HMS-ledelse

Del av myndighetsstøttet bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Fullført opplæring gir 5 studiepoeng og er tilpasset samfunnsutviklingen om risikoforståelse. Undervisningen tar utgangspunkt i temaer som er sentrale for HMS ansatte. Det faglige innholdet omfatter gjennomgang av hendelser, situasjoner og aktuelle problemstillinger i avfallskjeden.
HMS-ledelse

Om bransjeprogrammet

Innholdet bygger på eksisterende studieplan “Håndtering av farlig avfall og miljøgifter", mens dette opplæringstilbudet innretter seg mot de spesifikke risikoene som foreligger i avfalls- og gjenvinningsindustrien. Det overordnede formålet med studiet er direkte forebygging av alvorlige ulykkeshendelser i bransjen. 

Tilbudet er knyttet til praksis og deltagerne skal jobbe med bransjetilpassede caser og prosjektarbeid.

Kombinerer teori og praksis. Forelesninger, selvstudium, oppgaveløsing og samarbeidslæring, veiledning og prosjektarbeid. Samarbeid med virksomheter innen områdene innsamling, transport, gjenvinning, destruksjon og deponering av avfall. Arbeidsformene i studiet omfatter tverrfaglige prosjekter. 

Innsøking til bransjeprogrammet

Sentrale temaer

 • Internkontroll 
 • Brannforebygging 
 • Personsikkerhet 
 • Avvikshåndtering 
 • Industrivern 

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i avfall- og gjenvinningsindustrien med bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innenfor følgende fagretninger:

 • Gjenvinningsfaget
 • Gjenvinningsoperatør
 • Produksjonsteknikk
 • Kjemiske prosessfag
 • Kjøretøy
 • Transport og logistikk.

Andre fagbrev kan kvalifisere etter realkompetansevurdering. 

 

Aktørene som håndterer farlig avfall som for eksempel

 • husholdningsavfall
 • næringsavfall fra tjenesteytende næringer og offentlige virksomheter
 • bygg- og anleggsavfall
 • offshore- og annet industriavfall. 

Samarbeidspartnere

 • Norsk forening farlig avfall (NFFA)
 • Stena Recycling
 • Norsk Gjenvinning
 • Norsk Spesialolje
 • Returkraft samt representant for førstekullstudentene i gjennomført studiet “Høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter” 

Gjennomføringer av bransjeprogram i 2023 - 2024

Vår 2023 

Høst 2023  

Vår 2024 

Høst 2024  

 1. Regelverk og forskrifter (x1), uke 13 - 21 

 2. HMS-ledelse (x1), uke 16 - 21 

 

 

 1. Regelverk og forskrifter (x1)  

 1. HMS-ledelse (x1) 

 1. Logistikk og transport (x1), september 2023. 

 1. Håndtering av farlig avfall (x1), september 2023. 

 1. Regelverk og forskrifter (x3) 

 1. HMS-ledelse (x3) 

 1. Logistikk og transport (x4)  

 1. Håndtering av farlig avfall (x3)