Energidesign og bygningsfysikk, 2020

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr høsten 2020 et nytt kurs i Energidesign og bygningsfysikk. Vi legger vekt på at deltakerne skal kunne lære og anvende energiberegninger i energi-simuleringsprogrammet SIMIEN. Dette kurset blir tilpasset Korona- situasjonen og vil avvike noe iforhold til de oppsett du finner her. Vi legger her opp til 100% nettbasert. Kurset gir deg mulighet til å bli godkjent Enova energirådgiver.
smaer

Ønsker du å utvide eller endre ditt arbeidsområde? Energi- og klimautfordringene engasjerer sterkt i samfunnet. Kravene til å bygge eller rehabilitere bygg til å bli mer energi- effektive står sterkt i fokus. Dette er en utvikling som vil forsterkes i årene fremover. For å møte markedet for energieffektivisering er kompetente bransjeaktører sentralt.

Kurset vil gi deg kompetanse innenfor fagområdene energirådgivning, Simien, bygningsfysikk og energivurdering av bygg.

Oppstart september 2020.

Mer info kommer

Energirådgiverens rolle og ansvar

Kurset er tilpasset deltakere både fra elektrobransjen, VVS- bransjen og byggebransjen.
Etter avsluttet kurs kan du jobbe som Energirådgiver, og bistå kunder i å søke Enova og ENØK-tilskudd.
Kursets innhold tilfredsstiller kompetansekravene satt av NVE for energimerking av bygg inntil 1000m2.

 

Om Enovas støtteprogram

Les mer om energirådgivning på Enovas hjemmesider

Dette er framdriftsplanen for kurset som starter høsten -20. Datoer kommer.

Punkt

Kl

 Tema

 

 Kommentarer

1

Datoer kommer

Introduksjon. Gjennomgang av emner.

Energiteknikk

Diverse introduksjon.

Breeam In Use, forvaltningsverktøy

Foredrag om automatisering og digitalisering i bygg

Pål

Hans Ole

Ekstern foreleser

Web klasserom

Hel dag

2

 

Bygningsfysikk

U- verdier

Kuldebroer

Valg av gjennomgående prosjekt

Pål

Web klasserom

3

 

Simien, energiberegningsprogram

Simulering av et bygg, legge data inn i Simien

Tekniske data i Simien

Tolkning av ut- data

Prosjektveiledning

Pål

Web klasserom

4

 

Varmetap

Varmetilskudd

Oppvarmingsbehov

Termografering - analyse av data

Prosjektveiledning

Pål

Web klasserom

5

 

Ventilasjon

Internlaster

Lysdesign

Inneklima

Prosjektveiledning

Pål

Web klasserom

6

 

Godkjenning i henhold til TEK 17

Passivhus

Simien

Prosjektveiledning

Pål

Web klasserom

7

 

Byggets infrastruktur

NKOM- lover, forskrifter. NEK 700

Stein

Web klasserom

8

 

Overordnet struktur i styresystemer og SD- anlegg

Integrasjon

KNX, feltbusser

PoE- Power over ethernet

Stein

Web klasserom

9

 

ITB rollen,

lover, regler og standarder

EPC- kontrakter

Stein

Web klasserom

10

 

Simien sett i sammenheng med energitekniske betraktninger rundt et bygg.

Prosjektveiledning

Pål

Web klasserom

11

 

Breeam In-Use, forvaltningsverktøy.

Prosjektveiledning

Pål

Web klasserom

12

 

Eksamen, høring prosjekt. Gruppevis presentasjoner etter en oppsatt plan. Dagtid.

Pål

Hans Ole

Web klasserom

   

Med forbehold om endring av datoer og klokkeslett

   

I utdanningen gjennomfører studentene et tverrfaglig selvvalgt prosjekt med en muntlig eksamen.

Karakterskala A-F hvor A er best.

Kurset har et omfang tilsvarende 15 studiepoeng

 

Du vil også bli kjent med Breeam Nor, Norges ledende verktøy for miljøklassifisering av bygg

Du vil få en grunnleggende innføring i Bygningsautomatisering. Gjennom kurset vil du få tilgang til e- læringsplattformen Canvas, og online klasserom Teams og all annen nødvendig programvare. Vi bruker en lukket facebook- gruppe til daglig kommunikasjon.

Studenten får relevante individuelle innleveringsoppgaver. Utdanningen avsluttes med muntlig tverrfaglig eksamen basert på prosjektoppgaven.

Kurset gir deg en realkompetanse tilsvarende 15 studiepoeng.

Du vil få utstedt modulkompetansebevis fra Fagskolen Telemark. Du vil få et eget kompetansebevis på gjennomført modul i energiberegningsprogrammet Simien.

Studiet gjennomføres over ca. 7 måneder. Vi tar forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte

 

Eksamen

Eksamen er et tverrfaglig prosjekt med muntlig eksamen.  

 

Målgruppe

Kursets innhold er tilpasset elektrobransjen, VVS- bransjen og byggebransjen.

Prosjektledere 

Saksbehandlere

Selgere 

Fagarbeidere og montører med interesse for faget.

Videre også rådgivere, forretningsutviklere og eiendomsforvaltere som har ønske om å bygge opp og styrke forretningsvirksomhet knyttet til energiløsninger og tjenester.

 

Søkere uten formell fagskoleutdanning får vurdert sin realkompetanse som grunnlag for inntak til studiet. I praksis innebærer dette at vi vurderer søkere med relevant fagbrev og praksis.

 

Studiet passer for studenter som ønsker å kombinere studier med jobb. Dette kurset er spesielt tilpasser Korona- situasjonen.

Les artikkelen på ITB- aktuelt

Les artikkelen på VVS- forum

Studentene lærer både om det "grønne skifte", byggeskikk, bygningsfysikk, lysanlegg, oppvarming, vannbåren varme, varmepumper, energisentraler, ventilasjon, inneklima, økonomi samt hvilke styringsdokumenter (lover og forskrifter) som ligger til grunn. Se framdriftsplan lengre nede.

Denne utdanningen vil kvalifisere deg til å ta posisjon som energirådgiver og rådgiver på energieffektive løsninger.

Alle faggrupper leverer sine produkter til et bygg, uavhengig av hverandre. For å oppnå maksimal energieffektivisering i et bygg er det viktig å lære seg fagspråket til andre faggrupper og lære systemforståelse. Vi tar høyde for dette. Derfor er ikke denne utdanningen preget av dybdeundervisning, men heller orienterende undervisning som skal utvikle systemforståelse hos studentene.

Søkere uten formell kompetanse

Mangler du formell kompetanse, men har fem år eller mer relevant yrkespraksis innenfor bygg eller automasjon/ bygg- automasjon/ bygnngsdrift/ forvaltning, kan du søke. men da må du først sende cv til vår rådgiver for godkjenning. 

Kontakt Rita, skolens rådgiver: rita.immerstein@vtfk.no

Du kan også ringe skolen direkte.

Fra studieplan Bygningsautomatisering

 

Tema

Energidesign og bygningsfysikk med faglig ledelse

(Omfang 10fp)

 

Faglig ledelse (integrert)

Energimerking

Energivurdering

Klimaskjerm

NS3031

TEK

SIMIEN

Dokumentasjon      

Læringsutbytte for kandidaten

Kunnskap:

 • har kunnskap om energiflyten i bygg
 • har kunnskap om byggeskikk (tette bygg, kullebuer med mer)
 • har kunnskap om FDV
 • har kunnskap om energivurdering og energimerking av bygg
 • har kunnskap om myndighetenes krav til energibruk i bygg
 • har kunnskap om dokumentasjon innen energidesign og bygningsfysikk
 • kan oppdatere sin kunnskap om energidesign og bygningsfysikk
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen fagfeltet energidesign og bygningsfysikk

 

Ferdigheter:

 • kan gjøre rede for valg og bruk av tekniske løsninger i samsvar med miljø, operasjonelle krav og funksjon
 • kan kartlegge en situasjon i et bygg relatert til energibruk og funksjoner for å identifisere behov for teoretiske og praktiske problemstillinger
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen energidesign og bygningsfysikk og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff innen fagområdet energidesign og bygningsfysikk og vurdere relevansen for et arbeidsprosjekt
 • kan planlegge og gjennomføre prosjektaktiviteter i et energidesign og bygningsfysikk anlegg
 • kan kartlegge funksjonsfeil i bygget ved feilsøking og finne og iverksetting av tiltak

 

 

Generell kompetanse:

 • kan planlegge og gjennomføre prosjektaktiviteter i et energidesign og bygningsfysikk anlegg for å avdekke bygningas teoretiske og faktiske energibruk
 • kan planlegge og gjennomføre arbeid inne energidesign og bygningsfysikk ved å utøve tverrfaglig lederskap og ta ansvar under idriftsettelse innenfor rammene av gjeldende myndighetskrav, sikkerhet, kvalitet, økonomi og teknikk
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper som leverandører og spesialister for erfaringsutveksling og kompetansebygging og for å inngå formelle arbeidsavtaler
 • kan utføre arbeidet etter leverandørers og spesialisters behov og krav
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved bruk av avviksmeldinger ved eventuelle hendelser og bruke rapporteringen i kontinuerlig forbedringer
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i henhold til digital kommunikasjon som er i tråd med de etiske forutsetningene, juridiske retningslinjer for personvern og økonomiske krav innenfor gjeldende faglige normer

 

Emne 8

Tema

Feltbusser, systemintegrasjon, reguleringsteknikk, prosjektadministrasjon, vedlikehold m/faglig ledelse

 

(Omfang 15 fp)

Faglig ledelse (integrert)

Energisentraler

Feltbus

Mikroprosessor

Fra sensor til WEB

Topologi

ITB

Generell programmering, App for mobil tlf.

Generell styring og regulering (bygningsrelatert)

Måleteknikk (bygningsrelatert)

Entrepriseformer

Kvalitetsledelse

Vedlikeholds strategier

EPC

NS

Dokumentasjon 

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kunnskap om feltbusser og protokoller som er aktuelle for bygg
 • har kunnskap om elektronikk og mikroprosessorer
 • har kunnskap om programmering fra sensor til web
 • har kunnskap om Integrerte Teknisk Bygg
 • har kunnskap om grensesnitt mellom feltbusser og HMI
 • har kunnskap om programmering av HMI
 • har kunnskap om programmering av app for mobil tlf
 • har kunnskap om oppbygging og programmering av dataprogrammer
 • har kunnskap om styring og regulering av bygnigsautomasjon
 • har kunnskap om inneklima
 • har kunnskap om DSB sin rolle
 • har kunnskap om Nkom sin rolle
 • har kunnskap om vedlikehold
 • har kunnskap om FDV
 • har kunnskap om bruk av EPC kontrakter
 • har kunnskap om entrepriseformer
 • har kunnskap om kvalitetsledelse
 • har kunnskap om dokumentasjon
 • kan oppdatere sin kunnskap
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter

 

Ferdigheter:

 • kan gjøre rede for valg og bruk av tekniske løsninger i samsvar med miljø, operasjonelle krav og funksjon
 • kan kartlegge og dokumentere bruk av mikroprosessorer i bygnigsautomasjon
 • kan gjøre rede for valg og bruk av tekniske løsninger
 • kan gjøre rede for bruk av OPC server og klient
 • kan gjøre rede for bruk av topologiskisser
 • kan gjøre rede for valg programmerings verktøy
 • kan gjøre rede for bruk av app innen bygnigsautomasjon
 • kan kartlegge og dokumentere behov for HMI innen bygnigsautomasjon
 • kan gjøre rede for valg av styrings strategier innen bygnigsautomasjon
 • kan gjøre rede for parametere som påvirker inneklima
 • kan gjøre rede for valg av måletekniske løsninger
 • kan gjøre rede for valg og bruk av entrepriseformer
 • kan gjøre rede for valg og bruk av vedlikeholds strategier
 • kan kartlegge og dokumentere bruk av kompetanse
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen feltbus og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for et arbeidsprosjekt
 • kan planlegge og gjennomføre prosjektaktiviteter i et feltbusser
 • kan kartlegge funksjonsfeil i bygget ved feilsøking og finne og iverksetting av tiltak

 

Generell kompetanse:

 • kan planlegge og gjennomføre prosjektaktiviteter for å bruke feltbus teknologi i et bygg
 • kan planlegge og gjennomføre ITB rollen
 • kan planlegge og gjennomføre programmering av et HMI system
 • kan planlegge og gjennomføre idriftsettelse av tekniske anlegg innen bygnigsautomasjon
 • kan planlegge og gjennomføre vedlikehold
 • kan ta i bruk FDV systemer
 • kan planlegge EPC kontrakter
 • kan planlegge og gjennomføre anbudsrunder
 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter
 • kan planlegge og gjennomføre arbeid inne feltbus og utføre tverrfaglig lederskap og ta ansvar under idriftsettelse innenfor rammene av gjeldende myndighetskrav, sikkerhet, kvalitet, økonomi og teknikk
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper som leverandører og spesialister for erfaringsutveksling og kompetansebygging og for å inngå formelle arbeidsavtaler