Kvalitetssystem

Fagskolen Vestfold og Telemark er ikke ISO 9001 sertifisert. Men for å sikre ivaretakelse av alle krav, er fagskolens kvalitetssystem bygget opp i henhold til kapittelinndelingen i standarden ISO 9001:2000 og innholdet tilpasset DNV GL-ST-029:2017. Kvalitetssystemet ble godkjent av DNV GL 30.06.2014 og revideres årlig av DNV-GL.
Det stilles krav til våre utdanninger fra flere instanser, blant annet fra Sjøfartsdirektoratet, DSB og NKOM, som stiller de faglige krav. NOKUT stiller krav til system for å sikre god utdanningskvalitet.

Hovedprinsippet med et kvalitetssystem er at vi følger forbedringsyklusen:
planlegg – utfør – vurder-iverksett, og at vi kontinuerlig forbedrer oss.

KVALITETSSYSTEMET ER UNDER REVIDERING I STUDIEÅRET 22 - 23

 

Kvalitetspolitikk, kvalitetsmål og kvalitetsmanual

Kvalitetsystemet utvikles og forbedres kontinuerlig ved bruk av kvalitetspolitikk, kvalitetsmål, resultat av revisjoner, analyse av data, korrigerende og forebyggende tiltak og ledelsens gjennomgang. I tillegg til en kvalitetsmanual som dokumenterer prosedyrer for aktiviteter skal kvalitetsystemet også sikre at utøvelsen er i samsvar med regelverket.

Kvalitetspolitikken er organisasjonens overordnede hensikter og retning angående kvalitet, slik dette formelt er uttrykt av den øverste ledelsen. Kvalitetsmålene er de mål som forsøkes oppnådd, eller som det siktes mot når det gjelder kvalitet.

Kvalitetsmanualen beskriver det systemet ledelsen har etablert for å sikre at studentene får kunnskap, ferdigheter og holdninger i henhold til utdanningens målsettinger og krav.

Skjemaer

Skjemaene er til bruk for skolens studenter, lærere og ledelse, samt eksterne interesser. De er utarbeidet for både å dokumentere og evaluere skolens utdanningstilbud og skolens rammefaktorer. I tillegg nyttes en rekke skjemaer som sjekklister, søknader og rapporter.

Prosedyrer

Prosedyrene beskriver en fremgangsmåte for utførelse av handlinger i en gitt rekkefølge. Dette for å sikre at beskrevet arbeidsoperasjon blir utført på en sikker forhåndsdefinert måte innen et gitt tidspunkt.

Dreiebøker

Dreiebøkene skal være et verktøy som i henhold til kvalitetssystemet og sammen med andre planer skal bidra til å sikre god kvalitet og igangsetting av aktiviteter og prosesser til riktig tid.