Delutdanninger bransjeprogram for olje- gass og leverandørindustrien

Alle skal få muligheten til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring. Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på. Det er helt gratis.

Organisasjonene Norsk olje og gass, NITO, Tekna, Industri Energi, Fellesforbundet, SAFE, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Norsk Industri, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. Du trenger ikke spesiell erfaring innen digitalisering eller vedlikehold for å bli med på disse delutdanningene som alle går på nett over syv kvelder

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr deg følgende spennende og lett forståelige delutdanninger i dette samarbeidet:

1. Digitalisering og IoT.  Oppstart 25. februar. 
2. Digital infrastruktur og datasikkerhet. Oppstart 10. mars.
3. Prediktivt (forebyggende) vedlikehold og drift. Oppstart 23. mars.  

 

Hver delutdanning er på 2,5 studiepoeng og har 7 nettsamlinger à 3 timer.
Se komplett kalender og beskrivelse for hver delutdanning lengre nede i artikkelen.

Fagskolen i Vestfold og Telemark, Industrial GreenTech og TS Group har allerede inngått (2019) et samarbeid for å få på plass etter og videreutdanninger. I den forbindelse har man fått midler fra både Diku og Kompetanse Norge til å starte opp utdanninger innen Bærekraftig Prosessteknikk (Diku) og Industriell Digitalisering (KN). Her er studieplaner allerede godkjent og man starter opp utdanninger høsten 2021. Disse utdanningene inngår som to av utdannings/kompetanseprosjekter som skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien som igjen underbygger et uttalt mål om at man innen 2040 skal bli verdens første klimapositive industriregion.

I forbindelse med etablering av studier nevnt ovenfor han man hatt fokusgruppeintervjuer med personell som jobber både onshore og offshore. Dette har vært utvalgte fagoperatører, mellomledere og toppledere som representerer et representativt utvalg bedrifter som, på mange områder, ligger langt fremme og som har et ytterligere ønske om å bedre/effektivisere sine interne prosesser. Et av hovedfunnene var at trenger å få på plass et felles begrepsapparat slik at ulike nivåer skjønner og forstår hverandres hverdager bedre, hinder feilkommunikasjon og bidrar til en mer effektiv, forutsigbar og sikrere hverdag som bidrar til prosessoptimalisering.

Sammensettingen av aktørene Fagskolen i Vestfold og Telemark, TS Group og Industrial GreenTech gjør at man har tilgang til fagpersonell med relevant kompetanse for å kunne dra disse inn i undervisningen. Dette er en stor styrke innen mange ulike områder og er i tillegg unikt i skole/studiesammenheng. Gamle Telemark fylke var det fylket, etter Rogaland, som hadde flest ansatte innen Olje og gass, samt at det finnes et stort antall bedrifter som leverer produkter og tjenester inn til Olje/operatørselskaper.

Hver delutdanning er på 2,5 studiepoeng. Lærestoffet er tilpasset fagarbeidere uten spesiell kjennskap til emnene fra tidligere.

1. Digitalisering og IoT(Internet of Things)

Hva Når
Digitalisering og IoT 25.feb
Sensor og sensorteknologi 04.mar
Sensor og sensorteknologi 11.mar
Internet of Things (IoT) og skyen 18.mar
Internet of Things (IoT) og skyen 25.mar
Internet of Things (IoT) og skyen 30.mar
Workshop 08.apr

Kalender for gjennomføring kommer her
Alle deltakere som kom med får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres). 

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb.  

Hensikt 

Gi deltakerne en innføring i bruk av IoT, sensorteknologi og digitalisering som benyttes for å optimalisere de viktigste forretningsdriverne i et typisk produksjonsanlegg, samt implementering av ny teknologi og digitalisering for å optimalisere drift og vedlikehold.

Målgruppe 
Mekanisk personell (industrimekaniker, automatiker, elektriker, industrirørlegger, ventiltekniker, motormekaniker m.m.), Vedlikeholdstekniker som jobber onshore og offshore, samt teknisk personell fra leverandørindustri som leverer varer og tjenester inn mot Olje og gass. 

Forkunnskaper - opptakskrav 
Relevant fagbrev eller praksis i de fagområdene som er nevnt under Målgruppe 

Læringsutbytte 

Ved gjennomført kurs skal elevene ha god kunnskap om/i følgende emner:

Industriell digitalisering fra Industri 2.0 til 4.0.

 • Kort gjennomgang av historien
 • Hva betyr Industri 4.0
 • Gruppearbeid: Hvor står min bedrift i forhold til 4.0?

Internet of Things (IoT) og skyen.

 • Hva er Internet of things?
 • Skyen og dens funksjon og muligheter
 • Konkrete eksempler på hvor dette brukes.
 • Gruppearbeid: Hvordan kan min bedrift dra nytte av IoT og løsninger på skyen? 

Sensorer og sensorteknologi

 • Grunnleggende om sensorer
 • Sensorer i prossesovervåkning
 • Smarte sensorer. Muligheter og begrensninger.

Metode 
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Microsoft Teams eller tilsvarende. Læringsplattform vil bli Canvas. 

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat. 

Praktiske opplysninger og påmelding 

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet Olje, gass og leverandørbransjen.

Opplæringen er planlagt med (kommer). Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere. 

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser. 

   

2. Digital infrastruktur og datasikkerhet

Hva Når
Digital infrastruktur 10.mar
Digital infrastruktur 17.mar
Digital infrastruktur 24.mar
Datasikkerhet 31.mar
Datasikkerhet 07.apr
Datasikkerhet 14.apr
Workshop 21.apr

Alle deltakere som kom med får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres). 

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb.  

Hensikt 

Kurset skal gi deltakerne en innføring i oppbygging og virkemåte for Digital Infrastruktur i samfunnet generelt og innen Olje Gass spesifikt, samt innføring i Datasikkerhet og hvordan sikre seg selv og bedriften mot utilsiktet tap av informasjon og hvordan forebygge dette.
 

Målgruppe 
Mekanisk personell (industrimekaniker, automatiker, elektriker, industrirørlegger, ventiltekniker, motormekaniker m.m.), Vedlikeholdstekniker som jobber onshore og offshore, samt teknisk personell fra leverandørindustri som leverer varer og tjenester inn mot Olje og gass. 

Forkunnskaper - opptakskrav 
Relevant fagbrev eller praksis i de fagområdene som er nevnt under Målgruppe 

Læringsutbytte 
Ved gjennomført kurs skal elevene ha god kunnskap om/i følgende emner:

Digital infrastruktur

 • Oppbygging og virkemåte for ekom nett slik de er beskrevet i Nkoms ekom regelverk
 • Analoge og digitale kommunikasjonssystemer for overføring av kommunikasjonssignaler på alle typer medium.
 • Oppbygging av store kommersielle ekom nett, sentraler og koblingsrom
 • Oppbygging av infrastruktur i alle typer bygg og mellom bygg ihht NEK 701 og NEK 702
 • EMC og EMI i alle typer ekom nett
 • Planlegging, gjennomføring, testing og krav til dokumentasjon i forhold til gjeldende lover og normer.
 • Planlegging mht fremtidssikkerhet og kvalitet
 • EKOMs utvikling og plass i samfunnet i dag og i fremtiden

Datasikkerhet 

 • Generell innføring i Datasikkerhet.
 • Lover, regler og standarder 
 • Sikkerhet, trådløse nettverk og enheter.
 • Sikkerhet, kablede nettverk og enheter.
 • De vanligste formene for angrep rettet mot virksomheter i Norge
 • Hva er sikkerhetskultur og hvorfor er det viktig?
 • Privat bruk av utstyr som benyttes i virksomheten.
 • Forebyggende tiltak for virksomheten.
 • Ditt ansvar som bruker av nettverk og enheter.

Metode 
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Microsoft Teams eller tilsvarende. Læringsplattform vil bli Canvas. 

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat. 

Praktiske opplysninger og påmelding 

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Ts kompetansesenter. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet Olje- Gass Leverandørbransjen.

Opplæringen er planlagt med (kommer). Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere. 

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser. 

 

3. Prediktivt (forebyggende) vedlikehold og drift

Hva Når
Forebyggende vedlikehold og Drift 23.mar
Forebyggende vedlikehold og Drift 29.mar
Forebyggende vedlikehold og Drift 06.apr
Forebyggende vedlikehold og Drift 13.apr
Forebyggende vedlikehold og Drift 22.apr
Forebyggende vedlikehold og Drift 29.apr
Forebyggende vedlikehold og Drift 06.mai

Kalender for gjennomføring kommer her.
Alle deltakere som kom med får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres/ leveres).

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb. 

Hensikt
Hensikten med kurset er å gi deltagerne en god forståelse for hvordan forebyggende vedlikehold kan etableres. Vi ønsker å optimalisere det forebyggende vedlikeholdet ved sette inn riktig tiltak på riktig sted. Samtidig skal reservedelsbeholdning tilpasses.

Et godt forebyggende vedlikeholdsprogram skal bidra til:

 • Bedre sikkerhet
 • Redusert belastning på miljø
 • Lavere energiforbruk
 • Bedre arbeidsforhold

Målgruppe
Mekanisk personell (industrimekaniker, automatiker, elektriker, industrirørlegger, ventiltekniker, motormekaniker m.m.), Vedlikeholdstekniker som jobber onshore og offshore, samt teknisk personell fra leverandørindustri som leverer varer og tjenester inn mot Olje og gass.

Forkunnskaper - opptakskrav
Relevant fagbrev eller praksis i de fagområdene som er nevnt under Målgruppe

Læringsutbytte
RCM baserer seg på at man må først forstå funksjon og mulige feil på utstyret, se på konsekvenser– og så bestemme tiltak, som f. eks forebyggende vedlikehold. Videre må man forstå sentrale begrep innenfor pålitelighetsanalyse.

 • Total Productive Maintenance – Grunnlag for forebyggende vedlikehold
 • Oppbygging av en profesjonell vedlikeholds-aktivitet
 • Arbeidsprosesser
 • RCM som verktøy for etablering og optimalisering av vedlikeholdsprogram
 • Teknikker for tilstand-overvåkning
 • Og prediktivt vedlikehold
 • Bruk av sensorteknologi
 • Autonome systemer for styring av forebyggende vedlikehold

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Microsoft Teams eller tilsvarende. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Ts kompetansesenter. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet for olje, gass og leverandørbransjen.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.