Ekomkurs hos Nelfo i Møre og Romsdal

Ekomkurs åpent for alle starter opp onsdag 3. juni hos Nelfo i Møre og Romsdal. Det blir to samlinger og en eksamensdag. Vi tilbyr EKOM studie som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra denne modulen vil kandidaten kunne søke NKOM som autorisert installatør innen EKOM. Kurset er komprimert og du må påregne litt gruppearbeid på kveldstid på samlingen.
a

Se kalender:

Kursmodul 1

Kl

Onsdag 3. juni

10 00- 16 00

Torsdag 4. juni

09 00- 16 00

   

Kursmodul 2

 

Mandag 8. juni

09 00- 16 00

Tirsdag 9. juni

09 00- 16 00

Onsdag 10. juni

09 00- 14 00

Torsdag 11. juni Eksamen

09 00- 14 00 (15 00)

Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset

- Alarmsystemer og sikkerhet

- PC/ Data/ Tele- kommunikasjon og nettverk

- Adgangskontroll og kameraovervåking

Se kravene fra:

NELFO

Ekomnettautorisasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM  (tidligere Post -og teletilsynet)

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA). Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven. Kvalifisert person må kunne dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ett års relevant praksis må også dokumenteres med arbeidsattester eller en signert egenerklæring.

Les mer på NKOM om Ekom autorisasjon

Veiledning for tilbydere av telefoni, bredbånd osv.

Lovdata.no, Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

 

Læringsutbyttebeskrivelse EKOM kursmodul

15 studiepoeng

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • Oppbygging og virkemåte for ekom nett slik de er beskrevet i Nkoms ekom forskrift og Nkoms autorisasjonsforskrift.
 • Analoge og digitale kommunikasjonssystemer for overføring av kommunikasjonssignaler på alle typer medium. (parkabel, fiberoptisk kabel, koaksialkabel eller i fritt rom)
 • Oppbygging av store kommersielle ekom nett, sentraler og koblingsrom
 • Oppbygging av infrastruktur i alle typer bygg og mellom bygg ihht NEK 701 og NEK 702
 • EMC og EMI i alle typer ekom nett
 • Branntekniske krav
 • Relevante HMS krav
 • Planlegging, gjennomføring, testing og krav til dokumentasjon i forhold til gjeldende lover og normer.
 • Planlegging mht fremtidssikkerhet og kvalitet
 • EKOMs utvikling og plass i samfunnet i dag og i fremtiden
 • Egne utviklingsmuligheter innen fagfeltet ekom
 • Kontrakter, ansvarsrett og ulike entrepriseformer
 • Interkontroll forskriften

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for valg av teknisk løsning og materiell ut ifra teknisk dokumentasjon
 • hensyntar EMC krav
 • kan utføre arbeidet etter gitte spesifikasjoner fra kunde eller dennes representant.
 • Kan bruke programvare og verktøy for beregning. Planlegging og dokumetasjon av ekom nett
 • Kan bruke test- og måleinstrumenter for dokumentasjon ihht gjeldende krav og normer.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse ved å måle, teste og analysere egne og andres installasjoner og tolke resultater og justere/utbedre.
 • Kan finne og henvise til informasjon, som datablader og fagstoff innen ekom og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling.
 • Kan kartlegge en situasjon innen ekom og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kjenner til enhver tid gjeldende lover og forskrifter
 • Kan planlegge, prosjektere og velge riktig materiell for å bygge og drifte ekom nett alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og gjeldende regelverk.
 • Kan utføre arbeidet etter spesifikasjoner og kundens behov og krav.
 • Kan bygge faglige og tverrfaglige relasjoner for fremdrift i byggeprosjekt og erfaringsutveksling
 • Kan bidra til utvikling av en sunn bedriftskultur basert på de verdier som samfunnet ønsker og som vil gi bedriften et godt omdømme.
 • Kan utøve faglig ledelse
 • Har god forståelse for Arbeidsmiljøloven, Elsikkerhet, Interkontroll og HMS

 

Tilleggsemner som inngår for ulike yrkesgrupper:

Ut fra deltakernes behov, blir det utvidet undervisning innen:

Alarmbransjen

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Power over Ethernet

PC/Databransjen

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Protokoller, konfigurering og oppsett av kommunikasjonsutstyr

Låsesmeder

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike anlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • implementering mot styringssystemer og SD anlegg
 • Power over Ethernet

Hans Ole Dyrseth

Leder Prosjekt og marked

Fagskolen administrasjon

Næring, innovasjon og kompetanse

Telefon: 35564442 Mobil: 99622451

E- post: hans.ole.dyrseth@vtfk.no