Delutdanninger i Industriell Digitalisering.

Disse delutdanninger er hentet fra studiet Digitalisering og prosessteknikk, 30 studiepoeng. Fagskolen i Vestfold og Telemark tilbyr sammen med Herøya Industripark, TS kompetansesenter, Green Industry Cluster og Industrial Green Tech delutdanninger i Industriell digitalisering finansiert av Kompetanse Norge. Utdanningene er utviklet i et samarbeid med teknologileverandører, kunnskapsbedrifter og industribedriftene i regionen. Hensikten er at ansatte i industri og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen. Her vil vi fokusere både på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser.
Deltakeravgiften vil inntil videre dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Med bakgrunn i smitteøkning i Porsgrunn og anbefaling fra FHI velger vi å tilby dette heldigitalt ( så langt som praktisk mulig) og vil derfor bruke Teams. Konsekvensen av det er at vi kan øke antall plasser til inntil 20. Forelesninger vi gå fra 12 00-16 00, 5 undervisningstimer respektive dager( godt være ferdig noe før enkelte dager) Det er anledning til å melde seg på enkeltemner, hvis ikke anledning til å delta på alle emner. Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 35 timer timer i arbeidstiden og den enkelte må avklare dette med sin arbeidsgiver. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 40 timer fritid til etterarbeid/forberedelser for hver samling. I tillegg til dette skal det utarbeides et læringsnotat. Total arbeidsmengde beregnes til 100 timer.

Planlagt oppstart

 

1

Industriell digitalisering fra Industri 2.0 til 4.0.     

Dato kommer

2

Internet of Things (IoT) og skyen.            

 

3

Sensorer og sensorteknologi

 

4

Den Digitale Fabrikken.

 

5

Praktiske øvelser m/Emerson

 

6

Datasikkerhet og digital infrastruktur.

 

7

Workshop.

 

Industriell digitalisering, modul 1

Fagskolen i Vestfold og Telemark tilbyr sammen med Herøya Industripark, TS kompetansesenter og Industrial GreenTech modulbasert opplæring i Industriell digitalisering på vegne av Kompetanse Norge. Hensikten med kursene er at ansatte i industri og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye digitale teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen. Her vil vi fokusere både på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser.

Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Om modul 1.

Modul 1 består av 7 emner knyttet til industriell digitalisering.

Emne 1 tar for seg overgangen fra industri 2.0 til 4.0.

Emne 2 på Internett of Things (IoT), skyen.

Emne 3 sensor og sensorteknologi med eksempler på hvordan dette kan utnyttes i industriell sammenheng.

Emne 4 Den digitale fabrikken setter dette sammen og tar for seg informasjon tilgjengelig alltid og overalt og hvilke konsekvenser og muligheter dette gir.

Emne 5 vil Emerson på generelt grunnlag forelese med fokus på bruk av sensorteknologi og digitalisering for å optimalisere de fire viktigste forretningsdrivere for et typisk produksjonsanlegg og konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i praksis.

Emne 6 vil det vi fokusere på datasikkerhet og digital infrastruktur, hva dette innebærer, lover og regler, forebygging og personlig ansvar knyttet til dette.

Emne 7 vil bli arrangert rundt en workshop hvor vi vil etter deltakernes ønsker, repetere tidligere gjennomgått stoff.  Modul 1 avsluttes med en gruppeoppgave: Hvordan kan min bedrift bruke sensorteknologi og digitalisering for å optimalisere drift og informasjonsflyt.

Vi vil gjennom alle emnene med gruppearbeid drøfte mulige eksempler fra studentenes egen bedrift, hvor bruk av IoT, sensorteknologi og digitalisering kan benyttes for å optimalisere de viktigste forretningsdriverne for et typisk produksjonsanlegg. Vi vil også, i dialog med studentene, drøfte eksempler på hvor implementering av ny teknologi og digitalisering er gjennomført og hvilke erfaringer man har knyttet til dette.

Emne beskrivelser:

1.Industriell digitalisering fra Industri 2.0 til 4.0.

 • Kort gjennomgang av historien
 • Hva betyr Industri 4.0
 • Gruppearbeid: Hvor står min bedrift i forhold til 4.0?

2.Internet of Things (IoT) og skyen.

 • Hva er Internet of things.
 • Skyen og dens funksjon og muligheter
 • Konkrete eksempler på hvor dette brukes.
 • Gruppearbeid: Hvordan kan min bedrift dra nytte av IoT og løsninger på skyen?

3.Sensorer og sensorteknologi

 • Grunnleggende om sensorer
 • Sensorer i prossesovervåkning
 • Smarte sensorer. Muligheter og begrensninger.

4.Den Digitale Fabrikken.

Informasjon er tilgjengelig alltid og overalt. Hvilke konsekvenser og muligheter gir dette?

 • Presentasjon av «digital tvilling»:
 • HMS arbeid i industrien og digitalisering knyttet til dette.
 • Digitalisering og vedlikehold eks. Pumpehavari, innmelding, klargjøring, reparasjon og ferdigstillelse.
 • Hvordan man bruker digitale verktøy for vedlikeholdsplanlegging, rotårsaksanalyse og sikkerhetsfokus.
 • Hvordan smart teknologi kan bidra til forbedret forebyggende vedlikehold, lengre driftstid og bedre økonomi.
 • Systemer digitalt og praksis knyttet til ERP, overvåkning prosess, kritisk prosess/utsyr.
 • Utviklingen framover.
 • Eksempler på teknologiske utviklingsmuligheter.

 Gruppearbeid: Hvilke muligheter kan sensorteknologi og at «Informasjon er tilgjengelig alltid og overalt» gi for min bedrift?

5.Praktiske øvelser v/ Emerson.

Dagen legges opp som en interaktiv workshop. Det vil være fokus på bruk av sensorteknologi og digitalisering for å optimalisere de fire viktigste forretningsdrivere for et typisk produksjonsanlegg og konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i praksis.

Studentene vil bli satt i stand til å identifisere potensielle anvendelser av sensor og digitalteknologier som kan benyttes til å forbedre driften på områder som vedlikehold, HMS, energiforbruk og utslipp. Studenten skal kunne foreslå konkrete løsninger for å oppnå slike forbedringer i egen bedrift.

Emneoppgave:

Hvordan kan min bedrift bruke sensorteknologi og digitalisering for å optimalisere driften.

 

6.Datasikkerhet og digital infrastruktur.

Datasikkerhet

 • Generell innføring i Datasikkerhet.
 • Lover, regler og standarder 
 • Sikkerhet, trådløse nettverk og enheter.
 • Sikkerhet, kablede nettverk og enheter.
 • De vanligste formene for angrep rettet mot virksomheter i Norge
 • Hva er sikkerhetskultur og hvorfor er det viktig?
 • Privat bruk av utstyr som benyttes i virksomheten.
 • Forebyggende tiltak for virksomheten.
 • Ditt ansvar som bruker av nettverk og enheter.

Digital infrastruktur

 • Oppbygging og virkemåte for ekom nett slik de er beskrevet i Nkoms ekom regelverk
 • Analoge og digitale kommunikasjonssystemer for overføring av kommunikasjonssignaler på alle typer medium.
 • Oppbygging av store kommersielle ekom nett, sentraler og koblingsrom
 • Oppbygging av infrastruktur i alle typer bygg og mellom bygg ihht NEK 701 og NEK 702
 • EMC og EMI i alle typer ekom nett
 • Planlegging, gjennomføring, testing og krav til dokumentasjon i forhold til gjeldende lover og normer.
 • Planlegging mht fremtidssikkerhet og kvalitet
 • EKOMs utvikling og plass i samfunnet i dag og i fremtiden

7. Workshop.

 • Repetisjon av stoff som er gjennomgått (her kan deltakere komme med innspill).
 • Avsluttende gruppeoppgave: Hvordan kan min bedrift bruke sensorteknologi og digitalisering for å optimalisere drift og informasjonsflyt.

Sluttvurdering og kompetansebevis.

Studenten skal etter endt delutdanning utarbeide et læringsnotat. Studenten skal der vurdere eget læringsutbytte og hvordan digital teknologi kan anvendes i eget yrke eller jobb.

 

Green Industry Cluster Norway - GICN

springer ut fra tre eksisterende industrinettverk i Telemark fylke med rundt 100 bedrifter og omsetning på rundt 30 MRD NOK. Klyngens kjerne; Norges største konsentrasjon av prosessindustri, primært innenfor petrokjemi, metall og sement, ligger i Grenlandsregionen. Flere av de store aktørene er utenlandsk eid og eksporterer sine produkter i et globalt marked med stor etterspørsel. Yara leverer gjødsel, Eramet raffinerte manganlegeringer til bruk i stålindustrien, REC Solar silisiumblokker til solcelleindustrien, Norcem sement og de petrokjemiske bedriftene Ineos og Inovyn plastmaterialer; alt er produkter verden trenger også i fremtiden. De store prosessbedriftene i regionen støtter seg på en bred og faglig sterk leverandørindustri samt forsknings- og utviklingsaktører som leverer både til prosessindustrien regionalt og til offshore- og landbasert industri nasjonalt og internasjonalt. Les mer

TS Group og Ts kompetansesenter

TS Group er et konsern som leverer multidisipline industrielle løsninger. Vi leverer tjenester innen engineering, vedlikehold og modifikasjoner, driftsstøtte, kurs og opplæring. TS har vokst til å bli en ledende leverandør og har langsiktige avtaler med de største aktørene innenfor våre forretningsområder.

Våre kunder, enten de er onshore eller offshore, skal generere store verdier gjennom hele livsløpet, fra planlegging og utbygging til oppstart og drift. TS bidrar i alle faser med målsetning om å skape varige verdier for våre kunder gjennom fleksibilitet og kompetanse. Vi er alltid klare for å bistå kunden – både på planlagte oppgaver og akutte utfordringer. Les mer