarbeidsavtale og liste over tillitsvalgt ligger.

 

Studentombud

Fagskolene på Østlandet har inngått et samarbeid om et felles Studentombud. Denne ordningen er opprettet etter Lov om yrkesfaglig utdanning §14a. Alle studenter skal ha tilgang til et studentombud for å få råd og hjelp. Ombudet er ikke en ankeinstans og kan ikke instruere en institusjon eller saksbehandlere, men kan komme med anbefalinger og råd til både studenter og skolen. Studentombudets rolle er å påse at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Eksempler på oppgaver som studentombudet kan utføre er å f.eks være en nøytral bisitter på krevende møter, varsle om kritikkverdige forhold eller lese over utkast til søknader og klager.

 

Lokal forskrift

Som søker og student bør du sette deg inn i både studieplan og den lokale forskriften. Forskriften omhandler bl.a opptakskriterier, behandling av søknader, innpassing og fritak, eksamensgjennomføring og vurderingskriterier, klageadgang og beskrivelse av den lokale klagenemdens sammensetning og oppgaver. Forskriften er å betrakte som en del av den individuelle studentkontrakt som underskrives ved studiestart jmf §1-3 pkt 9 i Forskrift om opptak og eksamen ved Fagskolen Vestfold og Telemark.