BIM (BygningsInformasjonsModellering) på nett, 15 studiepoeng

Vi tilbyr fra høsten 2020 utdanning i et NOKUT- godkjent del- emne Bygninginformasjonsbehandling- BIM på nett. BIM er det man kaller digitale modeller av et bygg. BIM er ment som kjernen i en samarbeidsmodell mellom de forskjellige bidragsyterne, som for eksempel byggherre, entreprenør, elektrikere, rørleggere, vedlikehold og offentlige myndigheter både under selve byggeprosessen og senere gjennom hele bygningens levetid til og med eventuell riving og gjenvinning av materialer. I utdanningen inngår opplæring i Autodesk Revit, som er en bygningsinformasjonsmodelleringsprogramvare for arkitekter, landskapsarkitekter, konstruksjonsingeniører, mekaniske, elektriske og VVS ingeniører, designere og entreprenører.

Det finnes BIM for hvert av de forskjellige fagområdene (bygg, struktur, elektro, VVS, rør osv.) og man kan også kombinere disse modellene til en tverrfaglig BIM.
For at arbeid med BIM skal være effektivt, er det et poeng at man kan dele informasjon med andre aktører i et byggeprosjekt. Enten må da alle jobbe i det samme systemet – med de eventuelle begrensninger det gir på tvers av fagområdene – eller man må kunne dele BIM gjennom et eller annet filformat.

Dette delemnet er hentet fra studieplanen til Bygg hvor det er et valgbart emne. Denne del- utdanningen er godkjent av NOKUT. Etter fullført utdanning vil du få et kompetansebevis som viser oppnådd resultat og de emner du har gjennomgått.

Undervisningen er 100% på nett. Derfor betyr det ikke noe hvor i landet du bor.

Vi legger vekt på prosjektledelse og integrasjon, og gjennom utdanningen vil du få god innsikt i hvordan du best kan samarbeide med andre fagdisipliner på digitale flater som IPad og pc.

Dato

Kl.

Tema

1

17 00- 20 00

Introduksjon, presentasjon, installasjon programvare
Gjennomgang av opplegg og innhold

2

17 00- 20 00

 

3

17 00- 20 00

 

4

17 00- 20 00

 

5

17 00- 20 00

 

6

17 00- 20 00

 

7

17 00- 20 00

 

8

17 00- 20 00

 

9

17 00- 20 00

 

10

17 00- 20 00

 

11

17 00- 20 00

 

12

17 00- 20 00

 

13

17 00- 20 00

 

14

17 00- 20 00

 

15

17 00- 20 00

 

16

17 00- 20 00

 

17

17 00- 20 00

 

18

17 00- 20 00

 

19

17 00- 20 00

 

20

17 00- 20 00

 

 

Emnekode

35TB01Æ

Omfang

15 studiepoeng

Innhold

Emne 8 har følgende delemner: BIM og Prosjektledelse

Forutsetninger

Ingen

Læringsutbytte

 

 

Kunnskaper

Studenten

 • viser praktisk kunnskap i 2D/3D-digital modellering, prosessering av informasjon og kunne bruke denne informasjon i forskjellige faser av byggets levetid
 • har kunnskap til hvordan BIM kan brukes i forskjellige faser av byggets levetid. 
 • kan gjøre rede for dagens og morgendagens utfordringer knyttet til praktisk bruk av BIM.
 • har kjennskap til sentrale BIM-temaer, aktuelle BIM-problemstillinger, BIM-prosesser og   aktuelle verktøy og metoder innen fagfeltet
 • har kjennskap til informasjonsmodellering, aktuelle databasekonsepter, samhandling og digital dataflyt innen bygg- og anleggsbransjen
 • har teoretisk forståelse og praktisk innsikt på et slikt nivå at kandidaten kan følge med og oppdatere sin kunnskap innen fagfeltet på egen hånd
 • har kjennskap til databaseprinsipper og aktuelle databasekonsepter, samhandling og digital dataflyt innen bygg- og anleggsbransjen
 • har kjennskap til hvordan tegninger kan ekstraheres fra BIM-modeller
 • har kunnskap om metodikk for styring, organisasjon og ledelse av prosjekter innen byggebransjen
 • har kunnskap om begreper innen planlegging av byggeprosjekter
 • beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS).
 • kjenne de viktigste estimeringsmetodikkene for tids- og kostnadsestimering
 • identifisere og drøfte betydningen av usikkerhetsstyring i byggeprosjekter og kjenne viktige fallgruver
 • beskrive ulike metoder for prosjektoppfølging
 • beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.
 • har kjennskap til prosjektets organisasjonsstruktur
 • har kjennskap til de ulike rollene og deres ansvar i et prosjekt.
 • har kunnskap om hvordan man i rollen som prosjektleder kan ta ansvar for og legge til rette for gevinstrealisering ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter.

Ferdigheter

Studenten

 • har praktiske ferdigheter innen 2D/3D-tegning med tilhørende BIM-basert objektorientert modellering innen utvalgte programsystemer innen bygg og anlegg
 • kan modellere BIM modeller
 • kan bruke BIM modeller som resurs for informasjon
 • kan bruke BIM for videreutvikling av et prosjekt
 • kan bruke BIM for planlegging og kalkulering av et prosjekt
 • kan importere og eksportere BIM-informasjon som for eksempel IFC-filer
 • kan planlegge og lede konstruksjonstekniske arbeider
 • kan gjøre rede for valg tatt ved planlegging av oppdrag innen bygg- og anleggsbransjen
 • kan kartlegge en situasjon innen prosjektledelse og identifisere faglige problemstillinger og finne ut om det er behov å foreta endringer og tiltak
 • kan utarbeide en interessentanalyse
 • kan beskrive og sette opp ulike verktøy som kan benyttes i en usikkerhetsstyrings prosess
 • sette opp logiske relasjoner mellom arbeidspakkene i et prosjekt, utføre nettverksanalyse, og identifisere kritiske arbeidspakker i nettverket.
 • løse utfordringer knyttet til ressursbegrensning i prosjektet ved hjelp av ressursutjevning, tidsbruk, endring av relasjoner eller bruk av flyt/slakk.
 • kan identifisere og håndtere avvik og endringer i prosjektet.
 • er bevisst på hvordan bygge en sterk prosjektkultur
 • har grunnleggende ferdigheter i Microsoft Project
 • kan utarbeide relevant prosjektdokumentasjon

 

Generell kompetanse
Studenten

 • viser og utvikler digitale kunnskaper 
 • viser grunnleggende generell kompetanse om ulike dataformater og datautveksling mellom disse
 • kan bidra i planlegging og gjennomføring av BIM-prosjekter ved samhandling i et team
 • kan følge med og oppdatere sin kunnskap innen fagfeltet.
 • har et bevisst forhold til egne ferdigheter og kunnskaper og evner å vise en tverrfaglig forståelse av forskjellige byggeprosjekter.
 • kan formidle byggeteknisk kunnskap til ulike målgrupper samt utarbeide tekniske rapporter
 • kan delta aktivt i konstruksjonstekniske diskusjoner og kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innen byggebransjen
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor prosjektledelse og delta i diskusjoner om hvordan slik ledelse kan utøves
 • erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak.
 • analysere prosjektstatus ut fra informasjon om tids- og kostnadsindekser, og utvikle prognoser for arbeidsomfang ved fullførelse og ny varighet for prosjektet
 • kan bidra til utvikling i etablert organisasjon og i prosjektorganisasjon, og kan ivareta medarbeiderne og prosjektdeltakerne

 

Sentrale tema

BIM

 • BIM
 • 3D modeller
 • IFC
 • Tegninger
 • Dimensjonering
 • Planlegging
 • Kalkulasjon
 • Bruk og endring av informasjon i BIM
 • Utveksling av data
 • Prosjektering

Prosjektledelse

 • Risikoanalyse
 • Risikostyring
 • Planlegging av et prosjekt
 • planlegging med bruk av BIM
 • Ressursplanlegging
 • Ressurshåndtering
 • Organisering av et byggeprosjekt

 

Arbeidskrav

 

BIM

 • Levering av en BIM model fra et tegneprogram
 • Levering av en BIM model fra et dimensjoneringsprogram
 • Presentasjon og levering av en planlegging/tilbud/kalkyle i en 4D planleggingsprogram (sammen med prosjektledelse)

Prosjektledelse

 • To obligatorisk individuelle innleveringer
 • Presentasjon og levering av en planlegging/tilbud/kalkyle i en 4D planleggingsprogram (sammen med BIM)

Vurdering

Underveisvurdering:

Alle innleveringer skal ha tilbakemelding innen 10 arbeidsdager med informasjon om hva som er bra/kan bli bedre.

Innleveringer kan forbedres fram til frist for lukking av vurderingsmappen.

Sluttvurdering (emnekarakter):

Faglærer og sensor vurderer innholdet i vurderingsmappen og fastsetter en samlet karakter. Studenten informeres om vekting av de ulike tester og innleveringer ved studiestart.

Alle arbeidskrav må være gjennomført for å få sluttvurdering i emnet.

Litteratur

Prosjektledelse

Rolstad, Johansen, Olsson og Langlo, Praktisk Prosjektledelse, Oslo: Fagbokforlaget, ISBN 9788245032055, Pensum: Hele boka er pensum. Totalt 506 sider

·         Prosjekt illustrator, Grunnmodul, versjon 5.9, 2014, Kjøpes felles fra skolen, Pensum: Hele boka er pensum. 15 sider

To Totalt 521 sider

 


Litteraturliste / studiemateriell

Prosjekt illistrator, Grunnmodul, versjon 5.9, 2014

Kjøpes felles fra skolen

Software

Revit 2019

Lastes ned gratis

Synchro 4D

Gratis studenten lisens kommer fra skolen

FEM-Design

Gratis studenten lisens kommer fra skolen