Industriell digitalisering, modul 1

Fagskolen i Vestfold og Telemark tilbyr sammen med TS kompetansesenter og Industrial GreenTech modulbasert opplæring i Industriell digitalisering på vegne av Kompetanse Norge. Hensikten med kursene er at ansatte i industri og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye digitale teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen. Her vil vi fokusere både på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser.
Modul 1 består av fire todagers kurs med ett nytt emne for hver gang. Det påløper ingen kostnader for kursdeltagerne. Du trenger egen bærbar pc.
Datoer kommer i begynnelsen av juli. Detaljer om kursene står på infosiden. Kursene starter opp i månedsskiftet august/ september. Hvis du melder deg på flere kurs, send inn ett skjema for hvert av dem. Når alle fire emner er gjennomført, utstedes kompetansebevis.

Emne 1

Anvendt kjemiteknikk i produksjonsprosesser

Dettte emnet gir deg en innføring i den organiske kjemien knyttet til reformeravsnittet i ammoniakkfabrikken der våtgass, (etan, propan, butan) sammen med vann knuses til hydrogengass og CO/CO2. Videre vil du få en innføring i vannvaskeanlegget som egentlig er et stort CO2- renseanlegg. Dag 2 blir det omvisning på prosess- simulatoren, reformeravsnittet og vannvaskeanlegget. 

Gjennomføring
Klasserom/ forelesning: To hele dager på forskjellige uker i Porsgrunn

I tillegg til dette tilbys bedriftsbesøk hos en relevant bedrift (Står i agenda)

Kostnader
Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Kursbevis
Det deles ut kursbevis når alle fire moduler er gjennomført.

Påmelding

Påmelding gjør du her

Innhold: 

Dag 1

Kjemi grunnlag:

Kjemiske reaksjoner i reformere. Endoterme og eksoterme reaksjoner

Fjerne CO2 i gass vha absorbsjon

Industriell vannrens, dynasand, ionebyttefilter

Måle- styre og reguleringsteknikk:

Brennerregulering reformer, trykkregulering reformer.

Optimalisering vannvask vha analyser

Overvåking tiltak vannrens

Apparater og utstyr:

Oppbygging virkemåte reformere i NII

Oppbygging virkemåte absorbsjonstårn

Gjennomgang av regulatorsløyfe, fra ventil til kontrollrom

 

Dag 2

Presentasjon av digital tvilling

Innføring i simulator, eksempel NII prosess- simulator.

Fordeler og bruk med en slik simulator

Omvisning i anlegg

Omvisning ute i felt, reformer og vannvask pluss vannrens.

Visning av OTS rom. (Simulator)

 

Oppgave, innlevering

Hvilke kunnskaper og erfaringer kan jeg ta med meg videre om dette? Er det noe jeg kan overføre til mine gen jobb/ bedrift?

 

Omvisning

Reformeravsnitt (Knusing av hydrokarboner) og vannvaskeanlegg (CO2- renseanlegg)

Emne 2

IOT og sensorteknologi i framtidens produksjon

 

Gjennomføring

En dag på TS Kompetansesenter (B.25) i Porsgrunn

En dag på Emerson Automation Solutions, Dokkveien 8 Porsgrunn

I tillegg til dette tilbys bedriftsbesøk hos en relevant bedrift (Står i agenda)

 

Kostnader
Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Kursbevis
Det deles ut kursbevis når alle fire moduler er gjennomført.

Påmelding

Påmelding finner du øverst til høyre på siden

 

Innhold: 

Dag 1 teori

-Fra Industri 2.0 til 4.0, sett fra fagoperatørens perspektiv

-Industrial internet of things (IIoT) skyen, og hvilke muligheter det gir.

-Smarte sensorer, multifunksjonalitet. Muligheter og begrensninger.

-Den Digitale fabrikken: informasjon er tilgjengelig, alltid overalt og konsekvenser i forbindelse med dette.

-Utviklingen videre. Hvilke muligheter ligger i teknologien?

 

Dag 2 praktiske øvelser Emerson

Kurset blir lagt opp som en interaktiv workshop med fokus på bruk av sensorteknologi og digitalisering for å optimalisere de 4 viktigste forretningsdrivere for et typisk produksjonsanlegg.

 • Drift
 • HMS
 • Vedlikehold
 • Energiforbruk / utslipp

Det vil bli gitt konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i praksis Studentene vil således bli satt i stand til å kunne identifisere potensielle applikasjoner som egner seg til å forbedre drift, vedlikehold, HMS, energiforbruk og utslipp og foreslå konkrete løsninger for å oppnå forbedringer.

 

 

Emne 3 

Elektronisk kommunikasjon og datasikkerhet

Dette emnet gir deg en innføring i temaene Elektronisk kommunikasjon (EKOM) og datasikkerhet. Du vil forstå hvordan  digitale signaler formidles, både kablet og trådløst. Du vil få en forståelse av båndbredde og forstyrrelser som kan oppstå. Dag 2 er en spennende innføring i hva som påvirker datasikkerheten, og hvordan vi bedre kan sikre våre data.

2 dager Stein Klevan og Ludwig Sandell

Gjennomføring
To hele dager på TS Kompetansesenter

I tillegg til dette tilbys bedriftsbesøk hos en relevant bedrift (Står i agenda)

Kostnader
Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Kursbevis
Det deles ut kursbevis når alle fire moduler er gjennomført.

Påmelding

Påmelding finner du øverst til høyre på siden.

Innhold: 

Dag 1, Elektronisk kommunikasjon Foreleser: Stein Klevan, Sintel

 • Oppbygging og virkemåte for ekom nett slik de er beskrevet i Nkoms ekom regelverk
 • Analoge og digitale kommunikasjonssystemer for overføring av kommunikasjonssignaler på alle typer medium.
 • Oppbygging av store kommersielle ekom nett, sentraler og koblingsrom
 • Oppbygging av infrastruktur i alle typer bygg og mellom bygg ihht NEK 701 og NEK 702
 • EMC og EMI i alle typer ekom nett
 • Planlegging, gjennomføring, testing og krav til dokumentasjon i forhold til gjeldende lover og normer.
 • Planlegging mht fremtidssikkerhet og kvalitet
 • EKOMs utvikling og plass i samfunnet i dag og i fremtiden

 

Dag 2, datasikkerhet. Foreleser Ludwig Sandell, Dignatio

 • Generell innføring i Datasikkerhet.
 • Lover, regler og standarder 
 • Sikkerhet, trådløse nettverk og enheter.
 • Sikkerhet, kablede nettverk og enheter.
 • De vanligste formene for angrep rettet mot virksomheter i Norge
 • Hva er sikkerhetskultur og hvorfor er det viktig?
 • Privat bruk av utstyr som benyttes i virksomheten.
 • Forhåndstiltak for virksomheten.
 • Ditt ansvar som bruker av nettverk og enheter.

Emne 4

Digitale verktøy i HMS- og kvalitetsarbeidet

Dag 1 blir det presentert hvordan et prosessanlegg med store krav til sikkerhet og regularitet planlegger og gjennomfører vedlikeholdsarbeidet med digitale verktøy. Dag 2 blir det vist praktiske eksempler på hvordan dette gjøres for å sikre minst mulig nedetid og lavest mulig kostnader.

Gjennomføring
Klasserom/ forelesning: To hele dager på forskjellige uker i Porsgrunn

I tillegg til dette tilbys bedriftsbesøk hos en relevant bedrift (Står i agenda)

Kostnader
Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Kursbevis
Det deles ut kursbevis når alle fire moduler er gjennomført.

Påmelding

Påmelding finner du øverst til høyre

Innhold: 

Dag 1

HMS arbeid i industrien:

Krav til sikkerhet, organisering, daglig fokus på sikkerhet, jobbe i et ex område, beredskap

Systemer digitalt og praksis:

SAP, Synergi, Sheared learning, AET, SJA, overvåkning prosess, kristisk prosess/ustsyr.

Apparater og utstyr:

Gassmålinger bærbare og stasjonære, brannteori, begreper innen gass/eksplosjonsteori

 

Dag 2

Presentasjon av digital tvilling

Pumpehavari, innmelding, klargjøring, reparasjon, ferdigstillelse.

Omvisning i anlegg

 

Oppgave

Hva kan jeg som ansatt gjøre for å bidra positivt til å jobbe med dette i min bedrift?

Hvordan fungerer HMS, sikkerhet rundt vedlikehold i min bedrift?

 

Omvisning

Green Industry Cluster Norway - GICN

springer ut fra tre eksisterende industrinettverk i Telemark fylke med rundt 100 bedrifter og omsetning på rundt 30 MRD NOK. Klyngens kjerne; Norges største konsentrasjon av prosessindustri, primært innenfor petrokjemi, metall og sement, ligger i Grenlandsregionen. Flere av de store aktørene er utenlandsk eid og eksporterer sine produkter i et globalt marked med stor etterspørsel. Yara leverer gjødsel, Eramet raffinerte manganlegeringer til bruk i stålindustrien, REC Solar silisiumblokker til solcelleindustrien, Norcem sement og de petrokjemiske bedriftene Ineos og Inovyn plastmaterialer; alt er produkter verden trenger også i fremtiden. De store prosessbedriftene i regionen støtter seg på en bred og faglig sterk leverandørindustri samt forsknings- og utviklingsaktører som leverer både til prosessindustrien regionalt og til offshore- og landbasert industri nasjonalt og internasjonalt. Les mer

TS Group og Ts Academy

TS Group er et konsern som leverer multidisipline industrielle løsninger. Vi leverer tjenester innen engineering, vedlikehold og modifikasjoner, driftsstøtte, kurs og opplæring. TS har vokst til å bli en ledende leverandør og har langsiktige avtaler med de største aktørene innenfor våre forretningsområder.

Våre kunder, enten de er onshore eller offshore, skal generere store verdier gjennom hele livsløpet, fra planlegging og utbygging til oppstart og drift. TS bidrar i alle faser med målsetning om å skape varige verdier for våre kunder gjennom fleksibilitet og kompetanse. Vi er alltid klare for å bistå kunden – både på planlagte oppgaver og akutte utfordringer. Les mer