Vannbehandling i prosess og produksjonsbedrifter

Kurset har en arbeidsmengde tilsvarende 15 studiepoeng og er velegnet for ansatte ved alle typer vannbehandlingsanlegg, både drikkevann, matevann til industri, kommunalt og industrielt avløp. Produksjons og prosess- medarbeidere. Automatikere, elektrikere og mekanikere. Videre for firma og entreprenører som leverer deler og utstyr mot renseanlegg. Kurset er også velegnet for personer som jobber både med planlegging og drift/ vedlikehold. Kurset er basert på et valgbart emne i Maskinteknikk utdanningen, men utvidet en del.
Det er også godt egnet for ingeniører, rådgivere og fagarbeidere som ønsker å endre eller spisse sin kompetanse mot industrielle og kommunale vannbehandlingsanlegg/ renseanlegg.

Generelt

Kursets er relevant for både landbasert industri, oljerelatert virksomhet, smelteverk matbedrifter og offentlig avløp.
Vi vektlegger fremtidige krav til energigjenvinning og CO2 fotavtrykk. Vi gjennomgår de mest kjente metoder for vannbehandling og det utstyret som anvendes i disse prosessene. Vi gjennomgår metoder for representativ prøvetaking og de mest brukte analysemetodene innenfor fagområdet. 

 

Målgruppe

Ansatte ved renseanlegg , både kommunalt og industrielt avløp. Produksjons og prosess- medarbeidere. Automatikere, elektrikere og mekanikere.

Kurset er også velegnet for firma og entreprenører som leverer deler og utstyr mot renseanlegg.

Kurset er velegnet for personer som jobber både med planlegging og drift/ vedlikehold.

Det er også godt egnet for ingeniører, rådgivere og fagarbeidere som ønsker å endre eller spisse sin kompetanse mot industrielle og kommunale vannbehandlingsanlegg/ renseanlegg.

Kursets innheold er relevant for både landbasert industri, oljerelatert virksomhet, smelteverk matbedrifter og offentlig avløp.

 

Kompetansebevis og sluttvurdering 

Studiet er et valgfag på med en arbeidsmengde på 15 studiepoeng. I tillegg til undervisningen må studentene regne med noe egeninnsats gjennom to obligatoriske innleveringer. Disse oppgavene skal knyttes til studentens egen hverdag og danner grunnlag for sluttvurderingen. Etter endt og bestått studie får du et kompetansebevis fra Fagskolen Telemark.

 

FAGINNHOLD

Overordnede krav til vannkvalitet, globalt, nasjonalt og lokalt.

Kvalitet og økonomi, hvordan sikre optimal drift til best mulig økonomi. Avvikbehandling og problemløsning.

Grunnleggende kunnskap i utstyrs-forståelse med grunnleggende teori / forkortelser/ definisjoner.

GRUNNLAG : Grunnleggende begreper, kjemisk forståelse, metoder for behandling/ rensing, utstyr, prinsipper for design, floculanter, analyseverdier, optimale driftsparametre for bio- kultur.

Gjennomgang av anlegg innen gass og oljeindustri, sulfid og BTEX problematikk, anlegg for generell industri, gruve og tunell- drift og offentlige avløp med og uten nitrogenfjerning. Metodene er både kjemisk felling, mekanisk og biologisk. Innføring av prosesskontroll. Innføring av reelle driftscase med problemløsning.

Innføring i drifts-analyser. Innledning til ulike metoder for slambehandling.

Innføring i anlegg med kjemisk felling men med ulike metoder for slambehandling.

Gjennomgang av ulike bakterier, flokkdannelser, mikro-dyr etc. Gir grunnlag for mikroskopi for drifts-analyser og bedre drifts-forutsetninger.

Ulike former for slambehandling og dimensjonering. Innføring i hvordan forbrenningsanlegg kan være et alternativ. Energi og CO2 betraktninger. Metoder og prinsipper for gass og slambehandling. Helse, miljø og sikkerhet.

HMS (- arbeid innen avløp/ Forskrift, momenter ved kontakt mot Arbeidstilsynet) : Et konkret og direkte opplegg for HMS arbeid.

 

FAGINNHOLD - TILLEGG

GREVE : Innføring i biogass-anlegg for husdyrgjødsel og mat-avfall.

GASSTURBIN : Innføring i gassturbindrift (eget kompendie for detaljer innen design, tetning- system, prosesscontrol).

DIVERSE VANNBEHANDLING : Behandling for elektrokjele/ ionebytting og gas-stripping. Drikkevannbehandling.

Kompendier : Rapporter, prosjekter, stillingsinstruks, Notat sjøvann- bio- beskyttelse, Notat kjølevann- korrosjons-beskyttelse, granskningsrapport etter ulykke- vannrenseanlegg.

 

LÆRINGSUTBYTTE :

Kunnskap :

K1: kan gjøre rede for de vanligste prinsippene for vann- og avløpsrensing

K2: forstår og kan beskrive behandlingsprosesser for ulike typer vann, avløp og for å møte spesifiserte krav.

K3: har grunnleggende forståelse for bærekraftige systemer.

K4: kan gjøre rede grunnleggende design av komponenter og prosesser for å møte gitte krav.

K5: kjenner aktuell forskning/utvikling innen fagfeltet

K6: forstår driftssikkerhet og analysemetoder

 

Ferdigheter :

F1: kan drifte og optimalisere konvensjonelle vann og avløpsprosessene

F2: kan benytte analysemetoder for driftssikkerhet og risiko- og pålitelighet.

F3: kjenner til ulike vedlikeholds strategier og metoder for valg av vedlikeholdssystem

F4: kan gjennomføre enkle kost-nytte analyser av behandlingsprosesser

F5: kan benytte relevant problemløsningsmetodikk

F6: kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

F7: kan finne henvise til relevant informasjon og fagstoff og vurdere relevansen

F8: kan kartlegge en situasjon, identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

F9: kommuniserer effektivt innenfor fagfelt, med andre faglige interessenter og det generelle publikum

 

Generell kompetanse :

G1: kan delta i systemdesign og detaljprosjektering og valg av hensiktsmessige prosess løsninger.

G2: kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver innen drift av vannrenseprosesser og bioprosesser alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer

G3: kan bygge relasjoner mellom industriell og kommunal vannrensing og på tvers av fag, samt eksterne målgrupper.

G4: kan bidra til organisasjonsutvikling

 

Kontaktpersoner

Senioringeniør Gunnar Hauge Kristiansen 

gunnar-h.kristiansen@vtfk.no

Tlf. 47 61 07 88

Gunnar har lang fartstid innen prosjektering, commisioning, drift og vedlikehold av avløpsanlegg.