Ny utdanning i Digitalisering og prosessteknikk. 30 studiepoeng

Fagskolen i Vestfold og Telemark tilbyr sammen med Herøya Industripark, TS Kompetansesenter og Green Industry Cluster Norway delutdanninger i Industriell Digitalisering finansiert av Kompetanse Norge.

Utdanningene er utviklet i nært samarbeid med teknologileverandører, kunnskapsbedrifter og industribedriftene i regionen. Hensikten er at ansatte i industri- og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen. Her vil vi fokusere på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser.

Utdanningen dekkes av offentlige midler. Utdanningen vil delvis foregå på nett og ved oppmøte. Utdanningen vil gripe inn i arbeidstiden, og du må gjøre nødvendige avtaler med din arbeidsgiver.

Planlagt oppstart er felles inntak gjennom Samordna opptak høsten 2021

Målgruppe:

Målgruppen vil være prosessoperatører, prosessteknikere og andre fagarbeidere som er nært knyttet til selve produksjonen. Tilbudet går til ansatte i alle typer produksjonsbedrifter der man behandler et råstoff til et ferdig produkt i en produksjonsprosess. De vil typisk ha oppgaver knyttet til den daglige drift av produksjonsutstyret og prosessene i bedriftene. Målgruppen vil også utgjøres av fagpersonell knyttet til mekanisk vedlikehold og elektro/automasjon. Logistikkoperatører er også aktuelle som del av målgruppen.

Opptakskrav:

Opptakskrav er ansettelse i aktuell stilling som fagarbeider innen prosess/produksjon, elektro/automasjon, mekanisk vedlikehold og logistikk. Det er krav om fullført videregående opplæring, og deltakere bør ha grunnleggende dataferdigheter for å kunne nyttiggjøre seg videreutdanningen.

 

Prosessindustrien ser at moderne industrielle teknologier basert på Industri 4.0 i samhandling med mennesker blir enda mer viktig for morgendagens vinnerbedrifter. Gjennom innovasjon og smart produksjon kan norsk industri bli enda mer konkurransedyktig.

Fordeler ved satsing mot Industri 4.0 er f.eks. bedre utnyttelse av råvarer, lavere energiforbruk, riktig kvalitet og dermed økt bærekraft, i tillegg til økt produktivitet. En økt satsing og bevisstgjøring rundt temaet vil også gi raskere omstillingsevne, økt helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og flere særnorske fordeler som vil gi oss økt konkurransekraft. Utdanningen skal å øke prosessoperatørers kompetanse innen  industriell digitalisering og mulighetene relatert til dette som økt lønnsomhet sikrere drift og reduksjon av miljø avtrykk.

Selv om mye digitalisering foregår stykkevis og delt ute i bedriftene skal utdanningen skal ta for seg «best practice» løsning hvor prosessene er digitalisert og informasjonsflyten foregår sømløst. Utdanningen skal  synliggjøre informasjonsflyten i hele organisasjonen hvor dataene brukes og til hva. Utdanningen skal skape økt forståelse og økt kunnskap rundt temaet digitalisering samt gi en opplevelse av at dette gir en verdi også for prosess operatøren. Dette oppnås ved fokus på enkeltelementer for å fremstille en helhetlig fleksibel digital løsning. Datafangst og generering i alle nivå.
Utdanningen er  basert på konkrete varierte realistiske eksempler som kan gi studenten kompetanse til å selv se nye muligheter og reflektere over, hvor digitalisering kan være hensiktsmessig og hvordan dette kan gjøres.

Gjennom utdanningen skal operatøren få kunnskap inn et bredt spekter av temaer innen industriell digitalisering. Utdanningen starter med en kort gjennomgang av basis-tema for å sikre at studenten har den grunnleggende kompetansen som skal til for å gjennomføre studiet. Deretter vil det studenten bli introdusert for «digitale styringssystemer», hvordan disse er bygget opp, hvordan disse effektivt kan benyttes og hvor og hvordan data er tilgjengelig for operativ bruk i bedriften.

«Prosess overvåkning og kontroll» og «prosess styring og optimalisering» vil utgjøre en tredjedel av studiet. Her vil studenten bli introdusert for et bredt spekter av digitale verktøy brukt i RCM, Digital tvilling, reguleringsteknikk PID etc. som skal sikre at operatørene kan delta aktivt i en pågående utvikling i bedriften.

Studenten vil også bli introdusert for digitale verktøy som AR/VR, AI etc. Dette er et område som i fremtiden vil bli integrert i langt større grad og det er derfor viktig at studenten har kunnskap om dette.

Studenten vil gjennomføre opplæring i en Digital Lab, en digital treningsarena, der studenten gis muligheten til å gjennomføre praktiske øvelser og anvende kompetanse og teknologi -kunnskap han/hun har tilegnet seg gjennom kurset.
Utdanningen avsluttes med en studentoppgave. I denne oppgaven tar utgangspunkt i sin egen bedrift og drøfter og identifiserer mulig anvendelse og forbedringsmuligheter innen digitalisering relatert til effektivisering og miljø.