Håndtering av farlig avfall

Denne utdanningen underbygger kravet om dokumentert kompetanse for alle som i yrkesmessig sammenheng har befatning med farlig avfall. Kravet fremgår av Avfallsforskriftens kapittel 11.
Farlig avfall

For deg som vil utvikle teoretiske og praktiske ferdigheter

Undervisningen innen «Håndtering av farlig avfall» gir 10 studiepoeng, og er den første offentlig finansierte utdanningen innen nettopp dette spesialiserte området. Studentene vil utvikle kompetanse på sentrale områder som vil sikre forsvarlig håndtering og trygg transport. Undervisningen omfatter temaene mottakskontroll, analyser, vurdering av risikosetninger opp mot grenseverdier, deklarering, journalføring og risikovurdering. Elevene vil utvikle konkrete og praktiske ferdigheter innen disse områdene. Studenter som gjennomfører utdanningen vil ha spesifikk og generell kompetanse, og vil bli en fagressurs i virksomhetene de arbeider i.

Praksisnært 

Opplæringen vil ta utgangspunkt i den situasjon de som håndterer farlig avfall er berørt av i dag. Dette innebærer en vurdering av den økende kompleksiteten i det farlige avfallet det moderne storsamfunnet skaper. I tillegg ligger dagens samfunnsambisjon om en sirkulær økonomi til grunn for utdanningen. Her er målet at nyttige stoffer skal gjenvinnes, samtidig som at helse- og miljøfarlige stoffer skal tas ut av kretsløpet på en trygg måte for evig tid.

Gå videre på hele utdanningen

Fullført utdanningsløp innen "Håndtering av farlig avfall" vil gi 10 studiepoeng. Disse poengene kan du bruke til å bygge videre på Fagskolen i Vestfold og Telemark sin utdanning innen «Håndtering av farlig avfall og miljøgifter» som totalt inneholde 30 studiepoeng.

 

Med midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som har tildelt Fagskolen Vestfold og Telemark (FVT) i samarbeid med NFFA midler til utvikling av fire videreutdanningstilbud. Bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen ble lansert av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i fjor. Det er første gang ansatte i vår bransje får anledning til å gjennomføre offentlig finansiert videreutdanning innenfor rammen av et bransjeprogram.

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i avfall- og gjenvinningsindustrien med bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innenfor følgende fagretninger:

  • Gjenvinningsfaget
  • Gjenvinningsoperatør
  • Produksjonsteknikk
  • Kjemiske prosessfag
  • Kjøretøy
  • Transport og logistikk.

Andre fagbrev eller erfaringer kan kvalifisere etter realkompetansevurdering.