Kurs i forebygging av tvang og makt

Grunnet Covid 19 blir kursene nettbasert. Det har vært stor interesse for dette emnet. Vi jobber med å få flere midler for gratis gjennomføring for alle som har søkt. Det blir ventelisten vår. Register deg gjerne på ventelisten vår. Vi vil søke nye midler som kan forventes i april/ mai -21. Nye kurs vil i så fall komme før sommeren -21. Deltakere vil få en epost om dere kommer inn, eller står på venteliste for neste runde. Deretter kommer det en egen epost med login og opplæring til e- læringsplattform og Canvas (sted for henting av kursmateriell og innlevering av læringsnotat)

Påmelding til venteliste

Kurset er i første omgang finansiert av fylkesmannen, men målet er å utarbeide en offentlig godkjenningsordning. Det vil avholdes to identiske gjennomganger. Disse to kursene vil være uten deltakeravgift.

Kurset har en arbeidsmengde tilsvarende 5 studiepoeng der omfanget er 90 timer.

Kurset har som formål å gi helsearbeidere bedre innsikt og forståelse til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. som omhandler lover og rettigheter rundt bruk av makt og tvang. Det vil bli satt søkelys på tematikk som etikk, kommunikasjon og samhandling, og rettssikkerhet. Målgruppen er foreløpig tenkt å være personer som jobber i bolig for/med personer med utviklingshemning eller som har bistandsbehov i hverdagen. Ansatte både med og uten formell utdanning kan følge kurset. På bakgrunn av Covid19- situasjonen er det muligheter for at kursene må gjøres nettbaserte. Myndighetenes råd om smittevern vil bli fulgt.

Kalender for gjennomføring

Nettkurs 1
kl. 14 00-  18 00

Dato

Tema

tirsdag 19.01

Etikk

tirsdag 26.01

Etikk

tirsdag 02.02

Etikk

tirsdag 09.02

Rettsikkerhet

tirsdag 16.02

Rettsikkerhet

tirsdag 23.02

Vinterferie

tirsdag 02.03

Rettsikkerhet

tirsdag 09.03

Kommunikasjon

tirsdag 16.03

Kommunikasjon

Nettkurs 2
kl. 14 00-  18 00

Dato

Tema

tirsdag 09.02

Etikk

tirsdag 16.02

Etikk

tirsdag 23.02

Vinterferie

tirsdag 02.03

Etikk

tirsdag 09.03

Rettsikkerhet

tirsdag 16.03

Rettsikkerhet

tirsdag 23.03

Rettsikkerhet

tirsdag 06.04

Kommunikasjon

tirsdag 13.04

Kommunikasjon

 

Alle påmeldte deltakere får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres).

Kurset tar hensyn til og følger nasjonale retningslinjer ift covid-19 epidemien, og antall plasser på kurset er derfor begrenset. Venteliste vil opprettes dersom det blir mange påmeldte. Den enkelte påmeldte vil få beskjed om sin plass.

  • Praktisk rettet undervisning og oppgaver
  • 45 timer undervisning
  • En dag per uke, totalt åtte oppmøter.
  • Inntil 45 timer egeninnsats
  • Kurs 1 ved Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Horten har oppstart uke 3, 2021
  • Kurs 2 ved Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Porsgrunn har oppstart uke 6, 2021

Hensikt
Når makt og tvang blir brukt skal helsearbeidere kjenne til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. som omhandler lover og rettigheter rundt bruk av tvang og makt.

Målet med kurset er primært å forebygge slik at bruk av tvang og makt ikke blir nødvendig, men også å øke kompetansen rundt lovverk og rettigheter der vedtak om tvang og makt foreligger.

Målgruppe
Personer som jobber for/med personer med utviklingshemning eller annet hjelpebehov.  

Forkunnskaper - opptakskrav
Kurset passer både for de med og uten formell utdanning. Høyere utdanning, fagarbeidere og ansatte uten formell utdanning kan følge kurset. 

Læringsutbytte

Kurset vil ta for seg temaer som etikk, kommunikasjon og samhandling og rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt for å sette helsearbeideren bedre i stand til kjenne lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Kurset vil ligge på fagskolenivå, nivå 5.1 i NKR (Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring).

Innhold:

Etikk
- Menneskesyn
- Verdier, prinsipper og etiske dilemma
- Menneskerettigheter
- Utviklingsforstyrrelse
- Yrkesetikk

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt
- Lovverket, en innføring i hva som er lov og ikke
- Kapittel 4a
- Kapittel 9
- Kapittel 10 – tvangstiltak ovenfor rusmiddelavhengige
- Dokumentasjon
- Brukerens krav og rettigheter
- Assistentens lovfestede plikter og handlingsrom
- Forebygging av tvang og makt ved utviklingshemming
- Praktisering av lovverket
- Hvordan praktisk utføre arbeidet
- Hverdagsmestring

Kommunikasjon og samhandling
- Kommunikasjonsteori
- Profesjonell kommunikasjon
- Personlig kompetanse og relasjonskompetanse
- Samhandling i grupper
- Håndtering av situasjoner som kan utløse bruk av tvang
- Konflikthåndtering

Med forbehold om endringer og tilpasning til deltakernes behov.

Sluttvurdering

Du skal utarbeide et læringsnotat der du skal vurdere ditt eget læringsutbytte (Det du har lært og hvor relevant det er) og muligheten av hvordan dette kan brukes i eget yrke eller jobb. Dette skal innleveres som et eget dokument i Canvas. (Skolens e- læringsportal)

Vurderingen er Bestått/ Ikke bestått. Faglærer gir deg en tilbakemelding på innleveringen.
Ved Bestått vil du få tildelt et deltakerbevis som viser innholdet i kurset

Metode

Kursomfanget vil være en arbeidsmengde tilsvarende 5 studiepoeng (90 timer), hvor 50% vil være underviste timer og resterende 50% vil brukes til selvstudie. Selvstudie vil eksempelvis bestå av oppgaver relatert til egen jobb eller praktisk rettet arbeid, og nettkurs.

Undervisningen vil bestå av 8 forelesninger a 4 undervisningstimer, bestående av forelesninger i etikk, kommunikasjon og samhandling og lovdata og rettsikkerhet.

Det blir praktiske øvinger, gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark, i samarbeid med Herøya Kompetansesenter og Abcent AS.

Kurset er finansiert av Fylkesmannen Vestfold og Telemark, og det vil ikke være deltakeravgift.

Opplæringen er planlagt med oppstart i henhold til planen ovenfor. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere.

Undervisningen går over totalt 45 timer, og vil i hovedsak være oppmøtebasert. Den enkelte kursdeltaker må regne med å i tillegg bruke inntil 45 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Undervisningen kjøres én dag pr uke i tidsrommet kl 14.00 – kl 18.00. Med vinterferie i uke 8.

Det vil i etterkant av disse kursene utarbeides et nettbasert kurstilbud.
På bakgrunn av Covid19- situasjonen er det muligheter for at også disse kursene må gjøres nettbaserte.

Om Ts Goup

I 2018 startet vi TS Kompetansesenter og fremstår nå som en totalleverandør av kurs og kompetanse! Kursene gjennomføres av våre dyktige lærere og instruktører som er gode til å formidle sin fagkompetanse. På de fleste av våre kurs stilles ingen krav til forkunnskaper for å kunne delta og er det krav til forutgående kurs kan vi selvsagt bistå med dette. Kompetansebevis blir utstedt til både deltakerne og bedriften for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Om abcent

Abcent er et privat omsorgs foretak med hovedfokus på avlastning- og omsorgstjenester for barn og voksne.

Tjenestene som tilbys i Abcent-Omsorgstjenesten:

Omsorgstjenester for eldre, der vi bistår med ulike oppgaver hjemme hos våre kunder. Alt fra husvask til handleturer, eller en liten hårvask mm.

Avlastningstjenester for personer med funksjonshemninger eller stort omsorgs behov.

Ledsagertjenester for elever som kan oppleve anfall eller andre utfordringer under reiseveien til og fra skolen.

Foredrag for bedrifter og forsamlinger

Brukerstyrt personlig assistanse for de som ønsker seg større grad av selvstendighet i hverdagen.

Praktisk bistand for de som har fått innvilget bistand i hjemmet av kommunen.