Under utvikling: Bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter

Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Norsk forening for farlig avfall (NFFA) har tatt initiativ til etablering av en offentlig godkjent utdanning innen farlig avfall. Bakgrunnen er kompleksiteten og de voksende mengdene av farlig avfall i samfunnet. Veksten er stipulert til å være 29 % fram mot 2030. Norge blir sannsynligvis det første landet i Europa som etablerer en offentlig godkjent høyere yrkesfaglig utdanning innen håndtering av farlig avfall og miljøgifter.

Les mer om søkning til utdanningen her

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) mener dette er en anerkjennelse av farlig avfallsaktørenes betydning for et rent miljø og et sirkulært samfunn.

 Kompetanse Norge besluttet i høst å bevilge 2,5 mill. kroner til Fagskolen Vestfold og Telemark samt NFFAs felles arbeid med å utvikle utdanningstilbudet. De to samarbeidspartnerne starter umiddelbart prosjektet, og oppstart av studiet planlegges å kunne skje for deltakere over hele landet i august 2021.

-Farlig avfall har hittil «druknet» i ambisjonene om sirkulær økonomi. Denne avfallsfraksjonen har dessverre blitt synonymt med deponi og lokalisering av nødvendig deponikapasitet. Høy kompetanse, avansert teknologi og anerkjent profesjonalitet vil kreves for også i fremtiden å kunne tilse at miljøgifter tas ut av kretsløpet. Disse forholdene er underkommunisert, mener generalsekretær Roar Hansen i Norsk forening for farlig avfall (NFFA).

-NFFAs initiativ for å utvikle utdanningstilbudet samsvarer med våre ambisjoner om å tilby høyere yrkesfaglige utdanninger, kommenterer Hans Ole Dyrseth. Han leder prosjekt- og markedsavdelingen i Fagskolen Vestfold og Telemark og er svært tilfreds med Kompetanse Norge sin bevilgning.

Hansen og Dyrseth poengterer at man innen 10. februar vil søke utdanningsløpet godkjent av NOKUT (Kunnskapsdepartementets nasjonale organ for kvalitet i utdanningen). Gjennom formalisering oppnås standardisert og dokumentert kompetanse i tråd med forskriftskrav, gjenvinnings-ambisjonene og andre forhold som underbygger trygg håndtering av samfunnets miljøgifter herunder ambisjonen om en sirkulær økonomi, fremhever de begge.

-De to samarbeidspartnerne vil nå gå i dialog med NFFAs medlemsbedrifter og avfallsprodusentene for bl.a. å spesifisere faglig innhold i utdanningsløpet og etablere arbeidsgrupper som skal delta i utformingen av utdanningen. På den måten skal det gis et betydningsfullt bidrag til å sikre bransjen og samfunnets behov for trygg håndtering av store mengder miljøgifter i tiårene fremover, poengterer Hans Ole Dyrseth i Fagskolen og Roar Hansen i NFFA.

De virksomhetene som håndterer farlig avfall i Norge er definert ved å ha en viktig samfunnsrolle, er underlagt omfattende regelverk, reguleringer og myndighetstillatelser. De ansatte i bransjen representerer et bredt utdanningsspekter, både generell fagutdanning og praktisk erfaring. Nå ønsker Fagskolen og bransjeorganisasjonen NFFA å etablere et formalisert utdanningsløp innen farlig avfall og miljøgifter. Avfallsbransjens ambisjoner innen sirkulær økonomi og bruk av ny teknologi vil bli vektlagt når innhold og omfang på utdanningsløpet skal utformes. 

Landsdekkende tilbud

NFFAs initiativ passer godt inn i de ambisjoner Fagskolen Vestfold og Telemark har for sitt utdanningstilbud, og som tilbys på landsbasis. Man tenker seg et modulbasert utdanningsløp hvor enkeltmoduler også er relevante utenfor de virksomhetene som fysisk håndterer farlig avfall og miljøgifter. Eksempler er ansatte i prosess- og annen industri som genererer restprodukter og avfall fra sin produksjon. Prosessindustrien genererer under 4 % av ordinært avfall i Norge, men står for nesten 45 % av alt farlig avfall.

Hans Ole Dyrseth som leder prosjekt- og markedsavdelingen i Fagskolen Vestfold og Telemark samt generalsekretær Roar Hansen i NFFA uttrykker samstemmig ambisjonene slik:

-Vi ønsker å etablere et utdanningsløp som bl.a. underbygger myndighetenes relativt uspesifiserte krav om dokumentert kompetanse innen farlig avfall. Utdanningsløpet skal representere minst 15 studiepoeng, og gi de ansatte både økt prestisje og status. Det diskuteres nå hvilke kriterier søkere må oppfylle for å starte det spesialiserte utdanningsløpet innen farlig avfall. Et krav kan være relevant fagbrev for bransjen eller fem års adekvat praksis. Fagskolen vil gjøre s.k. realitets-kompetansevurdering av søkere.

Håndtering av farlig avfall er krevende profesjon

På bransjens vegne uttrykker generalsekretær Roar Hansen at utdanningsløpet ikke minst skal bidra til at de ansatte innen sektoren mestrer omstillingene som nå kommer. Disse omfatter bl.a. kompetanse for at håndtering og behandling av farlig avfall skal underbygge ambisjonene om sirkulær økonomi. Her er utfordringene komplekse: At miljøgifter tas ut av kretsløpet på dokumentert og foreskrevet måte, men også at de ikke på nytt introduseres inn i kretsløpet ved å bli gjenbrukt. Kompetansen blant ansatte i farlig avfallsområdet er høy, men kompleksitet og utfordringer øker – også i takt med at stadig nye komponenter klassifiseres som farlige og at håndteringen av miljøfarlige avfallsstoffer må skje på måte samfunnet har tillit til, sier Roar Hansen. Det er 8 000 – 9 000 ansatte i avfalls- og gjenvinningsindustrien i Norge og ca. 700 mottak for farlig avfall.