HMS-ledelse

Dette bransjeprogrammet er offentlig finansiert og utviklet for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Fullført opplæring gir 5 studiepoeng og er tilpasset vår samfunnsutvikling i tråd med risikoforståelse. Undervisningen tar utgangspunkt i temaer som er sentrale for HMS ansatte. Det faglige innholdet omfatter gjennomgang av hendelser, situasjoner og aktuelle problemstillinger i avfallskjeden.
HMS-ledelse

Om bransjeprogrammet

Innholdet bygger på eksisterende studieplan “Håndtering av farlig avfall og miljøgifter", mens dette opplæringstilbudet innretter seg mot de spesifikke risikoene som foreligger i avfalls- og gjenvinningsindustrien. Det overordnede formålet med studiet er direkte forebygging av alvorlige ulykkeshendelser i bransjen. 

Tilbudet er knyttet til praksis og deltagerne skal jobbe med bransjetilpassede caser og prosjektarbeid.

Kombinerer teori og praksis. Forelesninger, selvstudium, oppgaveløsing og samarbeidslæring, veiledning og prosjektarbeid. Samarbeid med virksomheter innen områdene innsamling, transport, gjenvinning, destruksjon og deponering av avfall. Arbeidsformene i studiet omfatter tverrfaglige prosjekter. 

Sentrale temaer

 • Internkontroll 
 • Brannforebygging 
 • Personsikkerhet 
 • Avvikshåndtering 
 • Industrivern 

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i avfall- og gjenvinningsindustrien med bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innenfor følgende fagretninger:

 • Gjenvinningsfaget
 • Gjenvinningsoperatør
 • Produksjonsteknikk
 • Kjemiske prosessfag
 • Kjøretøy
 • Transport og logistikk.

Andre fagbrev kan kvalifisere etter realkompetansevurdering. 

Aktørene som håndterer farlig avfall som for eksempel

 • husholdningsavfall
 • næringsavfall fra tjenesteytende næringer og offentlige virksomheter
 • bygg- og anleggsavfall
 • offshore- og annet industriavfall. 

Undervisningsplan

Dato:

Hva:

Onsdag 28.august

Undervisning på Zoom

Onsdag 4. september

Undervisning på Zoom

Onsdag 11.september

Undervisning på Zoom

Onsdag. 18.september

Undervisning på Zoom

Onsdag 25. september

Undervisning på Zoom

Samarbeidspartnere

 • Norsk forening farlig avfall (NFFA)
 • Stena Recycling
 • Norsk Gjenvinning
 • Norsk Spesialolje
 • Returkraft samt representant for førstekullstudentene i gjennomført studiet “Høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter”