Industriell digitalisering, modul 1

Fagskolen i Vestfold og Telemark tilbyr sammen med Herøya Industripark, TS kompetansesenter og Industrial GreenTech modulbasert opplæring i Industriell digitalisering på vegne av Kompetanse Norge. Hensikten med kursene er at ansatte i industri og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye digitale teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen. Her vil vi fokusere både på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser.
Modul 1 består av fire todagers kurs med ett nytt emne for hver gang. Det påløper ingen kostnader for kursdeltagerne. Du trenger egen bærbar pc.
Nye datoer settes etter behov. Hvis du melder deg på flere kurs, send inn ett skjema for hvert av dem. Du får deltakerbevis for hvert kurs. Når alle fire emner er gjennomført, utstedes Modulbevis.

Emne 1

Anvendt kjemiteknikk i produksjonsprosesser

Mer informasjon om datoer og påmelding i kurskalender.

Kursbeskrivelse

Dag 1 Emnet gir deg en innføring i den organiske kjemien knyttet til reformer avsnittet i ammoniakkfabrikken der våtgass, (etan, propan, butan) sammen med vann knuses til hydrogengass og CO/CO2. Videre vil du få en innføring i vannvaskeanlegget som egentlig er et stort CO2- renseanlegg. 
Dag 2 blir det omvisning på prosess- simulatoren, reformer avsnittet og vannvaskeanlegget. Det vil bli fokus på de muligheter digitalisering har for å sikre riktig framdrift og god jobbutførelse

Gjennomføring

Klasserom/ forelesning: To hele dager på forskjellige uker i Porsgrunn

I tillegg til dette tilbys bedriftsbesøk hos en relevant bedrift (Står i agenda)

Kostnader

Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Dokumentasjon på gjennomførte kurs

Det deles ut deltakerbevis for hvert emne, og et modulbevis når modulen er gjennomført i sin helhet. Det kreves minst 80% deltakelse.

Påmelding

Påmelding finner du øverst på denne siden

Målbeskrivelse

Anvendt kjemiteknikk i produksjonsprosesser:

Etter disse to dagen bør deltageren ha fått mer kunnskap om

 • Grunnleggende uorganisk og organisk kjemi og CO2 håndtering.
 • Hvordan analyser brukes til å påvirke/styre prosessen.
 • Hvordan digital teknologi kan bidra til opplæring, kompetanse, uttesting og optimalisering.
 • Hvordan smart teknologi innen sensorer kan forbedre prosessovervåking og driftstid.

Emne 2

IOT og sensorteknologi i framtidens produksjonsprosesser

Mer informasjon om datoer og påmelding i kurskalender.

Emnebeskrivelse:

Emnet tar for seg overgangen fra industri 2.0 til 4.0 sett fra fagoperatørens perspektiv. Vi ser på Internett of Things (IoT), skyen, sensor og sensorteknologi med eksempler på hvordan dette kan utnyttes i industriell sammenheng. Gjennom gruppearbeid vil vi diskutere mulige eksempler fra studentenes egen bedrift, hvor bruk av IoT, sensorteknologi og digitalisering kan benyttes for å optimalisere de viktigste forretningsdriverne for et typisk produksjonsanlegg. Vi vil også, i dialog med studentene, drøfte eksempler på hvor implementering av ny teknologi og digitalisering er gjennomført og hvilke erfaringer man har knyttet til dette.

 

Målbeskrivelse:

 • Har kjennskap til IoT (Internet of Things, Tingenes Internett).
 • Har kunnskap om sensor og måleteknikk
 • Har kunnskap om fordeler og begrensninger ved bruk av smarte sensorer
 • Ha kjennskap til sensorteknologi og digitalisering og mulighetene for prosessindustrien.
 • Har kunnskaper om digitaliseringsmuligheter for bedre prosessovervåking
 • Ha forståelse for betydningen og muligheten som ligger i data tilgjengelig «overalt og alltid».
 • Har innsikt i hvordan digital teknologi kan bidra til vedlikehold, HMS, energiforbruk og utslipp.
 • Forstå mulighetene som ligger i gradvis digitalisering av infrastruktur
 • Kan delta i utvikling av arbeidsmetoder basert på digital teknologi.

Emne 3 

Digital kommunikasjon og datasikkerhet

Mer informasjon om datoer og påmelding i kurskalender.

Kursbeskrivelse

Dette emnet gir deg en innføring i temaene Elektronisk kommunikasjon (EKOM) og datasikkerhet. Du vil forstå hvordan  digitale signaler formidles, både kablet og trådløst. Du vil få en forståelse av båndbredde og forstyrrelser som kan oppstå. Dag 2 er en spennende innføring i hva som påvirker datasikkerheten, og hvordan vi bedre kan sikre våre data.

 

Gjennomføring

To hele dager på TS Kompetansesenter

I tillegg til dette tilbys bedriftsbesøk hos en relevant bedrift (Står i agenda)

 

Kostnader

Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

 

Dokumentasjon på gjennomførte kurs

Det deles ut deltakerbevis for hvert emne, og et modulbevis når modulen er gjennomført i sin helhet. Det kreves minst 80% deltakelse.

 

Påmelding

Påmelding finner du øverst på denne siden

Emne 4

Digitale verktøy i HMS- og kvalitetsarbeidet

Mer informasjon om datoer og påmelding i kurskalender.

Kursbeskrivelse

Dag 1 blir det presentert hvordan et prosessanlegg med store krav til sikkerhet og regularitet planlegger og gjennomfører vedlikeholdsarbeidet med digitale verktøy.

Dag 2 blir det vist praktiske eksempler på hvordan dette gjøres for å sikre minst mulig nedetid og lavest mulig kostnader.

Målsetting

•Deltakeren bør etter disse to dagene fått mer kunnskap om krav til HMS arbeid i industrien.

•Hvordan man bruker digitale verktøy for vedlikeholdsplanlegging, rotårsaksanalyse og sikkerhetsfokus.

•Hvordan smart teknologi kan bidra til forbedret forebyggende vedlikehold, lengre driftstid og bedre økonomi.

 

Gjennomføring

Klasserom/ forelesning: To hele dager på forskjellige uker i Porsgrunn

I tillegg til dette tilbys bedriftsbesøk hos en relevant bedrift (Står i agenda)

Kostnader

Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Dokumentasjon på gjennomførte kurs

Det deles ut deltakerbevis for hvert emne, og et modulbevis når modulen er gjennomført i sin helhet. Det kreves minst 80% deltakelse.

Påmelding

Påmelding finner du øverst på denne siden

Green Industry Cluster Norway - GICN

springer ut fra tre eksisterende industrinettverk i Telemark fylke med rundt 100 bedrifter og omsetning på rundt 30 MRD NOK. Klyngens kjerne; Norges største konsentrasjon av prosessindustri, primært innenfor petrokjemi, metall og sement, ligger i Grenlandsregionen. Flere av de store aktørene er utenlandsk eid og eksporterer sine produkter i et globalt marked med stor etterspørsel. Yara leverer gjødsel, Eramet raffinerte manganlegeringer til bruk i stålindustrien, REC Solar silisiumblokker til solcelleindustrien, Norcem sement og de petrokjemiske bedriftene Ineos og Inovyn plastmaterialer; alt er produkter verden trenger også i fremtiden. De store prosessbedriftene i regionen støtter seg på en bred og faglig sterk leverandørindustri samt forsknings- og utviklingsaktører som leverer både til prosessindustrien regionalt og til offshore- og landbasert industri nasjonalt og internasjonalt. Les mer

TS Group og Ts Academy

TS Group er et konsern som leverer multidisipline industrielle løsninger. Vi leverer tjenester innen engineering, vedlikehold og modifikasjoner, driftsstøtte, kurs og opplæring. TS har vokst til å bli en ledende leverandør og har langsiktige avtaler med de største aktørene innenfor våre forretningsområder.

Våre kunder, enten de er onshore eller offshore, skal generere store verdier gjennom hele livsløpet, fra planlegging og utbygging til oppstart og drift. TS bidrar i alle faser med målsetning om å skape varige verdier for våre kunder gjennom fleksibilitet og kompetanse. Vi er alltid klare for å bistå kunden – både på planlagte oppgaver og akutte utfordringer. Les mer