Ny utdanning: Digitalisering og prosessteknikk. 30 stp

Fagskolen i Vestfold og Telemark tilbyr denne utdanningen i samarbeid med Herøya Industripark, TS Kompetansesenter og Green Industry Cluster Norway. Utviklingen av utdanningen er finansiert av Diku -Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Fagskolen har jobbet i nært samarbeid med teknologileverandører, kunnskapsbedrifter og industribedriftene i regionen. Hensikten var å utvikle en utdanning slik at industri- og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye teknologiske løsninger kan bidra med. Her vil studentene lære om anvendelse av digitale verktøy sett i forhold til bærekraft, miljø og utslipp. Vi vil fokusere på mulighetene for effektivisering og optimalisering av eksisterende og nye produksjonsprosesser.

Utdanningen dekkes av offentlige midler. Den vil foregå på nett med noe fysisk oppmøte på digital lab på Herøya. Utdanningen vil gripe inn i arbeidstiden, derfor må selv gjøre nødvendige avklaringer med din arbeidsgiver.

Søkning gjennom Samordna opptak fra 1. februar. Oppstart høsten -21  

Målgruppe:

Målgruppen vil være fagarbeidere og ansatte med relevant erfaring i det som er beskrevet under opptakskravene  

Opptakskrav:

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningene Teknologi- og industrifag, Elektro og datateknologi.  Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering.
    Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
     
  2. Relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Inntil fem års praksis blir vurdert ved inntak.

 

Prosessindustrien ser at moderne industrielle teknologier basert på Industri 4.0 i samhandling med mennesker blir enda mer viktig for morgendagens vinnerbedrifter. Gjennom innovasjon og smart produksjon kan norsk industri bli enda mer konkurransedyktig.

Fordeler ved satsing mot Industri 4.0 er eksempelvis bedre utnyttelse av råvarer, lavere energiforbruk, riktig kvalitet og dermed økt bærekraft, i tillegg til økt produktivitet. En økt satsing og bevisstgjøring rundt temaet vil også gi raskere omstillingsevne, økt helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og flere særnorske fordeler som vil gi oss økt konkurransekraft. Utdanningen skal å øke prosessoperatørers kompetanse innen  industriell digitalisering og mulighetene relatert til dette som økt lønnsomhet sikrere drift og reduksjon av miljø avtrykk.

Selv om mye digitalisering foregår stykkevis og delt ute i bedriftene skal utdanningen skal ta for seg «best practice» løsning hvor prosessene er digitalisert og informasjonsflyten foregår sømløst. Utdanningen skal  synliggjøre informasjonsflyten i hele organisasjonen hvor dataene brukes og til hva. Utdanningen skal skape økt forståelse og økt kunnskap rundt temaet digitalisering samt gi en opplevelse av at dette gir en verdi også for prosess operatøren. Dette oppnås ved fokus på enkeltelementer for å fremstille en helhetlig fleksibel digital løsning. Datafangst og generering i alle nivå.
Utdanningen er  basert på konkrete varierte realistiske eksempler som kan gi studenten kompetanse til å selv se nye muligheter og reflektere over, hvor digitalisering kan være hensiktsmessig og hvordan dette kan gjøres.

Gjennom utdanningen skal studenten få kunnskap inn et bredt spekter av temaer innen industriell digitalisering. Utdanningen starter med en kort gjennomgang av basis-tema for å sikre at studenten har den grunnleggende kompetansen som skal til for å gjennomføre studiet. 

«Prosess overvåkning og kontroll» og «prosess styring og optimalisering» vil utgjøre en tredjedel av studiet. Her vil studenten bli introdusert for et bredt spekter av digitale verktøy brukt i forebyggende vedlikehold -RCM, Digital tvilling, avansert reguleringsteknikk etc. som skal sikre at studentene kan delta aktivt i en pågående utvikling i bedriften.

Studenten vil også bli introdusert for digitale verktøy som AR/VR, AI etc. Dette er et område som i fremtiden vil bli integrert i langt større grad og det er derfor viktig at man har relevant kunnskap om framtidens teknologiske muligheter.

Studenten vil få opplæring i en Digital læringsslab, - en digital treningsarena, der vedkommende gis mulighet til å gjennomføre praktiske øvelser og anvende sin kompetansen han/hun har tilegnet seg gjennom utdanningen.
I den avsluttende oppgaven tas det utgangspunkt i egen bedrift og identifiserer/ drøfter mulig anvendelse og forbedringsmuligheter innen digitalisering relatert til effektivisering og miljø. Les mer og søk her